Članki

NEK tik pred začetkom remonta  

Datum: 10. 4. 2015 Besedilo: Vladimir Habjan

Po uspešnem gorivnem ciklusu se bo to soboto v NEK začel remont.

NEK tik pred začetkom remonta

Nuklearna elektrarna Krško uspešno zaključuje 27. gorivni ciklus, ki se je začel po zaključku remonta 19. novembra 2013. V sedmem zaporednem 18-mesečnem gorivnem ciklusu je elektrarna  obratovala izjemno stabilno, dosegla visok nivo jedrske varnosti ter v omrežje oddala preko 8 milijard kilovatnih ur električne energije. Kot v celotni dosedanji obratovalni dobi so bile dosledno upoštevane vse upravne in okoljske  omejitve. Poslovali so gospodarno in v načrtovanem stroškovnem okviru, ki zagotavlja konkurenčnost v NEK proizvedene električne energije. Redni remont se bo začel 11. aprila 2015 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in bo okvirno trajal dober mesec dni. Poleg menjave goriva in rednih vzdrževalnih del bodo v NEK izvedli 25 tehnoloških posodobitev za povečanje varnosti in zanesljivosti delovanja elektrarne.   

Ciklus pomembnih odločitev in dosežkov 

Lansko leto sta NEK zaznamovala dva dogodka, ki sta potrdila pravilnost preteklih strategij in odločitev ter strokovnega in zavzetega dela zaposlenih. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je junija izdala odločbo, ki potrjuje, da je NEK izpolnila pogoje iz obratovalnega dovoljenja glede zagotavljanja jedrske varnosti ter da NEK lahko nadaljuje obratovanje naslednjih deset let. Vsakih deset let namreč v NEK izvedejo z zakonom predpisan celovit varnostni pregled, določijo akcijski načrt izboljšav in ga posredujejo URSJV v potrditev. Novembra 2014 sta lastnika sprejela odločitev o obratovanju elektrarne do leta 2043. Podlaga za odločitev lastnikov so bili po sprejetih upravnih odobritvah programov staranja opreme rezultati ekonomske študije, ki jo je pripravilo mednarodno svetovalno podjetje. Študija je nedvoumno pokazala, da je podaljšanje obratovalne dobe NEK najbolj ekonomična rešitev za  proizvodnjo električne energije v prihodnje.

NEK je prejela najvišjo možno skupno oceno za jedrsko varnost in obratovalno pripravljenost Svetovnega združenje operaterjev jedrskih elektrarn (World Association of Nuclear Operators – WANO). Ocena je rezultat obsežnega tritedenskega preverjanja delovanja NEK (misija WANO Peer Review), ki ga je lansko jesen opravil 42-članski tim, sestavljen iz strokovnjakov s posameznih področij organizacije WANO in predstavnikov jedrskih elektrarn iz 13 držav. Pregled je zajel preverjanje izvajanja delovnih procesov in vzorcev obnašanja zaposlenih ter vodstvenih pristopov glede na najvišje standarde in prakso v jedrski industriji, izpolnjevanje priporočil iz pomembnih obratovalnih izkušenj, pregled osnovnih tehnoloških varnostnih funkcij ter procesov vodenja in upravljanja podjetja. Člani misije organizacije WANO so pri ocenjevanju poudarili nadpovprečno visoko realizacijo priporočil iz mednarodnih obratovalnih izkušenj ter dosežke na področju varnostne kulture. Ta je še posebej pomembna, saj  zajema pomembna načela našega ravnanja, ki usmerjajo način dela v jedrskih objektih in so temelj njihovega varnega in stabilnega obratovanja. Med dobrimi praksami, ki bodo zgled ostalim jedrskim elektrarnam, so presojevalci poudarili zmogljivost in kakovost popolnega simulatorja za usposabljanje obratovalnega osebja.   

