Novice

Svet določil stališče EU za decembrsko podnebno konferenco

Datum: 16. 10. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Vrh ZN o podnebnih ukrepih v New Yorku sprožil priprave na podnebno konferenco.

Svet določil stališče EU za decembrsko podnebno konferenco

Nedavni Vrh ZN o podnebnih ukrepih je pripomogel k temu, da se vprašanju podnebnih sprememb namenja več politične pozornosti in pozornosti javnosti. Zato je po mnenju sveta EU sedaj še toliko bolj pomembno, da bo delo na konferenci, ki bo potekala med 2. in 13. decembrom v Santiagu de Chile, uspešno in da bodo doseženi konkretni rezultati.

V svojih stališčih je svet izrazil veliko zaskrbljenost zaradi vse večjega negativnega vpliva podnebnih sprememb na svetovno biotsko raznovrstnost ter svetovne vodne vire in ekosisteme. Zaskrbljeni so tudi zaradi poročila ZN iz katerega izhaja, da nacionalno določeni prispevki in trenutna gibanja v zvezi z emisijami še zdaleč ne bodo zadostovali za izpolnitev dolgoročnih ciljev v skladu s Pariškim sporazumom. Svet EU se je seznanil tudi z odločnimi pozivi civilne družbe in državljanov, zlasti mladih, k okrepitvi ukrepov in ambicioznejšim namenom,.

Poudarili so, da je treba okrepiti globalne ukrepe na področju podnebja. EU še naprej uspešno prekinja povezavo med gospodarsko rastjo in emisijami – v obdobju 1990–2017 je gospodarstvo EU tako zraslo za 58 odstotkov, skupne emisije pa so se zmanjšale za 22 odstotkov. Zato naj bi EU in njene države članice z obstoječimi politikami v okviru podnebno-energetskega svežnja EU 2020 presegle cilj 20-odstotnega zmanjšanja domačih emisij do leta 2020.

EU se je leta 2014 zavezala, da bo kot prispevek k Pariškemu sporazumu svoje emisije toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšala za vsaj 40 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. EU je prvo veliko gospodarstvo na svetu, ki je prevzelo vodilno vlogo pri prehodu na zeleno gospodarstvo in je zgled za izvajanje Pariškega sporazuma, saj je že vzpostavila ambiciozen in zavezujoč zakonodajni okvir za izpolnitev svoje zaveze.

EU si je zastavila tudi cilj, da na podlagi zanesljivega sistema upravljanja do leta 2030 doseže vsaj 32-odstotni delež energije iz obnovljivih virov in energetsko učinkovitost poveča za vsaj 32,5 odstotka. Ta cilj presega sprva predvideno zmanjšanje emisij.
EU trenutno razpravlja o tem, kako doseči podnebno nevtralnost. Svet EU pri tem poudarja pomen široke, vključujoče in poglobljene družbene razprave v EU in njenih državah članicah. Zato pričakuje, da bo pred koncem leta 2019 dokončno oblikoval smernice za podnebno nevtralno vizijo EU, da bi lahko sprejeli dolgoročno strategijo EU ter jo v začetku leta 2020 predložili UNFCCC. Hkrati poziva tudi druge pogodbenice Pariškega sporazuma, naj v skladu z njegovimi dolgoročnimi cilji do leta 2020 predložijo svoje dolgoročne strategije.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (8)