Novice

Sprejeto četrto poročilo o stanju energetske unije

Datum: 9. 4. 2019 Besedilo: Polona Bahun

To kaže, da je Evropska komisija v celoti uresničila svojo vizijo energetske unije.

Sprejeto četrto poročilo o stanju energetske unije

Energetska unija, ki je med prednostnimi nalogami Junckerjeve Komisije, ne pomeni samo posodobitve evropske energetske in podnebne politike, ampak tudi spodbujanje prehoda gospodarstva na čisto energijo. Energetska unija je z naložbami v novo infrastrukturo in izboljšanjem sodelovanja med državami na podlagi solidarnosti okrepila notranji trg z energijo in izboljšala energetsko varnost EU. Evropa je tudi na dobri poti, da do leta 2050 postane podnebno nevtralno gospodarstvo. Posodobljeni pravni okvir je EU omogočil, da je obdržala vodilno vlogo pri podnebnih ukrepih, saj si je zastavila višje cilje za obdobje do leta 2030 v več sektorjih, vključno s ciljnimi vrednostmi za energijo iz OVE in energijsko učinkovitost ter ciljnimi vrednostmi za emisije iz avtomobilov, kombijev in tovornjakov. Nemoten energetski prehod bodo podpirali tudi številni pomožni ukrepi, kot je evropsko zavezništvo za baterije. Nastalo pa je tudi več ciljno usmerjenih pobud, ki bodo zagotovile, da bo energetski prehod v enaki meri koristil vsem regijam in državljanom.

Današnji sveženj sestavljajo tudi poročila o napredku na področju energije iz OVE, energijske učinkovitosti in strateškega akcijskega načrta o baterijah ter sporočilo o učinkovitejšem in bolj demokratičnem odločanju v energetski in podnebni politiki EU.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič, ki je zadolžen za energetsko unijo, je povedal, da je energetska unija Evropa v svoji najboljši izvedbi, saj se države skupaj lotevajo velikih problemov energetske varnosti in energetskega prehoda, ki jih v nacionalnih mejah ne bi mogli rešiti. Energetski prehod je bil zahteven izziv, ki so ga spremenili v gospodarsko priložnost za vse Evropejke in Evropejce. V ta namen je bilo treba korenito preoblikovati energetsko in podnebno politiko. To niso bili samo kozmetični popravki, ampak sistemska sprememba in nobena država tega ne bi zmogla sama. Poročilo tako kaže, kako vsi ukrepi energetske unije skupaj omogočajo, da je evropska politika pripravljena na prihodnost. Danes naš okvir naložbe preusmerja v tehnologije in rešitve, usmerjene v prihodnost. Pospešeno so se začeli izvajati tudi ukrepi za industrijo, kot je proizvodnja baterij v Evropi, obenem pa EU zagotavlja, da pri prehodu noben Evropejec ne bo prezrt. Po njegovem mnenju so sedaj na vrsti vse države članice, ki morajo hitro združiti nacionalne ukrepe na področju energije, podnebja, mobilnosti in drugih sorodnih področjih, da bo lahko Evropa na čelu poti v podnebno nevtralnost do srede tega stoletja.

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dejal, da je Evropa zdaj vzpostavila najambicioznejši in najnaprednejši okvir za podnebje in energijo na svetu. Države so se dogovorile o vseh predpisih, potrebnih za izpolnitev ciljev za leto 2030, pri čemer so si na področju OVE in energijske učinkovitosti postavili še višje cilje. Vendar gre pri energetski uniji za več kot le pravila in politike. EU je pritegnila rekordne naložbe v čisto energijo v Evropi, sklenila pariški sporazum in ga hitro začela izvajati, še bolj povezala evropski trg energije ter določila dolgoročno vizijo za podnebno nevtralno Evropo do leta 2050. A pred EU je še dolga pot. Nadaljevati mora z uvajanjem energije iz OVE po vsej Evropi in okrepiti prizadevanja za večji prihranek energije. Precej bolj kot doslej se je treba zavedati nujnosti preoblikovanja. S strategijo za podnebno nevtralnost do leta 2050 je EU začrtala pot do tega cilja in predstavila zanesljivo analizo, zakaj in kako lahko Evropa postane podnebno nevtralna, zakaj ta model lahko posnemajo tudi druge države sveta ter kako je mogoče in treba zagotoviti, da podnebna nevtralnost, gospodarska blaginja in socialna pravičnosti soobstajajo.

Kot je Komisija pred kratkim povedala v sporočilu Čist planet za vse, je za energetski prehod potrebna celovita gospodarska in družbena preobrazba, v kateri sodelujejo vsi gospodarski in družbeni sektorji, da bi do leta 2050 uresničili prehod na podnebno nevtralnost. Z okvirom energetske unije je Evropa na dobri poti, da postane uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Danes objavljeno sporočilo pa poziva k okrepitvi demokratične odgovornosti v postopku odločanja na podlagi Pogodbe Euratom. Evropska komisija bo ustanovila skupino strokovnjakov na visoki ravni, ki bo ocenila stanje Pogodbe Euratom v smislu izboljšanja demokratične odgovornosti.

V sporočilu komisija Evropski parlament in Svet EU tudi poziva, naj razmislita, kako bi lahko obdavčitev energije bolje prispevala k ciljem energetske in podnebne politike EU ter kako bi prehod na odločanje držav članic z glasovanjem s kvalificirano večino lahko pospešil napredek na tem področju. To področje dela temelji na načrtu komisije za postopen prehod na odločanje z glasovanjem s kvalificirano na področjih obdavčitve, ki je bil prvič objavljen januarja.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)