Dobri obratovalni rezultati ob doslednem upoštevanju predpisov in standardov

V 27. gorivnem ciklusu, ki se je začel 19. 11. 2013 in bo zaključen z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja 11. 4. 2015,  je NEK v omrežje oddala  8 352 620 (ocena z dne 8. 4. 2015) megavatnih ur električne energije, kar je na ravni načrtovane proizvodnje (8 395 000 MWh). Ob tem so imeli le eno kratkotrajno zaustavitev takoj po remontu 2013 zaradi neustreznega odzivanja elektronike zaščitnega sklopa reaktorja, povezanega z novo vgrajenim sistemom za merjenje temperature reaktorskega hladila. 

V letu 2014 je proizvedena električna energija prvič v obratovalni dobi presegla 6 milijard kilovatnih ur letno. Hkrati v celotnem letu ni bilo niti enega odstopanja, o katerem bi morali v skladu z zakonodajo poročati Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost. Tekočinski in plinski izpusti radioaktivnih snovi so bili tudi v 27. gorivnem ciklusu daleč pod upravno omejitvijo, prav tako toplotni vplivi na reko Savo. NEK je obratovala v skladu s slovensko zakonodajo in je upoštevala vse upravne omejitve. Ocena obremenitve prebivalstva zaradi obratovanja NEK kaže, da je bila v letu 2014 letna doza na posameznega prebivalca približno 1 mikrosivert ali manj kot 0,1 odstotka doze,  ki jo povprečno prejme človek zaradi naravnih virov sevanja (približno 2500 mikrosivertov). Rezultate meritev v okolju podrobno obravnava posebno poročilo, ki ga vsako leto pripravi Institut Jožef Stefan v sodelovanju z Zavodom za varstvo pri delu in Institutom Ruđer Bošković in ga objavijo na spletni strani NEK.   

Nizko in srednje radioaktivni odpadki med dvema remontoma 

V 27. gorivnem ciklusu so v NEK uskladiščili 160 standardnih paketov z radioaktivnimi odpadki skupne prostornine okoli 45 kubičnih metrov. V skladu z ustaljeno prakso je stiskanje stisljivega odpada s superkompaktorjem potekalo sprotno, prav tako pa se stalno pripravljajo pošiljke gorljivega odpada za sežig pri zunanjem izvajalcu. V letu 2014 je bilo na sežig poslanih 350 sodov gorljivega odpada. Skupna prostornina radioaktivnih odpadkov v začasnem skladišču na dan 31. marca 2015 je bila okoli 2264 kubičnih metrov, skupna aktivnost pa 18,51 terabekerela. Načrtovana rekonstrukcija manipulativnega prostora za radioaktivne odpadke se zaradi pritožbenih mehanizmov v postopku javnega naročanja še ni začela.   

Remont 2015 

Remontna zaustavitev se bo začela 11. aprila 2015 z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja in bo trajala približno dober mesec dni. V tem času bodo opravili menjavo goriva, preventivne preglede in vzdrževalne posege ter posodabljanje sistemov, opreme in struktur. Poleg zaposlenih v NEK bodo sodelovali še delavci skoraj 50 podjetij pogodbenih izvajalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja, vseh skupaj okoli 1000. Skupni cilj na področju vseh remontnih aktivnostih je kakovostna izvedba del, kar bo temelj za varno in zanesljivo obratovanje elektrarne v naslednjem gorivnem ciklusu. Večji vzdrževalni posegi, ki bodo izvedeni med remontom: zamenjava 56 gorivnih elementov, vizualni in ultrazvočni pregled goriva, ultrazvočni pregled svežnjev kontrolnih palic, ultrazvočni pregled reaktorske posode, izpiranje usedlin s cevnih sten uparjalnikov, pregled U-cevi uparjalnikov, remont ene od dveh nizkotlačnih turbin.   

