Novice

Na skupščini opozorili tudi na potrebo po okrepitvi omrežja

Datum: 28. 6. 2019 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

Na sedežu podjetja Elektro Gorenjska v Kranju je včeraj potekala 25. redna seja skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d.

Na skupščini opozorili tudi na potrebo po okrepitvi omrežja

Na 25. redni seji skupščine Elektra Gorenjska so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2018, prav tako s poročilom o odkupu delnic v poslovnem letu 2018. Odločali so tudi o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na omenjeni seji skupščine, na kateri je bilo prisotnih 85,7 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska za leto 2018 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2018.

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi celotnega bilančnega dobička v višini 2.591.021,25 evra za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,15 evra na delnico. Dividende bodo izplačane 26. julija 2019 tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. julij 2019 kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019 so delničarji imenovali družbo BDO Revizija, d.o.o.

Uspešno poslovanje družb v Skupini v letu 2018

Za družbo Elektro Gorenjska je leto 2018 najuspešnejše leto doslej, saj so pridobili kar 8,149 milijonov evra čistega dobička. Le ta raste iz leta v leto in je rezultat konstantnih vlaganj in stroškovne učinkovitosti poslovanja družbe. Čisti prihodki od prodaje so bili ustvarjeni v višini 33,8 milijonov evra, dobiček pred obdavčitvijo pa je bil izkazan kar v višini 9,2 milijonov evra. V primerjavi z letom 2017 se je odjem električne energije povečal za 4,1 %, skupaj so uporabnikom na Gorenjskem zagotovili kar 1.149 GWh električne energije. Naložbe so uresničili v vrednosti 17,7 milijonov evra.

Avgusta 2018 je družba sprejela novo Strategijo Skupine 2018-2022 in skladno z novo strategijo v leto 2019 vstopila s prenovljeno grafično podobo družb v Skupini Elektro Gorenjska; oblikovala je tudi enotno podobo družb. Skupino Elektro Gorenjska sestavljajo podjetja Elektro Gorenjska, Gorenjske elektrarne in GEK Vzdrževanje. Nov logotip ponazarja enotnost vseh družb v Skupini. Ohranja preteklost, stabilnost in zanesljivost. Narekuje nove trende in povezanost družb med seboj. Ponazarja vizijo Skupine, ki se glasi: Z elektriko povezujemo Gorenjsko.

Vrednost naložb lani znašala prek 17 milijonov evrov

Predsednik uprave dr. Ivan Šmon je izrazil veliko zadovoljstvo s poslovanjem družbe. »Poslovanje ni bilo še nikoli tako uspešno kot doslej,« je komentiral preteklo leto. »Vrednost naložb v letu 2018 je znašala 17,7 milijonov evra. Družba je bila najbolj dejavna pri projektiranju in gradnji 110 kV objektov. Uradno so predali svojemu namenu energetski objekt - razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Radovljica, prav tako so v omrežje vključili nov energetski objekt - razdelilno postajo (RP) Brnik, ki bo omogočil razvoj nastajajoče industrijske cone ob letališču Jožeta Pučnika.

V letu 2018 so pridobili zeleno luč za izgradnjo dvosistemskega daljnovoda 2 x 110 kV Kamnik - Visoko. Investitorja sta Elektro Gorenjska in Elektro Ljubljana. Za projekt, ki bo predvidoma zaključen leta 2021, ocenjujejo, da bodo v letu 2019 prejeli gradbeno dovoljenje. Nadaljujejo naložbe v sistem naprednega merjenja. Do konca leta 2018 je bilo v sistem vključenih že 56% naprednih števcev električne energije.«

Za investicije v omrežje potrebna bistveno večja sredstva

V nadaljevanju je predsednik uprave delničarjem spregovoril tudi o velikih izzivih, ki jih za distribucijsko omrežje prinaša prehod v nizkoogljično družbo. »Če želimo na omrežje priklopiti veliko število novih porabnikov, kot so električna vozila, toplotne črpalke in razpršeni obnovljivi viri energije, moramo poleg uvajanja naprednih sistemov, ki bodo omogočali razvoj trga prožnosti in lokalnega shranjevanja električne energije, razmišljati predvsem o temeljiti krepitvi omrežja. Za kaj takega potrebujemo veliko več sredstev, kot nam jih namenja sedanji regulatorni okvir. Trenutna analiza potencialnih scenarijev, ki se proučujejo v okviru priprave Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta kaže, da bo v distribucijsko omrežje Elektra Gorenjska poleg predvidenih 15 milijonov evrov potrebno vsako leto dodatno investirati od 20 do 40 milijonov evrov,« je dejal  dr. Ivan Šmon. (mj)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 4, skupna ocena: 4,5)