Novice

Vlada potrdila spremembe Energetskega zakona

Datum: 29. 4. 2019 Besedilo: Brane Janjič

V dopolnjenem zakonu so odpravljene nekatere neskladnosti z evropskimi predpisi in predvidene uskladitve z nekaterimi novimi evropskimi uredbami.

Vlada potrdila spremembe Energetskega zakona

Vlada je 26. aprila potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona in ga poslala v Državni zbor v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku. 
Kot so zapisali v vladi, so bili poglavitni razlogi za spremembe predvsem v uskladitvi z evropskim pravnim redom, odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo. Z novelo obstoječega energetskega zakona se ureja tudi manjše spremembe, s katerimi bodo določene pravne podlage za bolj jasne določitve obveznosti posameznih udeležencev na energetskem trgu ter odprava nekaterih pomanjkljivosti.
V novem zakonu med drugim tako obveznost namestitve energetske izkaznice velja tudi za lastnike in najemnike stavb, v katerih se pogosto zadržuje javnost in ne le za stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, kot je to veljalo doslej. Podrobneje je  predpisana tudi zakonska podlaga za vzpostavitev celovitega procesa nadzora nad energetskimi pregledi. Velike družbe bodo o izvedenem energetskem pregledu morale poročati agenciji, ki bo o tem vodila evidenco ter vzpostavila sistem poročanja in preverjanja o izvedenih energetskih pregledih. Zakon ponuja tudi novo interpretacijo evropske direktive o učinkovitem daljinskem ogrevanju oziroma hlajenju, saj je pomen manj zahteven, kot je bilo preneseno v prvotno različico zakona. 
Nova različica zakona je usklajena tudi z odločbo Ustavnega sodišča, in sicer je v zakon dodan še postopek plačila ustrezne denarne odškodnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku. 

Pri posodobitvi zakona so bile upoštevane tudi Smernice za državno pomoč za okolje in energijo (2014-2020), odpravljeni nekateri neustrezni pojmi, kot prekršek pa je med drugim opredeljen tudi zavajajoč ali nepošten način prodaje električne energije oziroma zemeljskega plina preko akviziterjev. Novela zakona določa tudi strožjo kazen za neizpolnjevanje zakonske obveznosti uporabe biogoriv v prometu. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)