Novice

Do manjših emisij tudi s povečanjem učinkovitosti

Datum: 30. 4. 2018 Besedilo: Polona Bahun

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo 7. Državno poročilo in 3. Dveletno poročilo o podnebnih spremembah.

Do manjših emisij tudi s povečanjem učinkovitosti

Pomemben potencial za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji je povečanje učinkovite rabe končne energije v vseh sektorjih. Pospešitev izvajanja ukrepov URE se izvaja tudi preko informiranja, ozaveščanja in usposabljanja porabnikov energije, svetovanja ter neposrednega spodbujanja investiranja pravnih in fizičnih oseb v URE ter OVE.

Slovenija se zavzema za ambiciozne cilje zmanjšanja emisij, tako na nacionalni kot na ravni EU in v svetovnem merilu, kar bi omogočilo doseganje ciljev omejitve rasti povprečne svetovne temperature pod 2 stopinji Celzija glede na predindustrijsko raven v skladu z zavezami Pariškega sporazuma iz leta 2015. Za doseganje tega cilja pa je treba upoštevati načelo skupne, a različne odgovornosti in individualnih zmožnosti posameznih držav ter aktivno pomoč razvitih držav za izvajanje ukrepov v državah v razvoju. Slovenija se zaveda, da je za ohranitev človeških in naravnih sistemov ter biotske raznovrstnosti in za preprečitev podnebnih neravnovesij večjega obsega takšno ukrepanje nujno potrebno.

Osnovni dokument z ukrepi za zmanjševanje emisij TGP v Sloveniji je Operativni program zmanjševanja emisij TGP do leta 2020 s pogledom do leta 2030, ki ga je vlada sprejela decembra 2014. Dokument sledi stališčem EU in potrebam ter možnostim Slovenije na tem področju. Večina ukrepov v različnih sektorjih se je izvajala v skladu s pričakovanji iz tega programa, z izjemo prometnega sektorja, kjer so emisije ogljikovega dioksida še vedno zelo visoke.

Pomemben potencial za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji pa predstavlja povečanje URE v vseh sektorjih. Pospešitev izvajanja teh ukrepov se izvaja tudi preko informiranja, ozaveščanja in usposabljanja porabnikov energije, svetovanja ter neposrednega spodbujanja investiranja pravnih in fizičnih oseb v učinkovito rabo energije ter v OVE.

Na področju zmanjševanja emisij v obdobju do leta 2020 si Slovenija zastavlja cilj zmanjšanja v okviru politike in pravnega reda EU. Viri, ki so vključeni v sistem trgovanja z emisijami TGP morajo na nivoju EU doseči zmanjšanje emisij za 21 odstotkov glede na leto 2005. Za ostale vire pa velja nacionalni cilj (ki je bil za vse države članice določen z zakonodajo EU), da se emisije ne bodo povečale za več kot štiri odstotke do leta 2020 glede na leto 2005. Opredeljeni so tudi letni cilji v obdobju 2013-2019. Za obdobje po letu 2020 se skupni podnebni cilj za Slovenijo še pripravlja, v okviru letnega pa je za netrgovalne sektorje na ravni EU za Slovenijo že določen cilj zmanjšanja emisij do leta 2030 glede na leto 2005 za 15 odstotkov.

Slovenija v zadnjih letih povečuje tudi sredstva za ukrepe proti podnebnim spremembam. V letu 2016 je za pomoč v državah v razvoju namenila skoraj tri milijone evrov, kar je 26-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2015. V letu 2016 se je Slovenija odločila, da bo za to letno namenjala tudi sredstva iz Podnebnega sklada (letno okrog milijon evrov), v katerega se stekajo prihodki od prodaje emisijskih kuponov v okviru sheme EU ETS. Za leto 2017 Slovenija načrtuje prispevek v višini 3, 5 milijona evrov v sklad za pomoč državam v razvoju. Prav tako si bo prizadevala, da bo znesek do leta 2020 ohranila na ravni okrog 3, 5 milijona evrov.

Poročili sta dostopni na povezavi www.mop.gov.si.   

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)