Novice

Regionalno posvetovanje o NEPN

Datum: 12. 7. 2019 Besedilo: Brane Janjič

V Ljubljani je pred kratkim potekalo regionalno posvetovanje s sosednjimi državami glede priprave celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. 

Regionalno posvetovanje o NEPN

Regionalnega posvetovanja, ki ga je organizirala Slovenija, so se udeležili predstavniki Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije ter Evropske komisije, predstavniki Italije pa so sodelovali prek videokonference. V uvodnem nagovoru je državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo mag. Bojan Kumer izpostavil pomembnost sodelovanja v okviru priprave NEPN in možnost, da se pripravljavci in države učijo drug od drugega. Namen srečanja je bil, da se pripravljavci NEPN med seboj spoznajo, opravijo razpravo, posvetujejo in identificirajo skupne priložnosti za regionalno sodelovanje. Pozdravil je tudi prihod predstavnikov drugih  ministrstev, saj prav tovrstna srečanja predstavljajo priložnost za iskanje skupnih, kompromisnih rešitev. Državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor dr. Marko Maver pa je v svojem govoru poudaril, da so v boju proti podnebnim spremembam potrebne celovite rešitve. Dejal je, da za dosego cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 potrebujemo ambiciozne cilje in ob tem opozoril, da za doseganje trajnostnega in podnebju prijaznega jutri potrebujemo tudi regionalno in multilateralno sodelovanje.
Po obeh uvodnih nagovorih so sledile predstavitve posameznih držav ter razprava o izzivih in priložnostih za regionalno sodelovanje. V prvem delu srečanja so udeleženci obravnavali razsežnosti dekarbonizacije, energetske učinkovitosti ter raziskav, razvoja in konkurenčnosti, popoldan pa je potekala še razprava glede razsežnosti energetske varnosti in notranjega trga z energijo. 
V zaključni razpravi so predstavniki držav in strokovnjaki, ki sodelujejo v procesu priprave NEPN, potrdili interes za nadaljnje regionalno posvetovanje in sodelovanje. Pri tem so izpostavili predvsem priložnosti za posvetovanje, izmenjavo dobrih praks in sodelovanje na področju razvoja alternativnih goriv, še posebej na področju sintetičnih plinov, in prometa, projektov OVE in učinkovite rabe energije, majhnih otokov kot laboratorijev za intenzivno uvajanje OVE, pametnih omrežij, čezmejnih infrastrukturnih projektov, mehkih ukrepov na področju izobraževanja in ozaveščanja, učinkovitega združevanja trgov z električno energijo in upravljanja ter energetske revščine.
Udeleženci regionalnega posvetovanja so se tudi dogovorili, da Slovenija pripravi povzetek izmenjave stališč in posvetovanja ter zbere in kratko razčleni izpostavljene skupne izzive in priložnosti za nadaljnje regionalno sodelovanje, kar bo služilo tudi kot izhodišče za prihodnja bilateralna in multilateralna posvetovanja med sodelujočimi državami.
Države članice EU so se sicer po evropski uredbi o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov v procesu priprave celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) dolžne posvetovati tudi s sosednjimi državami in opredeliti priložnosti za regionalno sodelovanje na tem področju. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (10)