Novice

Projekt odlagališča NSRAO se nadaljuje

Datum: 26. 6. 2018 Besedilo: Vladimir Habjan

Nadaljujejo se dela pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, referenčne dokumentacije in varnostnega poročila.

Projekt odlagališča NSRAO se nadaljuje

Projekt odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini napreduje, vendar kljub prizadevanjem izvajalcev počasneje, kot je bilo to predvideno z investicijskim programom (revizija C), ki je bil potrjen julija 2014 in po katerem naj bi odlagališče začelo poskusno obratovati leta 2020. Zato je ARAO lani pripravil novelirano revizijo investicijskega programa z oceno stroškov gradnje in terminskim načrtom za izvedbo del. dokument je v postopku pregledovanja in sprejemanja.

Status projekta in načrti

Leta 2017 so bila v načrtovanem šestmesečnem roku izvedena pripravljalna dela za odlagališče. Izdelana sta bila poročilo o vplivih odlagališča na okolje in osnutek varnostnega poročila, na Agencijo RS za okolje (ARSO), ki vodi postopek, pa je bila podana vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Vloga je bila dopolnjena marca 2018.

ARAO letos nadaljuje dela pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, referenčne dokumentacije in varnostnega poročila. V izdelavi so nove revizije varnostnih analiz in meril za sprejem NSRAO v odlagališče z upoštevanjem podatkov iz projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje, najnovejših podatkov terenskih raziskav ter zadnjih ocen količin in lastnosti odpadkov, ki jih bo treba odložiti v odlagališče. Nadaljuje se izdelava projektne dokumentacije za izvedbo, ki se je začela že lani. Izvaja se hidrogeološki monitoring širšega območja odlagališča ter končujejo aktivnosti za razvoj in certificiranje betonskega zabojnika, v katerem bodo radioaktivni odpadki odloženi v silos odlagališča.

Leta 2018 bo potekal postopek presoje vplivov na okolje, v katerega se bo lahko vključila tudi javnost, in predvidoma bo vzporedno potekala presoja čezmejnih vplivov. Do pridobitve gradbenega dovoljenja bo treba izbrati izvajalce gradnje in druge zakonsko zahtevane udeležence med gradnjo, za kar bo treba izvesti več zahtevnih javnih naročil.

Besedilo: Irena Dariš, ARAO

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (18)