Članki

Za naložbe v prenos letos dobrih 90 milijonov evrov

Datum: 26. 2. 2019 Besedilo: Polona Bahun

ELES z letošnjim letom vstopa v svoje najintenzivnejše investicijsko obdobje.

Za naložbe v prenos letos dobrih 90 milijonov evrov

Konec minulega leta je bil izdelan nov razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije za obdobje 2019-2028, V ospredju bodo predvsem raziskovalno-razvojni in investicijski projekti, za kar naj bi porabili kar 90,6 milijona evrov.

Poglavitni investicijski projekti, ki bodo zaznamovali letošnje in še prihodnja leta, so gradnja 2x400 kV daljnovoda Cirkovce-Pince in RTP Cirkovce, mednarodna projekta SINCRO.GRID in NEDO ter začetek gradnje 2. faze Tehnološkega središča ELES v Beričevem. Ob omenjenih projektih ELES sredstva vlaga tudi v rekonstrukcije in popolne obnove obstoječih prenosnih objektov, s čimer zagotavlja zanesljivo obratovanje sistema.

Po besedah vodje službe za načrtovanje omrežja Področja za upravljanje s sredstvi in projekti v Elesu mag. Klemna Dragaša, je v tem trenutku najpomembnejši in najbolj investicijsko zahteven projekt gradnja 2x400 kV daljnovoda Cirkovce-Pince in RTP Cirkovce. Za daljnovod trenutno poteka pridobivanje pravice graditi in izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za RTP Cirkovce pa je že bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, tako da že potekajo različna javna naročila za izvedbo. Zaključek izvedbe vseh javnih naročil je načrtovan do konca leta, medtem ko je začetek del predviden že za letošnjo pomlad.

Leto 2019 bo precej aktivno tudi glede vlaganj v projekte pametnih omrežij, kjer ELES načrtuje porabo kar 17,1 milijona evrov oziroma slabo petino vseh predvidenih investicijskih vlaganj. V ta znesek pa niso vključena sredstva za projekt NEDO. Večina denarja, to je 16,3 milijona evrov, bo namenjenih evropskemu projektu SINCRO.GRID, ki bo letos vstopil v svoj najbolj intenziven del. V okviru projekta bo tako predvidoma v prvi polovici letošnjega leta zaključen javni razpis za nakup baterijskih hranilnikov električne energije za lokaciji RTP Okroglo in RTP Pekre ter za nakup naprave za kompenzacijo jalove moči v Beričevem in Divači, s predvideno namestitvijo v letu 2020. Hkrati bo že letos vgrajena tudi prva izmed naprav za kompenzacijo jalove moči v Divači.

Poleg projekta SINCRO.GRID bo s predvidenimi 7,1 milijona evrov vlaganj velik poudarek tudi na projektu NEDO, kjer se bo nadaljevala izvedba druge faze tega projekta.

Številna vlaganja tudi v energetsko infrastrukturo

Letos bodo številne aktivnosti potekale tudi v zvezi z izgradnjo nove RTP 220/110 kV Ravne in novega 2x220 kV povezovalnega daljnovoda Zagrad–Ravne, ki se bo priključil v obstoječi 220 kV daljnovod Podlog–Obersielach. Po novem razvojnem načrtu naj bi ta projekt končali leta 2021, trenutno pa poteka priprava vse potrebne dokumentacije. Kot poudarja mag. Klemen Dragaš, je investicija nujna zaradi odprave flikerja ter zagotovitve kakovostnejšega in zanesljivejšega napajanja Koroške regije ter za nadaljnje razvojne možnosti železarne Ravne.

Že več kot desetletje poteka tudi obnova 2x110 kV daljnovoda Divača–Gorica v vasi Renče. Gre za eno najbolj kritičnih točk v omrežju Slovenije, ki bi jo morali čim prej odpraviti, opozarja mag. Klemen Dragaš. Kljub že sprejetemu državnemu prostorskemu načrtu v letu 2016, se zaradi nedokončanih postopkov, investicija odmika v leto 2020. Aktivnosti Elesa na tem projektu bodo sicer potekale tudi letos. Trenutno je projekt v fazi pridobivanja pravice graditi na manjkajočih zemljiščih, pridobivanja soglasij s strani pristojnih soglasodajalcev ter pridobivanja gradbenega dovoljenja za manjkajoči del daljnovoda.

Za zanesljivo napajanje obalnega območja bosta ključnega pomena izgradnja nove RTP Izola, ki jo bo ELES sofinanciral v sodelovanju z Elektrom Primorska, ter 110 kV kablovod Koper-Izola-Lucija. Zamik postavitve 110 kV kablovoda je nastal zaradi dolgotrajnih postopkov izdaje vodnega soglasja. V prihodnje je predvidena izdelava projektne dokumentacije, pridobivale se bodo služnosti, gradbena dovoljenja in začela se bo gradnja, vendar bodo aktivnosti precej odvisne od predhodne sprejetje uredbe v mestni občini Koper ter tudi od družbe DARS, kot investitorja gradnje hitre ceste Jagodje–Lucija. ELES bo sicer v letošnjem letu v sodelovanju z drugimi partnerji vlagal še v RTP Vojnik in Dobruška vas. Gre za projekta, ki sta v teku in bosta končana v prihodnjih treh letih.

V novem razvojnem načrtu je predvidena tudi izvedba nadaljnjih študijskih aktivnosti na projektu enosmerne povezave Slovenija–Italija, ki je na slovenski strani v študijski fazi. V tem letu naj bi bila izdelana mednarodna študija, ki bo podala ustrezna izhodišča ter podloge za sprejetje končne odločitve o izpeljavi projekta oziroma prekinitvi vseh aktivnosti.
Pomembna naložba v letu 2019 bo tudi nov, sodoben diagnostično analitski center, ki ga ELES vzpostavlja v novem tehnološkem središču v Beričevem. Njegov primarni namen je zagotoviti kredibilno platformo za pridobivanje ustreznih izvedenih ali analitično obdelanih podatkov o elektroenergetskih in nekaterih drugih fizičnih sredstvih, s katerimi družba razpolaga, ter na ta način zagotoviti podporo delovnim, poročevalskim in odločevalskim procesom.

V letošnjem letu se začenjajo tudi priprave na gradnjo dvosistemskega povezovalnega 110 kV voda za vključitev HE Mokrice v 2x110 kV daljnovod Krško–Brežice, za kar bo do leta 2021 namenjenih 4,4 milijona evrov, od tega letos 860 tisoč evrov.
Poleg vlaganj v energetsko infrastrukturo velja še omeniti nadaljevanje odplačnega prevzema 110 kV visokonapetostnega prenosnega omrežja, ki še ni v lasti Elesa. Letos se bodo zaradi težavne stvarno pravne problematike ter dolgotrajnega usklajevanja vrednosti osnovnih sredstev z dosedanjimi lastniki, nadaljevali intenzivni pogovori, skladno z zmožnostmi in prednostnimi nalogami Elesa pa je pričakovati tudi nekaj novih prevzemov teh objektov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (3)