Večje tehnološke posodobitve 

NEK stalno dopolnjuje in posodablja tehnološke sisteme, delovne procese in organizacijo. Odločitve o posodobitvah temeljijo na predpisih in industrijskih priporočilih ter lastnih in mednarodnih obratovalnih izkušnjah. Posodobitve prispevajo k povečanju varnosti in zanesljivosti obratovanja. Vlaganja v tehnološko nadgradnjo v lanskem letu, ko ni bilo remonta, so vključevala 17 manjših tehnoloških posodobitev, ki so jih izvedli  med obratovanjem. Med letošnjim remontom bo izvedenih 25 posodobitev različnega obsega in zahtevnosti.   

Rekonstrukcija struktur reaktorja za stabilizacijo tokov hladila skozi sredico

Po remontu 2013 so začeli priprave projekta za preprečitev prečnih tokov, ki povzročajo vibracije in posledično poškodbe gorivnih palic. Z modifikacijo, ki jo bodo izvedli med remontom, bodo preusmerili del hladilnega toka, potrebnega za hlajenje notranjih struktur reaktorja, navzgor ob hlajenih strukturah, kar bo preprečilo vibracije ter zagotovilo dolgoročno celovitost goriva. Zamenjava sredične instrumentacije vključuje zamenjavo celotnega sistema za merjenje prostorske razporeditve moči v jedrski sredici, ki zajema komponente od gibljivih detektorjev do kontrolno-merilne opreme v glavni kontrolni sobi. Novi sistem ima funkcionalno enake glavne komponente kot obstoječi, razlika pa je v sodobnejši tehnologiji teh komponent. Z izvedbo nove tehnološke rešitve se bo povečala zanesljivost merilnega sistema ter znižala potreba po vzdrževalnih  posegih. 

Posodobitev dizelskega generatorja za varnostno napajanje 

Za zagotavljanje stalnega izmeničnega napajanja ima NEK tri dizelske generatorje – dva od začetka obratovanja, vgradnja tretjega pa je bila zaključena med remontom  2012. Vsak izmed njih lahko ob prekinitvi povezave z elektroenergetskim omrežjem zagotovi energijo za delovanje varnostnih sistemov elektrarne. Med letošnjim remontom bo posodobljen prvi dizelski agregat, med remontom prihodnje leto pa še drugi. Zamenjan bo regulator napetosti in pripadajoča zaščitno-krmilna oprema.

Prenova celotnega sistema napajanja lastne rabe stikališča ter obnova sistema razsvetljave v stikališču je zaključni del temeljite prenove stikališča, ki jo izvajajo s sistemskim operaterjem ELES. Prenova se je začela že v remontu 2010, se nadaljevala v remontih 2012 in 2013 z zamenjavo celotne primarne opreme, kot so odklopniki, ločilke in zbiralke, ter z zamenjavo merilnih in kontrolnih sistemov. Vgradili so sodobno računalniško vodenje primarne opreme. Letos bodo zamenjali še sistem lastnega napajanja stikališča ter obnovili sistem razsvetljave v stikališču. Obnova stikališča je zelo pomembna za zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema v tem delu Evrope in zagotavljanje zanesljive oskrbe porabnikov z električno energijo. Prilagoditev sistema varnostne oskrbovalne vode sodi v nabor ukrepov, ki so potrebni za odpravo posledic učinkov zvišanja nivoja reke Save zaradi izgradnje akumulacijskega bazena Hidroelektrarne Brežice. Ob vertikalah protipožarnih črpalk bodo na spodnji del podestov vgrajena dodatna vodila in lestve za dostop na dno bazena v območju vtočne zgradbe sistema oskrbovalne vode, ki ga je moč zajeziti z remontnimi zapornicami in izprazniti.

Izboljšave na sistemu hlajenja bazena za izrabljeno gorivo zajemajo vgradnjo protipovratnih ventilov na izhodnih cevovodih obeh hladilnih zank in izboljšanje nadzora in upravljanja sistema iz glavne kontrolne sobe tudi v razmerah omejenega dostopa do lokalnih kontrol ob izrednih dogodkih. 

Vladimir Habjan.


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (5)
februar 2020 (4)
marec 2020 (3)
april 2020 (3)
maj 2020 (2)
junij 2020 (8)
julij 2020 (2)