Novice

Sprejet nov akt za elektrooperaterje

Datum: 27. 6. 2018 Besedilo: Polona Bahun

Pri obračunavanju omrežnine je ukinjeno sezonsko tarifiranje, dodane pa so ure konične obremenitve omrežja.

Sprejet nov akt za elektrooperaterje

Z aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga je pripravila Agencija za energijo, se določa metodologija za določitev regulativnega okvira elektrooperaterjev, ki temelji na metodi reguliranega letnega prihodka in reguliranih omrežnin. Omenjena metoda zagotavlja operaterjem pokritje vseh letnih upravičenih stroškov, vključno z reguliranim donosom. Prav tako se z aktom določa metodologija za obračunavanje omrežnine za prenosni in distribucijski sistem električne energije, čezmerno prevzeto jalovo energijo, druge storitve in za priključno moč. Metodologiji sta določeni tako, da spodbujata učinkovitost elektrooperaterjev in učinkovitost uporabe sistema.

Akt sestavljajo štiri smiselno zaokrožena poglavja, v katerih so zajete splošne določbe, metodologija za določitev regulativnega okvira, metodologija za obračunavanje omrežnine ter prehodne in končne določbe. Sestavni del akta so tudi priloge, ki določajo: faktor individualne učinkovitosti, tehtani povprečni strošek kapitala za izračun reguliranega donosa na sredstva, obrestno mero za obrestovanje presežka ali primanjkljaja omrežnine, minimalne standarde kakovost oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe, shemo upravičenja stroškov raziskav in inovacij, ocenjevanje pilotnih projektov na področju raziskav in inovacij ter izračun kazalnikov uspešnosti za potrebe odobritve enkratne spodbude na podlagi uspešnosti projektov na področju pametnih omrežij.

Cilji določanja regulativnega okvira so zagotavljati obratovanje, vzdrževanje ter spodbujanje razvoja distribucijskega in prenosnega sistema v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike (ali z načelom najboljše dosegljive tehnologije) tako, da se kakovost prenosa in distribucije električne energije trajno izboljšuje ali ohranja. Regulativni okvir bo spodbujal izvajanje naložb, ki so potrebne za izpolnjevanje okoljskih ciljev iz akcijskih načrtov in učinkovito uporabo in razvoj sistema. Cilj regulativnega okvira je tudi trajno izboljševati oziroma ohranjati raven kakovosti oskrbe z električno energijo, ki vsebuje komercialno
kakovost, neprekinjenost napajanja in kakovost napetosti. Poleg tega je cilj še izvajati ekonomsko reguliranje omrežnine za elektroenergetski sistem na način, ki spodbuja stroškovno učinkovitost izvajalcev. Elektrooperaterjem bo zagotovil trajno poslovanje z reguliranim donosom na sredstva in zagotovil stabilne in predvidljive razmere za delovanje elektrooperaterjev in za uporabnike ter stabilno okolje za vlagatelje oziroma lastnike.

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 4,33)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (10)