Članki

Leto 2019 za NEK izjemno uspešno  

Datum: 20. 12. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Na novinarski konferenci je vodstvo NEK predstavilo rezultate letošnjega leta.

Leto 2019 za NEK izjemno uspešno

Kot je včeraj povedal Predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman, bo ob sedanji visoki stabilnosti obratovanja konec leta dosegla in presegla načrtovanih 5,43 milijarde kilovatnih ur proizvedene električne energije, kar predstavlja pomemben delež nizkoogljične energije za slovenski in hrvaški elektroenergetski sistem. Zahteven remont je bil opravljen v rekordno kratkih 28 dneh. Uspešno potekajo tehnološke posodobitve, ki podpirajo dolgoročno obratovanje elektrarne. Pomemben dosežek letošnjega leta je tudi ponovna uvrstitev NEK v najvišji razred obratujočih evropskih jedrskih elektrarn po koncu obsežnega varnostnega pregleda, ki ga je opravilo Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn WANO. Letos prejeti zlati certifikat bonitetne odličnosti, ki temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalcih, potrjuje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje NEK.

Kot rečeno, Rožman izpostavlja uspešno izvedbo obsežnega remonta; Ob podpori zunanjih izvajalcev so v NEK opravili na tisoče del in tako uresničili načrte na področju menjave goriva, preventivnega vzdrževanja in preverjanj opreme ter deset večjih posodobitev, ki podpirajo dolgoročno obratovanje elektrarne. Remont je trajal 28 dni in je bil najkrajši, odkar elektrarna obratuje v 18-mesečnem ciklusu.

Rezultati poslovanja so v skladu s sprejetim gospodarskim načrtom. »Nadzorni svet NEK je sprejel ključna dokumenta za naše poslovanje v prihodnjem letu – Gospodarski načrt za leto 2020 in Dolgoročni načrt investicij do leta 2024. Naložbe se bodo financirale tako iz lastnih sredstev kot tudi iz naknadnih vplačil kapitala in z najemom dolgoročnega kredita. Pri pripravi revizije smo upoštevali, da je treba Program nadgradnje varnosti izvesti do konca leta 2021 in da se je vrednost nekaterih investicij povečala, pri nekaterih pa je prišlo do zamika izvedbe. Tako bodo v naslednjih letih ob projektih tega programa izvedene tehnološko najpotrebnejše posodobitve in zamenjave opreme – med njimi obnova starega rotorja generatorja, s čimer bo zagotovljena bistvena rezervna komponenta,« je povedal Rožman.

V letu 2020, ki bo brez remonta, v NEK načrtujejo proizvodnjo 5,95 milijarde kilovatnih ur, kar pomeni stabilno obratovanje elektrarne dan v letu. Rožman je prepričan, da bodo ob visoki strokovnosti in zavzetosti naših sodelavcev ter podpori lastnikov in poslovnih partnerjev vsi cilji tudi doseženi. Kot je povedal, so izvedli že več kot 60 odstotkov projektov Programa nadgradnje varnosti, ki po vsebini pomeni dodatne varnostne ukrepe za primere ekstremnih zunanjih dogodkov, za katere elektrarna originalno ni bila projektirana. Program, ki izhaja iz spoznanj stroke in upravnih zahtev, je tudi pogoj za dolgoročno obratovanje elektrarne. Med remontom so zagotovili polno funkcionalnost pomožne komandne sobe kot alternativne lokacije za upravljanje elektrarne. V skladu z načrti poteka gradnja posebej utrjene varnostne zgradbe, v kateri bodo nameščeni dodatni rezervoarji hladilne vode in dodatni varnostni sistemi za vbrizgavanje vode v reaktorski hladilni sistem in oba uparjalnika za primer nedelovanja obstoječih sistemov. Del tretje faze je tudi pomembna varnostna nadgradnja začasnega skladiščenja izrabljenega goriva. Uvedba suhega skladiščenja oziroma postopna prestavitev izrabljenih gorivnih elementov iz bazena v odporne, neprepustno zaprte zabojnike je prav tako prehod od aktivnih rešitev k pasivnim. Za zagotavljanje hlajenja ni treba nobene dodatne naprave, sistema ali energenta. Za projekt pridobivao dovoljenja v skladu s predpisi. Njihova kompleksnost dodaja projektu časovno zahtevnost in negotovost.

