Članki

Elektro energetika na pragu velikih sprememb  

Datum: 14. 11. 2018 Besedilo: Vladimir Habjan

9. srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije.

Elektro energetika na pragu velikih sprememb

Včeraj je v prostorih družbe GEN energija potekalo 9. srečanju OVE in SPTE proizvajalcev električne energije o naprednih storitvah zelene transformacije. Na srečanju je bilo največ pozornosti namenjene negotovim razmeram na trgu z električno energijo, spremenjenim pravilom za pridobivanje državne pomoči ter predstavitvi storitev zelene transformacije: pametne polnilne infrastrukture in prilagajanja proizvodnje razpršenih virov.

Prisotne je uvodoma pozdravil Martin Novšak, MBA, generalni direktor GEN energije, krovne družbe v skupini GEN. Novšak je izpostavil, da je skupina GEN druga največja skupina v Sloveniji, takoj za Petrolom. Skupina trenutno deluje v kar 22 državah Evrope, največ v vzhodnem delu. Skupina temelji na treh stebrih: proizvodnja električne energije, investicije ter trženje in prodaja. Za skupino je značilna visoka stopnja izobrazbe zaposlenih. Kot je povedal, so pripravljeni na investicije predvsem v OVE, največ hidroelektrarne in v jedrsko energijo, saj bo to nujno potrebno glede na to, koliko je Slovenija uvozno odvisna. Novšak je predstavil pomen povezovanja proizvodnih enot električne energije ter prodaje in trgovanja, ki ga izvaja družba GEN-I. »S centrom vodenja proizvodnje skupine GEN pomembno optimiziramo in nadgrajujemo naše poslovanje. Uvrščamo se med investicijsko intenzivnejše skupine v državi, po izgradnji hidroelektrarne Brežice se pripravljamo na gradnjo hidroelektrarne Mokrice. Izvedli smo vrsto posodobitev v Nuklearni elektrarni Krško, spomladi smo zaključili izgradnjo novega plinskega bloka v Brestanici. Premišljeno investiramo tudi v vse obstoječe elektrarne in se usmerjamo v dolgoročno zagotavljanje zanesljive oskrbe slovenskih porabnikov z električno energijo po konkurenčnih cenah. Pri tem vseskozi ostajamo predani trajnostnim usmeritvam, z zavedanjem, da je podnebne cilje mogoče uresničevati le z energetsko mešanico, ki vključuje vse razpoložljive nizkoogljične tehnologije.«

Dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja GEN-I, je poudaril, da so razmere na trgu zelo negotove, kar se odraža v velikem nihanju cen. »Trenutne cene električne energije na veleprodajnem trgu so v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta višje za približno 20 odstotkov. Vzrok za to so nekajkratne podražitve cen kuponov CO2 in primarnih energentov: nafte, premoga in zemeljskega plina. V zadnjih dveh mesecih se je strma rast cen, ki so jo sprožile še zelo slabe hidrološke in vetrovne razmere v Nemčiji, ustavila,« je pojasnil dr. Paravan. Poudaril je, da je cena električne energije v neposredni povezavi s ceno kuponov CO2, če se te dvigajo, se posredno spodbuja proizvodnjo iz obnovljivih virov, pri čemer visoke cene spodbujajo inovacije. Dr. Paravan je udeležencem predstavil napovedi gibanja cen in priporočila tržnih analitikov. Nekateri tehnični pokazatelji že kažejo na obrat trenda, kar lahko že proti koncu leta cene potisne na nižje ravni od sedanjih. Poslovnim partnerjem GEN-I je zagotovil, da jim bo skupina GEN-I še naprej ponujala najboljše in najbolj inovativne storitve pri optimizaciji njihovih strategij prodaje električne energije. Vizija družbe GEN-I je dom prihodnosti, kjer bo imel stanovalec svojo sončno elektrarno, toplotno črpalko in električni avto.

Precej zanimanja je bilo tudi za spremenjena pravila pri pridobivanju državnih pomoči, ki jih je predstavila mag. Alenka Domjan, vodja sektorja za obnovljive vire energije na Agenciji za energijo. Kot je povedala, spremenjeni sistem podpor ne dovoljuje dodelitve sredstev vsem investitorjem, pač pa le tistim, katerih projekti proizvodnih naprav so bili predhodno izbrani v okviru javnega poziva investitorjem za izbor projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo. Predstavila je tudi predloge agencije za spremembo pogojev javnih pozivov.

Velik izziv za proizvajalce električne energije iz OVE in SPTE je tudi elektro mobilnost. Mag. Bojan Žlender, vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo, je predstavil strategijo razvoja prometa do leta 2030. »Promet je eden pomembnejših onesnaževalcev okolja, zato so pred nami veliki izzivi. Rešitve bomo lahko uveljavili le s sistemskimi ukrepi ob aktivnem sodelovanju vseh. Ključno vprašanje je, kako spremeniti potovalne vzorce in navade, zmanjšati število poti z lastnim avtomobilom na kratkih razdaljah, povečati aktivno mobilnost in poti, ki jih ne moremo opraviti drugače, kot z osebnim avtomobilom, narediti okolju sprejemljivejše,« je dejal mag. Žlender.

