Članki

Nadzorni svet za dokapitalizacijo Premogovnika Velenje

Datum: 2. 4. 2015 Besedilo: Brane Janjič

Za uspešno nadaljevanje ukrepov prestrukturiranja pomembna nadaljnja podpora lastnikov.

Nadzorni svet za dokapitalizacijo Premogovnika Velenje

Uprava Premogovnika Velenje je na današnji seji nadzorni svet seznanila s statusom insolventnosti in z ukrepi za njegovo reševanje, skupaj s pričakovanji uspešnosti poslovanja v naslednjih letih in presojo tveganj delovanja z naslova zahtevnosti odkopnih področij, s poudarkom na letu 2015. Na podlagi predstavljenega Nadzorni svet ocenjuje, da obstajajo tehtni ekonomsko-finančni, poslovni (procesni) in socialni razlogi za izvedbo dokapitalizacije, kot je predvidena tudi v poslovnem načrtu Premogovnika Velenje za leto 2015. Nadzorni svet priporoča nadaljevanje razvoja začetih dobrih praks korporativnega upravljanja v Skupini PV, ki so pripeljale do pomembnih pozitivnih učinkov, in njihovo uveljavljanje v druga okolja, s katerimi je premogovnik posredno ali neposredno povezan.
Pri obravnavi točke uspešnosti poslovanja in statusa insolventnosti so bili vključeni tudi predstavniki socialnih partnerjev, ker je za uspešno izvedbo celostnega prestrukturiranja, vključujoč aktivnost dokapitalizacije, potrebno soglasje vseh ključnih deležnikov pri delovanju Premogovnika Velenje.
Zelo pomembno  za uspešno izvedbo postopkov prestrukturiranja pa je, ob stabilnem in uspešnem poslovanju, nadaljevanje dosedanje podpore lastnikov, predvsem največjega in poslovno pomembnega, pri vseh najpomembnejših odločitvah, neposredno vezanih na poslovanje Premogovnika Velenje in Skupine Premogovnik Velenje.

Lani za 33 milijonov evrov izgube

Čisti poslovni izid Premogovnika Velenje v letu 2014 je na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov negativen, in sicer v višini 33 milijonov evrov. Izredno zahtevne so tudi trenutne poslovne in likvidnostne razmere Premogovnika Velenje. Kot so sporočili iz Premogovnika, so se finančne težave iz prejšnjih let prenesle v leto 2014, vendar je glavni razlog za omenjeno visoko izgubo v poslovnem letu 2014 nastop višje sile, to je zatesnitev odvozne proge odkopa CD1. Zaradi tega je bila proizvodnja dalj časa zgolj polovična, saj je bila na enem od dveh delujočih odkopov dva meseca in pol zaustavljena, pozneje pa precej nižja od pričakovane, kar je bistveno vplivalo na izpad prihodkov družbe.
Z drugimi besedami, zatesnitev odkopa CD1 ter izredno zahtevni geomehanski pogoji so omenili izpad proizvodnje v višini 640.000 ton oziroma 7.400 TJ glede na zastavljen plan proizvodnje tre posledično tudi izpad načrtovanih prihodkov.
Izguba iz poslovanja za poslovno leto 2014 tako znaša 21,2 milijona evrov. Drugi pomembni razlogi za izgubo so slabitve finančnih naložb v višini 8,6 milijona evrov, visoki finančni odhodki iz prejetih posojil v višini 2,1 milijona evrov in odloženi davki v višini 1,4 milijona evrov.

Z racionalizacijo na vseh področjih do pomembnih prihrankov

Ukrepi stroškovne racionalizacije v Skupini Premogovnik Velenje že intenzivno potekajo od drugega polletja lanskega leta. V okviru splošnih ukrepov za znižanje stroškov je Premogovnik Velenje tako lani znižal stroške za 1,2 milijona evrov, predvsem na račun zmanjšanja stroškov storitev, letos pa v tem okviru načrtujejo 2,8 milijona evrov prihranka.
Za doseganje stabilnega poslovanja bo Premogovnik Velenje poleg doseganja proizvodnje letos tudi dodatno znižal stroške materiala, storitev in dela. Za doseganje cilja na področju stroška dela so se socialni partnerji v socialnem sporazumu, ki je bil v družbah Premogovnika Velenje podpisan 15. januarja, zavezali izvajati ukrepe, kot so znižanja osnovnih bruto plač vsem delavcem. Sestavni del ukrepov je tudi nova sistemizacija delovnih mest in zmanjšanje povprečnega števila zaposlenih z mehkimi ukrepi. Pri tem je sodelovalo tudi poslovodstvo z znižanjem plač, bonitet in s spremembo sistemizacije, ki je ukinila nekatera vodilna in vodstvena delovna mesta.
Skupno naj bi z načrtovanim znižanjem stroškov dela sicer letos prihranili 7,8 milijona evrov.

Brane Janjić

Povzeto po sporočilu za javnost

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (5)
februar 2020 (4)
marec 2020 (3)
april 2020 (1)