Članki

Zgled dobre prakse v družbi SODO

Datum: 13. 1. 2015 Besedilo: Miro Jakomin

Hitra odzivnost in natančnost v pomoč uporabnikom. 

Zgled dobre prakse v družbi SODO

Kot so povedali v družbi SODO, sta vloga in prispevek njihovega sodelavca Marjana Raka, inženirja za IT podporo, največja pri zagotavljanju in obdelavi podatkov na področju elektrodistribucijskega omrežja.

Družba SODO nujno potrebuje dobro razvito informacijsko podporo lastnim poslovnim procesom in predvsem lastno informacijsko podporo za obračun omrežnine. Za kakovostno delovanje informacijskega sistema je zato potrebno nenehno spremljanje in nadgrajevanje sistemske strojne in programske opreme.

V družbi je zato formirana služba informatike, ki ne nudi samo informacijsko podporo za delovanje SODO, marveč je bila vzpostavljena tudi razvojna ekipa, ki za potrebe GJS SODO zagotavlja informacijsko podporo pri povezovanju ED podjetij in dobaviteljev na ravni izmenjave podatkov.  

Dosedanja poklicna pot inž. Marjana Raka  

Marjan Rak je leta 1988 končal srednjo elektro-računalniško šolo v Mariboru, leta 1994 pa diplomiral na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, smer avtomatika. Od marca 1995 do decembra 2011 je bil zaposlen v družbi Almont na delovnih mestih sistemskega inženirja ter vodje informatike in računovodstva.  

Od decembra 2011 naprej pa v družbi SODO opravlja delo inženirja za IT podporo na področjih vzpostavitve platforme za razvoj lastnega informacijskega sistema v družbi SODO, razvoja aplikacij za potrebe družbe ter za potrebe GJS SODO. Aktivno sodeluje tudi pri izmenjavi podatkov na področju GJS SODO med deležniki elektroenergetskega sistema na področju distribucije in dobave električne energije.  

Spletne aplikacije prilagajajo zahtevam časa  

Kot je povedal ing. Rak, ga je ob prihodu v družbo SODO čakal poseben izziv: vzpostavitev platforme za razvoj lastnega informacijskega sistema IS SODO. Odločili so se za moderna programska orodja, ki omogočajo hiter razvoj aplikacij (Rapid Application Development orodja – RAD). Vse aplikacije, ki jih razvijajo, so spletne aplikacije in se z lahkoto prilagajajo vsem zahtevam trenutnega časa, ko mora biti aplikacija dostopna povsod in čim bolj neodvisna od naprave, ki jo uporablja uporabnik.  

»Ideja je, da na področju SODO konsolidiramo vse obstoječe programske rešitve in jih povežemo z na novo razvitimi na osnovi enotne podatkovne platforme. Le to nam sedaj in v prihodnosti omogoča povezovanje podatkovnih virov, s katerimi razpolaga SODO, in to na način, da so uporabnikom podatki dostopni na enem mestu in z orodji, ki omogočajo enostavno poslovno analitiko. Ker gre pri tem za obsežne projekte, je delo v skupini ključnega pomena. V tem času smo znotraj Soda formirali ekipo informatikov. Skupaj zagotavljamo delovanje ter razvoj informacijskega sistema SODO na osnovi ciljev družbe z upoštevanjem priporočil in zahtev uporabnikov. Prav delo v skupini nas pri tem dela močnejše, saj lažje sledimo vsem zahtevam in strokovnim izzivom,« je dejal ing. Rak.  

Izkušnje učijo, kako ustrezno reagirati  

Delo, ki ga opravlja, je pogosto stresno in zahtevno, vendar so ga, kot sam pravi, delovne izkušnje iz preteklosti naučile, kako reagirati v nastalih situacijah. »Pri tem mi je v posebno podporo ekipa, s katero sodelujem, zelo pomembno pa je tudi redno pridobivanje novih znanj, ki se na področju informacijskih tehnologij izredno hitro spreminjajo in dopolnjujejo. V prostem času in na dopustu pa si nabiram novih moči s tenisom, deskanjem na snegu, jadranjem na deski in kolesarjenjem,« je povedal ing. Rak.  