»V viziji razvoja, ki je že podprta s prvimi piloti na področju avtonomne polnilne infrastrukture za električna vozila, vidimo velik potencial za razvoj novih poslovnih modelov. Vse to v povezavi s hranilniki energije ter mikroproizvodnjo iz sončnih elektrarn in hidroelektrarn ob hkratni uporabi naprednih energetskih tehnologij v kombinaciji z visokotehnološkimi IT rešitvami,« je v predstavitvi razvojnih aktivnosti skupine GEN-I na področju elektro mobilnosti dejal Sandi Kavalič, vodja službe za upravljanje s tveganji GEN-I. Poudaril je pomembnost zavedanja o prednostih, ki jih prinašajo nove rešitve in hkrati nakazal spremembe, ki bodo nadgradile konvencionalne energetske tehnologije: »Električni avtomobil je lahko hranilnik energije z veliko zmogljivostjo, s katero lahko napajate dom brez uporabe omrežja tudi do dva tedna,« je poudaril Kavalič. Proizvodnjo električne energije iz lastne sončne elektrarne je primerjal z odkritjem nafte na svojem dvorišču, ki na dolgi rok zagotavlja neodvisnost od gibanja cen energentov na trgu tako za potrebe ogrevanja kot mobilnosti.

»Pri razvoju rešitev se vedno bolj krepi vidik uporabniške izkušnje, predvsem pa vloga posameznika, gospodinjstev, skupnosti in večjih podjetij na ruralnih območjih, kar je vse pogoj uspešnega prehoda v nizkoogljično družbo. V družbi GEN-I smo prepričani, da bo dobra uporabniška izkušnja pri vožnji z električnimi vozili dodatno pospešila prehod iz klasičnih na električna vozila. Ob ustreznih rešitvah na strani proizvodnje, prenosa in lokalnega upravljanja z električno energijo in ob hkratni vključitvi hranilnikov, pa bo ta prehod še hitrejši,« je napovedal Kavalič.

Da so elektroenergetski sistemi resnično na pragu velikih sprememb ugotavlja tudi dr. Rok Lacko, vodja oddelka za razvoj poslovanja GEN-I: »Vedno več električne energije je proizvedene iz obnovljivih virov, hkrati pa z zapiranjem klasičnih elektrarn izgubljamo fleksibilnost za uravnavanje omrežja. V prihodnosti bodo to vlogo deloma prevzemali odjemalci in proizvajalci, ki lahko postanejo aktivni udeleženci energetskega sistema.« S problematiko reševanja uravnoteženja proizvodnje in porabe električne energije se dr. Lacko ukvarja v štiri leta trajajočem mednarodnem raziskovalnem projektu FutureFlow, v katerem GEN-I sodeluje skupaj z enajstimi partnerji iz osmih evropskih držav. V projektu je bilo analiziranih več kot 600 potencialnih virov za prilagodljivo proizvodnjo energije ali odjema v štirih državah. S skupnimi 54 MW razpoložljive fleksibilne moči sistemskim operaterjem ponujajo vir za zagotavljanje ustrezne kakovosti in zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema. »Pozitivni učinki so bili vidni tudi na področju čezmejnega sodelovanja pri zagotavljanju sistemskih storitev, saj je optimizacija omogočala zniževanje stroškov sistemskih operaterjev prenosnega omrežja, hkrati pa je bil lastnikom prožnih zmogljivosti zagotovljen nov vir prihodkov,« je izpostavil dr. Lacko.

V sklepni razpravi so se dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, dr. Dejan Paravan, mag. Bojan Žlender in mag. Alenka Domjan strinjali, da bo prihodnost v znamenju pametnih tehnologij in storitev, česar se morajo zavedati vsi akterji na elektroenergetskem trgu. Dr. Robert Golob je srečanje povzel z besedami: »Energetska revolucija je tik pred vrati. Razpršeni obnovljivi viri, elektromobilnost in fleksibilnost na strani odjema so prihodnost svetovne energetike. Kot smo danes demonstrirali našim poslovnim partnerjem smo v GEN-I na to odlično pripravljeni. Pomembno je, da se v celotni slovenski energetiki pospeši tovrstne aktivnosti, saj bomo le tako uspešno izpeljali zeleno transformacijo in se uvrstili med globalne zmagovalce energetske tranzicije.«

Po razpravi je Metron Inštitut v sodelovanju z GEN- I Sonce predstavil osnovne značilnosti Trajnostnega energetskega cikla in integracijo posameznega elementa mikro omrežja v energetski sistem. Trajnostni energetski cikel je element mikro omrežja, v katerega so vključeni baterijski zalogovnik v zgradbi, električna vozila (ne samo avtomobili) ter mikro elektrarna iz obnovljivih virov. Ta element mikro omrežja lahko deluje samostojno, kot otočni energetski sistem, lahko pa je povezan z omrežjem in deluje kot kompenzator energije (shranjujejo se viški iz velikih obnovljivih virov energije). Trajnostni energetski cikel je inštitut Metron praktično demonstriral z naslednjimi elementi: električni avtomobil FiatPanda 4x4 je predstavljal mikro omrežje s svojo baterijo, ki je delovala kot zalogovnik, predstavitev oddajanja energije za hišno uporabo pa je bila ponazorjena s kuhanjem kave iz avtomobilskega zalogovnika.


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 4, skupna ocena: 4)