Novice

V skladu prihodnje leto na voljo 184 milijonov evrov

Datum: 11. 11. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Do 30. novembra je v javni obravnavi odlok o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2020.

V skladu prihodnje leto na voljo 184 milijonov evrov

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v naslednjem letu pričakuje priliv v višini 70 milijonov evrov, ob tem pa predvideva prenos sredstev iz letošnjega leta v višini 114 milijonov evrov. Skupaj bo sklad naslednje leto tako namenil 184 milijonov evrov za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2020 vključuje namene in ukrepe, kot so nadaljevanje sofinanciranja investicij občanov preko poziva Eko sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami. Denar bo namenjen tudi novemu ukrepu Učenje za trajnostni prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, s čimer MOP želi začeti sistematično uvajanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno- in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih. Pridobitev sredstev iz sklada je možno za nadaljevanje ukrepov v podporo gospodarstvu (ukrep finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost), za subvencije za domače in tuje začetne investicije v pomembne dejavnosti za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo, za ukrep »Podpora prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo« ter nov ukrep Zelena delovna mesta (program zelenih javnih del in spodbujanje zelenega zaposlovanja).

Sredstva so namenjena tudi za nadaljevanje ukrepov za zmanjševanje emisij v prometu, kot so: ukrep Spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu, nakup novih vozil za prevoz potnikov, ureditev in izgradnjo infrastrukture za kolesarje ter dodano tudi za pešce in multimodalna vozlišča ter za nadaljnje spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave.
Denar bo namenjen še nadaljevanju ukrepa Trajnostna lesena gradnja in Izgradnja dela ureditev HE Mokrice, pri čemer se bo spodbujalo tudi načrtovanje in gradnjo novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega.

Prav tako bo sredstva mogoče pridobiti za prilagajanje podnebnim spremembam, kot so: izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti, sofinanciranje programov odprave posledic naravnih nesreč in nadaljevanje ukrepa izgradnje in obnove večnamenskih akumulacij.

Denar bo namenjen tudi raziskavam, razvoju in inovacijam na področju podnebnih sprememb, pri čemer bo ključno, da imajo raziskovalni in razvojni projekti potencial za prijavo na Sklad za inovacije EU, s tem pa konkretne učinke na zmanjšanje emisij.
Še naprej bo denar rezerviran tudi za mednarodno podnebno pomoč nin sofinanciranje projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE, vključno s prvim podnebnim integralnim projektom LIFE CARE4CLIMATE. Prav tako se bo nadaljevalo sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ob tem pa so sredstva predvidena tudi za programsko sofinanciranje vsebinskih mrež ter nov ukrep sofinanciranja trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo NVO, ki delujejo na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

MOP pripombe na odlok pričakuje do 30. novembra, vsi zainteresirani pa jih lahko posredujejo na njihov elektronski naslov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 1)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (10)