Članki

Projekt TEŠ 6 ušel iz predvidenih okvirov

Datum: 3. 6. 2013 Besedilo: Brane Janjič

Trenutna cena projekta TEŠ 6 se je povzpela na milijardo 440 milijonov evrov, a verjetno še ni dokončna.

Projekt TEŠ 6 ušel iz predvidenih okvirov

Gradnja nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj se je prevesila v drugo polovico, pri čemer dela za zdaj potekajo po zastavljenem terminskem načrtu in je trenutno zgrajenih več kot 70 odstotkov elektrarne, podpisanih je bilo več kot 90 odstotkov vseh pogodb in izpeljanih za 919 milijonov evrov plačil. Število delavcev na objektu se dnevno povečuje in naj bi v kratkem doseglo maksimalno številko, preko 1.500. Prav tako so končane in v zadnjih fazah testiranja pri Alstomu oziroma so že pripeljane na gradbišče TEŠ 6 tudi vse večje komponente bloka 6.
Iz povedanega bi lahko dejali, da lepše ne more biti, če ne bi obstajal en velik in precej boleč vendar. Zadnja podrobna proučitev vse dokumentacije in do sedaj sklenjenih aneksov k osnovni pogodbi s strani novega vodstva elektrarne je namreč pokazala, da bo projekt TEŠ 6 dražji najmanj za 140 milijonov, saj v prejšnjih investicijskih programih niso bile upoštevane vse posledice sklenjenih aneksov, nekatera dela pa so bila namesto k projektu šteta med stroške rednega poslovanja. Poleg tega naj bi se od predvidenega najmanj za pol leta odmaknil tudi datum pridobitve obratovalnega dovoljenja, čeprav bodo po besedah direktorja TEŠ Petra Dermola, ki je vodenje elektrarne prevzel 11. aprila letos, v novih pogajanjih z Alstomom skušali narediti vse, da bi rok dokončanja projekta čim bolj približali sprva postavljenim okvirom.
To so tudi poglavitne ugotovitve z današnje tiskovne konference, na kateri je najožje vodstvo TEŠ in HSE predstavilo trenutno stanje na projektu in aktivnosti, ki bodo še sledile. Ugotovitve iz analize aktualnega stanja, ki jo je skupaj z novim direktorjem TEŠ pripravila posebna projektna skupina, namreč niso nič kaj optimistične in kažejo, da TEŠ-u ne bo uspelo doseči ne zahtevane vrednosti projekta, ki je bila dogovorjena ob podpisu poroštvene pogodbe, ne zahtevanega datuma pridobitve obratovalnega dovoljenja, to je najpozneje do 15. februarja 2016, saj so se zadeve iz več razlogov precej zapletle.

Vrednost projekta krepko presegla dogovorjeno višino

Trenutno ocenjena investicijska vrednost projekta tako znaša že 1.440.448.732 evrov, pridobitev uporabnega dovoljenja pa je po zadnjih terminskih projekcijah predvidena v avgustu 2016. Glede na zadnji znani in potrjeni noveliran investicijski projekt 5 se je tako blok 6 podražil za nekaj več kot 137 milijonov evrov, nabralo pa se je tudi za približno pol leta zamude pri pridobitvi uporabnega dovoljenja. Gre za dva medsebojno prepletena elementa, je dejal direktor HSE Blaž Košorok, ki bistveno vplivata na končno ceno investicije, zaradi vsega skupaj pa nas v prihodnje v okviru celotne skupine HSE čaka zahtevna naloga. Tako naj bi po njegovih besedah podrobno proučili možnosti dodatnih varčevalnih in racionalizacijskih ukrepov v vseh družbah skupine, precej truda pa bo treba vložiti tudi v zagotovitev potrebnih dodatnih finančnih virov. Govorimo o vsoti vrednosti ene nove plinske elektrarne, je dejal Blaž Košorok, in to zagotovo ni majhen zalogaj. Temeljito bo treba proučiti prav vse finančne možnosti, pri čemer po njegovem ni izključena tudi možnost vstopa kakšnega strateškega partnerja, čeprav naj bi prednost dali domačim vlagateljem.

Odstopanja bila znana že ob podpisu poroštvene pogodbe

Zanimive so tudi ugotovitve, po katerih naj bi prejšnji vodstvi TEŠ in HSE že na dan 30. novembra 2012, to je v času podpisa pogodbe med Republiko Slovenijo oziroma ministrstvom za finance, ministrstvom za infrastrukturo in prostor ter TEŠ, vedeli, da bo investicijska vrednost projekta prekoračila pogodbeno zavezo v višini 1.302.492.000 evrov, kot tudi, da bo rok dokončanja projekta s pridobljenim uporabnim dovoljenjem do 15. februarja 2016 nedosegljiv. Blago rečeno, je dejal Blaž Košorok, je takrat šlo za popolno zavajanje in ob tem poudaril, da se sicer ne mislijo iti lova na čarovnice, saj ugotovitve kažejo, da je takšnemu poteku dogodkov botrovalo kar nekaj različnih vlad in političnih opcij, da pa bodo vsekakor terjali potrebno odgovornost in da njenemu prevzemanju ne bo ušel nihče od vpletenih. Hkrati je še dodal, da so se takoj po ugotovitvah komisije za nadzor nad projektom in ugotovitvah projekte skupine v TEŠ lotili dodatnih ukrepov za izboljšanje stanja, da pa obstaja žal tudi dejstvo, da je bilo v zvezi s tem projektom podpisanih že več kot 90 odstotkov pogodb in da je možnost izboljšave stanja na projektu zato toliko manjša. Za omejitev odstopanj od prvotnih okvirov projekta so se z Alstomom in drugimi izvajalci del na gradbišču že začeli pogovori o skrajšanju rokov končanja del in zagotovitve pridobitve uporabnega dovoljenja čim bližje predvidenemu roku, okrepili so tudi nadzor nad kontrolo kakovosti opravljenih del, dodatno pa bodo ocenili tudi možnosti optimizacije preostalih del do konca izvedbe projekta. Pri tem naj bi se po besedah direktorja TEŠ osredotočili predvsem na časovno komponento, saj bi hitrejše dokončanje omogočilo precejšnje znižanje stroškov financiranja in zagotovilo tudi prejšnje obratovanje ter posledično tudi prihodke iz naslova obratovanja. Po nekatrih ocenah naj bi namreč vsak mesec pomenil 3 milijone evrov privarčevanih neposrednih stroškov in še 3,7 milijona evrov na račun razlike v stroških med obratovanjem zastarelega bloka 5 in novega sodobnega bloka 6. Kot že rečeno, pa bo kaj bolj dokončnega mogoče reči šele po končanih pogajanjih z Alstomom, to je v roku dobrega meseca dni, ko naj bi bil znan tudi nov terminski plan izgradnje in bo končna investicijska vrednost projekta tudi lažje določljiva.

Brane Janjić

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 1)