Zagotavljanje informacijske podpore  

Da bi lahko dobili globlji vpogled v delo, ki ga opravlja ing. Rak skupaj z omenjeno ekipo, si bolj podrobno oglejmo, kako je z zagotavljanjem informacijske podpore v družbi SODO. Za potrebe delovanja GJS SODO so razvili dva portala: Regulativni okvir ter portal Omrežnina. Oba portala zagotavljata funkcionalnosti, ki zapolnjujejo vrzel na področju izmenjave podatkov med udeleženci distribucije in dobave električne energije.  

Portal Regulativni okvir  

Omenjeni portal je namenjen masovni izmenjavi podatkov (računovodski podatki, področje škod na omrežju, področje prevrednotovalnih poslovnih prihodkov in odhodkov, obračun davka od dohodkov pravnih oseb, seznami o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih, letno poročilo ipd.) posameznih elektrodistribucijskih podjetij.  

Kot nadgradnjo portala pa so v GJS SODO pripravili aplikacije za podrobno spremljanje škodnih primerov, prevrednotovalnih poslovnih prihodkov in odhodkov ter sezname o neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih. Nadgradnja je trenutno še v fazi testiranj in še ni predana v uporabo elektrodistribucijskim podjetjem (EDP). Z začetkom uporabe nadgradnje bo prišlo do poenotenja evidenc in zmanjšanja administriranja.  

Portal Omrežnina  

Omenjeni portal zajema obračun omrežnine, dodatkov, prispevkov, najemnine, izgub in storitev za deležnike, kot so EDP, dobavitelji, ELES, AGEN, BORZEN in SODO. Nadalje zajema izmenjavo podatkov z EDP ter komunikacijo podatkov z dobavitelji električne energije. Portal je nadgradnja obračunskega sistema SODO. Zagotavlja vpogled v obračunske podatke SODO vsem EDP in dobaviteljem električne energije. Potreba po izgradnji portala je nastala zaradi poenostavitve prikazovanja in potrebe po preprosti poizvedbi za podatki, ki so zbrani na SODO. Takšen način prikazovanja in izmenjave podatkov je začel nastajati po izločitvi informacijskega sistema družbe Elektro Gorenjska.  

Ob prehodu na nov informacijski sistem na preostalih štirih EDP se je portal izkazal kot nepogrešljiv pripomoček pri validiranju podatkov in posledično zagotavljanju kakovosti storitev za vse deležnike. V kratkem pa lahko pričakujemo še Portal za odjemalce, kjer bo dostopen podroben prikaz postavk na računih (v skladu z Aktom o metodologiji za določitev omrežnine in z merili za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja), razložena bo tudi metodologija za obračunavanje omrežnine.  

Aplikaciji: Naravne nesreče in agregati   

V letošnjem letu se je pokazala potreba po izdelavi aplikacij, ki so EDP olajšala in pospešila zbiranje ter posredovanje podatkov. V ta namen so na portalu Omrežnina razvili dve aplikaciji. Nastala je aplikacija Naravne nesreče, katere cilj je bil kar najhitreje zbrati in ustrezno oceniti podatke o škodi na elektrodistribucijski infrastrukturi. Šlo je za velik obseg poročanja o nastali škodi. Zbrani podatki so bili v skladu z zakonodajo posredovani Upravi RS za zaščito in reševanje. S tem so v okviru ED omrežja zadostili vsem zahtevam o prijavni dokumentaciji za oceno škode.  

Aplikacija Agregati pa je imela za cilj predvsem urejeno evidentiranje podatkov o obratovanju agregatov, ki so bili priključeni v omrežje za zagotavljanje nadomestnega vira napajanja. Izdelani so bili grafični prikazi postavitve lokacij priključevanja agregatov v omrežje; s tem so omogočili podporo procesu prijave obratovanja agregatov, določeno v Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.  

Kot so ob tem poudarili v vodstvu družbe SODO, je bil prispevek ing. Raka v celotni opisani vsebini nalog nepogrešljiv, saj je bil idejni in izvedbeni vodja pri zagotavljanju tovrstne informacijske podpore.  

Miro Jakomin

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 4,33)