Novice

Pripravljen prvi osnutek celovitega NEPN

Datum: 11. 1. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) bo o aktivnostih glede priprave dokumenta javnost obveščalo sproti.

Pripravljen prvi osnutek celovitega NEPN

MzI je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino in skladno z evropsko zakonodajo ter sprejetimi dolgoročnimi in srednjeročnimi strateškimi, akcijskimi in poročevalskimi dokumenti, pripravil prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN).

NEPN bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določil cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih področjih energetske unije: razogljičenju, energetski učinkovitosti, energetski varnosti, notranjem trgu ter raziskav, inovacij in konkurenčnosti.

Prvi osnutek dokumenta predstavlja izhodišče za začetek procesa priprave NEPN, ki bo potekal v sodelovanju s konzorcijem institucij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan, ki bo zagotovil široko strokovno podporo in za ta namen tudi predhodno osvežil potrebne strokovne podlage. To bo osnova širokemu posvetovanju z vsemi deležniki glede priprave NEPN, ki bodo potekala usklajeno s pripravo Dolgoročne strategije, ki jo morajo države članice pripraviti do 1. januarja 2020.

Prvi osnutek bo skladno s strokovnimi podlagami nadgrajen in v posvetovanju z javnostmi oblikovan v NEPN, ki bo podlaga za regionalna posvetovanja in dialog z Evropsko komisijo v letu 2019. Regionalna posvetovanja Slovenija načrtuje v letu 2019. Načrtuje dvostranska posvetovanja s sosednjimi državami in morebiti tudi določenimi drugimi primerljivimi državami članicami EU.

V procesu posvetovanj z Evropsko komisijo, pa bo le-ta državam članicam podala priporočila glede NEPN v luči doseganja ciljev na ravni EU, ki so jih države v čim večji meri dolžne upoštevati pri pripravi končnega NEPN.

MzI bo do konca prvega četrtletja skupaj s konzorcijem institucij pripravil in objavil okvirni časovni in vsebinski pregled skupnih komunikacijskih delavnic za namen posvetovanj z javnostmi v postopku priprave NEPN.

V prvi polovici leta bo oblikovana tudi posebna večnivojska spletna platforma, ki bo služila obveščanju o postopku priprave NEPN, povezovanju lokalnih oblasti, organizacij civilne družbe in poslovne skupnosti, vlagateljev in drugih ustreznih deležnikov ter spodbujanju razprave o različnih predvidenih možnostih za energetsko in podnebno politiko. Slovenija pa bo v letošnjem letu izvedla tudi celovito presojo vplivov na okolje ter politično razpravo in sprejem odločitev glede ciljev do leta 2030 (s pogledom do leta 2040).

Slovenija za konstruktivno sodelovanje

Slovenija, ki sodeluje pri delu Tehnične skupine za pripravo NEPN pod vodstvom Evropske komisije, si bo v procesu priprave osnutka NEPN in dialoga s komisijo prizadevala za konstruktivno sodelovanje tako s komisijo, kot z drugimi državami članicami EU, s ciljem da čim bolj ambiciozno prispeva k doseganju ciljev na ravni EU do 2030 ob pošteni porazdelitvi bremen in spoštovanju nacionalnih zamejitev in posebnosti.

Slovenija je s pripravo NEPN začela oktobra 2017, ko je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, ki jo vodi MzI, v njej pa sodelujejo še predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za finance, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Urada za makroekonomske analize in razvoj.

Medresorska delovna skupina je spomladi 2018 opravila pregled aktualnega stanja in tekom poletja pregled obstoječih ciljev po posameznih razsežnostih energetske unije. Na podlagi zahtev uredbe, da države članice osnutek NEPN Evropski komisiji predložijo do 31. decembra 2018, je MzI v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravil prvi osnutek NEPN. Ta temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Določeni izmed njih se sicer osredotočajo le na cilje in politike do 2020, zaradi česar prvi osnutek NEPN mestoma naslavlja le določene elemente posameznih razsežnosti NEPN do leta 2030.

Evropska komisija je predlog uredbe pripravila v okviru zakonodajnega paketa Čista energija za vse Evropejce, ki je bil objavljen 30. novembra 2016. Pogajanja med institucijami EU glede besedila uredbe so potekala v drugi polovici leta 2017 in prvi polovici lanskega leta, ko sta v juniju Evropski parlament in Svet zaključila pogajanja z oblikovanjem kompromisnega besedila uredbe. Evropski parlament je 13. novembra lani z zakonodajno resolucijo sprejel dogovorjeno besedilo predloga uredbe, ki je bilo 11. decembra lani potrjeno še s strani Sveta, čemur je sledila objava v uradnem listu EU, 21. decembra lani, v veljavo pa je stopila tri dni kasneje. Uredba predstavlja ključen korak naprej pri upravljanju energetske unije, saj določa zakonodajni temelj za nov način upravljanja z energijo unije in pripravo NEPN, ki ga morajo države članice Evropski komisiji posredovati do konca letošnjega leta.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2019 (49)
februar 2019 (47)
marec 2019 (68)
april 2019 (69)
maj 2019 (56)
junij 2019 (30)