Novice

Vlada obravnavala vrsto podnebnih vprašanj

Datum: 23. 5. 2019 Besedilo: Brane Janjič

Med drugim se je seznanila tudi s potekom priprave okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije z naslovom Slovenija in zdrav planet.

Vlada obravnavala vrsto podnebnih vprašanj

Osnovni cilj in namen priprave omenjenega dokumenta je zagotoviti doslednost in ustrezno ambicioznost dolgoročne podnebne politike v Sloveniji, in sicer za nujen prehod za dosego ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov sredi tega stoletja na poti v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe. Priprava dolgoročne podnebne politike sledi ciljem Pariškega sporazuma, znanstvenim dognanjem, predvsem Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) in številnih drugih znanstvenih institucij, sklepom in dokumentom na ravni EU zbranim v programu Čist planet za vse ter podnebni politiki ambicioznih držav, predvsem Švedski, Nizozemski, Veliki Britaniji, Franciji in drugim. 
Kot so zapisali na vladi, bo navedeni dokument zaradi dolgoročne naravnanosti do leta 2050 določal ambiciozno in uresničljivo razvojno pot Slovenije do srede tega stoletja in podal pobudo za pospešeno prestrukturiranje gospodarstva in investiranje za dosego ničelne neto stopnje emisij TGP, ob pravični tranziciji zaposlenih, in dvigu motivacije za pravočasno spremembo življenjskega sloga, ravnanja družbe in slehernega od nas na poti podnebne in okoljske ozdravitve planeta v smeri trajnostnega razvoja. 
Na vladi ob tem še poudarjajo, da v Sloveniji potrebujemo odločno, stabilno, ambiciozno in uresničljivo dolgoročno podnebno politiko kot del učinkovite evropske oziroma svetovne podnebne zgodbe s poudarjenimi vrednotami, kot so zdravje, zavarovanje, varnost, pripravljenost, upanje in priložnost za prehod v trajnostni, podnebno in okoljsko prijazen jutri.
Vlada se je na današnji seji opredelila tudi do sklepov Odbora Državnega zbora  za infrastrukturo, okolje in prostor, sprejetih v zvezi s pozivom mladih za podnebno pravičnost in dodala pojasnilo, da bo odgovore na zastavljena vprašanja podala v omenjeni nastajajoči dolgoročni podnebni politiki Slovenije. 
Poleg tega je vlada danes sprejela tudi Uredbo o izvajanju delegirane evropske uredbe o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije. Sistem trgovanja z emisijami (ETS) namreč predstavlja mehanizem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov iz nepremičnih naprav in je ključni steber politike Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam. Evropska direktiva določa pravila o tem, kako bi se morala brezplačna dodelitev pravic do emisije izvajati med letoma 2021 in 2030. Sprejeta Uredba pa določa pristojnost organov, postopke glede brezplačne dodelitve pravic do emisije in odobritev načrta metodologije spremljanja za izvajanje te evropske direktive. Upravljavec, ki ima na dan 30. junija letos pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov ali pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov za malo napravo, mora vložiti vlogo za brezplačno dodelitev pravic do emisije na Agencijo RS za okolje, in sicer najpozneje do 30. junija. Ministrstvo za okolje in prostor bo nato pripravilo seznam naprav, ki bodo po letu 2021 upravičene do brezplačne dodelitve pravic do emisije, in ga bo do 30. septembra poslalo Evropski komisiji.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)