V NEK so pred kratkim uspešno zaključili zunanjo presojo skladnosti delovanja z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Presojevalci so opazili vrsto dobrih praks in niso odkrili nobenih neskladij. To je ob meritvah – ki kot vsa leta doslej dokazujejo, da so vplivi na okolje daleč pod omejitvami, ki jih predpisujeta vodno in okoljevarstveno dovoljenje –, dodatna potrditev našega odgovornega odnosa do okolja.

Nov član uprave NEK

Letos bilo letos uskladiščenih 62 kubičnih metrov nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, je poudaril Rožman, saj so uskladiščili tudi del odpadkov, ki so nastali preteklo leto, ko je bila prednostna naloga premestitev tehnološke opreme iz začasnega skladišča v novo zgradbo za rokovanje z radioaktivnimi tovori in zagotovitev njene polne funkcionalnosti. Količina teh odpadkov je v primerjavi z ostalimi nevarnimi odpadki majhna. Jedrska energetika ima razdelane strategije za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in visoke standarde, ki zagotavljajo, da so odpadki izolirani od okolja in nanj ne vplivajo. Zakonsko je urejeno tudi zagotavljanje sredstev za njihovo končno odlaganje. Glede slednjega je za dolgoročnost obratovanja dober obet odločitev Meddržavne komisije na jesenski seji, da bo Slovenija nadaljevala s postopki za gradnjo končnega odlagališča za te odpadke; državni prostorski načrt za odlagališče je bil sprejet pred desetimi leti.

NEK izpolnjuje svojo zavezo o odprtosti in preglednosti delovanja. Zato so v začetku tedna objavili 360. mesečno poročilo o delovanju elektrarne. Leto 2020 pa bo 30 let, odkar so ažurni podatki o delovanju objavljeni na lokalnem kanalu kabelskega sistema. Tudi letos bodo vrata odprli več kot 5400 obiskovalcem. Vsa leta nadgrajujejo preglednost delovanja elektrarne in sodelujemo pri projektih, ki povečujejo razumevanje njene tehnologije. Trenutno so jedrska energija, radioaktivnost in ionizirajoče sevanje minimalno vključeni v učne programe. Aktualna Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom zato navaja, da se bo proučila možnost, da se to področje vključi vanje.

Rožman je pokomentiral tudi vpetost NEK v širše okolje: »Zagotovo bi bile tudi razprave o soočanju s podnebno krizo, ki potekajo na globalni, evropski in nacionalni ravni, bolj konstruktivne, če bi bilo znanja in razumevanja več. Ob aktualnih razpravah ni dvoma, da potrebujemo poenotenje stališč glede energetskega koncepta, čim višjo stopnjo soglasja in čvrste zaveze za njegovo uresničitev. Energetski načrt bi moral biti razumna kombinacija virov z nizkim ogljičnim odtisom, kot so obnovljivi viri in jedrska energija. S takšno mešanico lahko zagotovimo dostopno ceno električne energije za vse porabnike, ekonomski razvoj in ustrezen življenjski standard državljanov ter sprejemljivo raven energetske samozadostnosti oziroma neodvisnosti.«

V letošnjem letu je zaključil petletni mandat član uprave NEK Hrvoje Perharić. Novi član uprave je Zagrebčan mag. Saša Medaković, ki je bil do zdaj na čelu regulatornega organa Hrvaške. Pogovor z njim si lahko ogledate tukaj.


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (5)
februar 2020 (4)
marec 2020 (3)
april 2020 (3)
maj 2020 (2)
junij 2020 (8)
julij 2020 (2)