Novice

Sprejeta nova pravila o zasnovi trga električne energije

Datum: 27. 3. 2019 Besedilo: Polona Bahun

S tem je Evropski parlament sklenil sveženj ukrepov Čista energija za vse Evropejce.

Sprejeta nova pravila o zasnovi trga električne energije

Z novo zakonodajo bodo energetski trgi EU postali prožnejši, pripravljen na tveganja in bolj odprti za uporabo obnovljivih virov energije. S potrditvijo zadnjih štirih zakonodajnih aktov o novih pravilih za oblikovanje neoviranega evropskega trga z energijo so se zaključila pogajanja o svežnju Čista energija za vse Evropejce, z njimi pa bo EU lažje dosegla cilje za razogljičenje gospodarstva v drugi polovici stoletja, hkrati pa ohranjala globalno konkurenčnost ter ustvarjala rast in delovna mesta.

Eden od glavnih ciljev novih pravil je odprava preprek pri čezmejnem trgovanju z električno energijo in dovoliti prost pretok 70 odstotkov trgovinskih zmožnosti, s čimer bi bilo lažje trgovati z obnovljivo energijo preko meja EU, s tem pa bi okrepili prizadevanja za uresničitev zavezujočega cilja EU o 32-odstotnem deležu obnovljive energije do leta 2030.

Najbolj onesnažujoče elektrarne na premog v Evropi ne bodo več prejemale državne pomoči za to, da so v stanju pripravljenosti v primeru povečanja povpraševanja po elektriki. Sedanja pravila EU dovoljujejo nacionalnim organom plačevanje termoelektrarnam na premog za pripravljenost v omejenem časovnem obdobju, če obstaja povečano povpraševanje, imenovano tudi mehanizem zmogljivosti. Nova pravila bodo uvedla strožje omejitve za države članice pri subvencioniranju elektrarn in s tem preprečile prejemanje državne pomoči elektrarnam na premog, ki najbolj onesnažujejo okolje. Ukrep bo veljal za vse nove in obstoječe elektrarne od dneva začetka veljavnosti uredbe do leta 2025. Nova pravila ne bodo vplivala na pogodbe o zmogljivostih, sklenjene pred 31. decembrom 2019.

Nova zakonodaja prav tako stremi k temu, da bi bil električni trg EU bolj konkurenčen in usmerjen k potrošnikom, in sicer z omogočanjem dostopa do pametnih števcev, dinamičnega oblikovanja cen in možnosti brezplačne menjave dobavitelja v roku treh tednov (in 24 ur do leta 2026). Menjava mora biti opravljena brez dodatnih stroškov. V primeru, da ima porabnik sklenjeno pogodbo za določen čas in jo želijo prekiniti pred iztekom roka, bodo pribitki omejeni. Potrošniki bodo imeli tudi pravico, da odpovedo novo pogodbo o dobavi elektrike, če so jo sklenili na spletu ali preko telefona. Preden potrošnik zamenja svojega dobavitelja, mora seveda poznati cene konkurence. V nekaterih državah EU se lahko potrošniki o cenah pozanimajo na posebnih spletnih straneh. Poslanci zahtevajo, da morajo imeti vsi prebivalci EU brezplačen dostop do vsaj enega takšnega orodja za primerjavo cen oskrbe z električno energijo. V Sloveniji je primerjava cen dostopna na strani Agencije za energijo.

V zvezi z spremljanjem porabe elektrike, bodo porabniki lahko od dobavitelja zahtevali pametne števce, ki porabo električne energije spremljajo v realnem času in omogočajo oddaljen dostop do podatkov. Države članice bodo lahko začasno uravnavale cene električne energije za pomoč in zaščito revnih in bolj ranljivih gospodinjstev. Ne glede na to bi moral biti sistem socialne varnosti glavno sredstvo pri reševanju energetske revščine.

Potrošnikom in lokalnim skupnostim bodo nova evropska pravila omogočila, da se lažje aktivno vključijo na trg električne energije. Elektriko bodo lahko proizvajali sami in po želji prodajali na trgu. Študija Evropske komisije je pokazala, da veliko ljudi tudi ne razume dobro postavk na svojih računih za elektriko, zato nova pravila ponudnikom električne energije nalagajo, da stroške na računu predstavijo v razumljivi obliki.

Za boljšo zaščito državljanov EU pred nenadnimi primanjkljaji v oskrbi z električno energijo bo sektor bolje pripravljen na spopadanje s tveganji. Države članice bodo zavezane k pripravi nacionalnega načrta za oceno tveganja primanjkljajev in k sodelovanju na regionalni ravni. Države članice, ki so prejemnice pomoči drugih držav članic, bodo morale nositi vse stroške, povezane s tem.

Za boljšo regulacijo evropskega trga z električno energijo so bila spremenjena pravila o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), ki bo zadolžena za več nalog in pooblastil.

Ko bo zakonodajne predloge potrdil še Evropski svet, bodo imele države čas do konca leta 2020, da pravila prenesejo v nacionalne zakonodaje.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)