Članki

Svet za trajnostni razvoj s pomisleki glede osnutka NEP

Datum: 5. 9. 2011 Besedilo: Brane Janjič

V Ljubljani so se 2.septembra sestali člani Sveta za trajnostni razvoj, ki so osrednjo pozornost namenili osnutku predloga novega NEP. 

Svet za trajnostni razvoj s pomisleki glede osnutka NEP

Po obsežni razpravi so člani Sveta za trajnostni razvoj, ki je bil ustanovljen kot vladno posvetovalno telo, sprejeli vrsto priporočil, ki jih bodo poslali vladi. Med drugim so poudarili, da osnutek predloga novega Nacionalnega energetskega programa do leta 2030 sicer predvideva aktivno ravnanje z energijo in dolgoročen prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, vendar pa v celoti ne zasleduje dolgoročne vizije trajnostne energetike in je tako z načeli trajnostnega razvoja skladen le na ravni splošnih ciljev. Ob tem so pozdravili, da so v osnutku NEP kot prednostna področja določeni učinkovita raba energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije in razvoj omrežij za distribucijo električne energije z uvajanjem aktivnih omrežij. Prav tako je po njihovi oceni NEP na ravni  operativnih ciljev skladen s splošnimi cilji in obveznostmi Slovenije znotraj EU, vendar pa ne predvideva morebitnih sprememb v podnebno-energetskih ciljih EU. Zato člani Sveta pričakujejo, da bo NEP tudi na operativni ravni v kratkem dopolnjen še z naborom potrebnih pogojev za doseganje dolgoročnih podnebnih ciljev, predvsem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80 odstotkov do leta 2050.

Proizvodnjo elektrike je treba prepustiti trgu

Po mnenju članov Sveta predlog novega NEP sicer veliko prostora namenja različnim scenarijem oskrbe z energijo, ki pa niso ustrezno ovrednoteni niti z vseh vidikov trajnosti niti z vidika prehoda v trajnostno energetiko. Ker v NEP ni zaslediti izbire med naštetimi scenariji, so člani Sveta za trajnostni razvoj mnenja, da zaradi tega obstaja nevarnost, da bi NEP interpretirali kot priporočilo za izvajanje vseh naštetih možnih projektov v praksi ter s tem javna sredstva usmerili predvsem v proizvodnjo elektrike, namesto v prednostna področja programa in z njimi povezane ukrepe. Proizvodnja elektrike je po njihovem mnenju znotraj energetike področje, kjer trg ustrezno deluje in je investicije možno izvesti tudi brez javnih sredstev. Ukrepi, kot so varčna in učinkovita raba energije, razvoj aktivnih omrežij, uvajanje zelenih tehnologij in izkoriščanje OVE pa vsaj naslednjih deset do dvajset let potrebujejo nujno regulatorno intervencijo države in javni denar.
Člani Sveta za trajnostni razvoj ob tem ocenjujejo, da 6. blok Termoelektrarne Šoštanj, ki ga NEP predvideva v večini scenarijev, z vidika trajnostnega razvoja Slovenije ni ustrezna rešitev, zato sodijo, da scenariji, ki vključujejo TEŠ 6 niso primerna izbira. Vladi RS bodo tako predlagali ustavitev vseh postopkov povezanih s projektom TEŠ 6 do sprejema NEP. Člani Sveta poleg tega menijo, da je tudi še prezgodaj ocenjevati potrebo po izgradnji NEK 2 in da v NEP manjkajo ustrezne strokovne podlage za utemeljitev podaljšanja obratovanja obstoječe nuklearke.

S seje na vlado romala vrsta priporočil

Kot že rečeno, so člani Sveta za trajnostni razvoj, po temeljiti razpravi sprejeli tudi vrsto priporočil, ki jih bodo poslali vladi. Tako po njihovem mnenju ministrstvo za gospodarstvo kot pripravljavec NEP ni izdelalo ustreznega načrta vključevanja javnosti v javno obravnavo in je zato nujno, da se nadaljnja javna razprava glede novega NEP  organizira tako, da bo omogočila neposredno izmenjavo mnenj na vseh ravneh. Poleg nizkoogljičnosti, učinkovite rabe in prehoda k obnovljivim virom, mora biti po njihovem prepričanju ključna sestavina trajnostnega razvoja energetike predvsem zmanjšanje porabe energije v celoti, pri čemer naj bi NEP najmanj sledil sprejetim evropskim ciljem.
Kot so še zapisali, morata biti primerjava in izbira scenarijev v NEP  narejena izključno na podlagi objektivnih kriterijev in v skladu s strokovnimi podlagami. Zaradi negativnih izkušnje z neizvajanjem Resolucije o Nacionalnem energetskem programu iz leta 2004 pa se tudi zavzemajo za jasno določitev trdnih zavez glede financiranja in izvedbe vseh ukrepov trajnostne energetike, ki bodo sprejete z NEP.
Prav tako priporočajo pospešeno razvijanje, investiranje in rabo OVE, pri čemer mora biti njihova glavna vloga nadomeščanje obstoječih netrajnostnih energentov v intenzivnih scenarijih NEP. Pri umeščanju elektrarn na obnovljive vire v prostor je treba pripraviti kriterije za njihovo trajnostno umeščanje v prostor, pri čemer je na vseh področjih ključnega pomena tudi sodelovanje s prebivalstvom in okrepitev dialoga z lokalnimi skupnostmi in zainteresirano civilno družbo.
Po mnenju Sveta predlog NEP tudi zelo pomanjkljivo obravnava področje prometa, ki pa ta hip pomeni kar tretjino skupne porabe energije v Sloveniji. Ob tem in spoznanju o netrajnosti sedanje generacije biogoriv se jim kot neustrezen zdi tudi cilj o 10-odstotni zastopanosti biogoriv v prometu. Svet zato priporoča ustanovitev koordinacijskih mehanizmov, ki bodo usklajevali različne ločeno nastajajoče razvojne strategije tudi z vidika usmerjenosti v trajnostni razvoj.

Brane Janjić

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (5)
februar 2020 (4)
marec 2020 (3)
april 2020 (3)
maj 2020 (2)