Novice

Trajnostne naložbe bodo ključni igralec v boju proti podnebnim spremembam

Datum: 19. 6. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Evropski parlament sprejel uredbo o taksonomiji, ki jo je pozdravila tudi Evropska komisija, saj bo omogočila trajnostno financiranje.

Trajnostne naložbe bodo ključni igralec v boju proti podnebnim spremembam

Gre za ključni zakonodajni akt, ki bo s spodbujanjem naložb zasebnega sektorja v zelene in trajnostne projekte prispeval k evropskemu zelenemu dogovoru. Uredba bo prispevala k pripravi prvega klasifikacijskega sistema za trajnostne gospodarske dejavnosti na svetu. Ta bo ustvaril skupni jezik, ki ga bodo lahko vlagatelji uporabljali povsod pri vlaganju v projekte in gospodarske dejavnosti, ki imajo bistven pozitiven vpliv na podnebje in okolje. Omenjeni zakonodajni akt bo omogočil vlagateljem, da preusmerijo naložbe v bolj trajnostne tehnologije in podjetja, zato bo ključen za doseganje podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. Komisija ocenjuje, da Evropa potrebuje približno 260 milijard evrov dodatnih naložb na leto za dosego svojih podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030. Zakonodajni akt vključuje tudi jasno pooblastilo komisiji za opredelitev okolju škodljivih dejavnosti, saj je postopno opuščanje teh dejavnosti in naložb prav tako pomembno za doseganje podnebne nevtralnosti.

Dejavnosti, ki niso združljive s podnebno nevtralnostjo, vendar se v prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo štejejo za potrebne, so označene kot prehodne ali upravičene dejavnosti. Imeti morajo ravni emisij toplogrednih plinov, ki ustrezajo najboljšim rezultatom v sektorju. Trdna fosilna goriva, kot sta premog ali lignit, so izključena, vendar bi bilo mogoče plin in jedrsko energijo označiti kot upravičeno ali prehodno dejavnost.

Potrditev v Evropskem parlamentu sledi sprejetju besedila sveta EU 10. junija in je tudi zadnji korak v postopku sprejemanja političnega dogovora, ki sta ga sozakonodajalca dosegla 17. decembra lani.

Evropska komisija je predlog uredbe o taksonomiji predstavila maja 2018. Po včerajšnjem glasovanju in podpisu besedila bo uredba o taksonomiji objavljena v Uradnem listu, v celoti pa bo začela veljati 20 dni po objavi.

Komisija bo v nadaljevanju sprejela delegirane akte, ki bodo vsebovali posebna tehnična merila za pregled, da bi dopolnila načela iz uredbe in to, katere gospodarske dejavnosti bi lahko izpolnjevale pogoje za vsak okoljski cilj. Merila za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje bodo sprejeta do konca letošnjega leta, merila za druge štiri okoljske cilje (trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov, prehod na krožno gospodarstvo, preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja ter varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov) pa do konca prihodnjega leta.

V skladu z uredbo je Evropska komisija objavila tudi povabilo k oddaji prijave za člane platforme o financiranju trajnostne rasti. Ta platforma bo posvetovalni organ, sestavljen iz strokovnjakov iz zasebnega in javnega sektorja. Sestavljalo ga bo 57 članov, od katerih bo 50 izbranih s povabilom k oddaji prijave.

Platforma bo komisiji pomagala pri pripravi tehničnih meril za pregled, ki bodo taksonomijo dodatno razvila. Strokovnjaki platforme bodo komisiji tudi svetovali glede nadaljnjega razvoja taksonomije EU, da bi se zajeli drugi trajnostni cilji in zagotovilo širše svetovanje v zvezi s trajnostnim financiranjem.

Pri sestavi platforme se bo upoštevalo ravnovesje med deležniki, in sicer bodo vključeni posamezniki, imenovani za delovanje v svojem imenu z ustreznim dokazanim znanjem in izkušnjami, posamezniki, ki zastopajo skupni interes deležnikov, organizacije, ki zastopajo ustrezne zasebne deležnike, organizacije, ki zastopajo civilno družbo, ter organizacije, ki zastopajo akademske kroge in raziskovalne inštitute. Preostalih sedem članov bo imenoval neposredno GD za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov (GD FISMA). To bodo predstavniki javnih subjektov, kot sta Evropska agencija za okolje in Evropska investicijska banka.

Kot je dejal izvršni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je sprejetje uredbe o taksonomiji mejnik v evropski zeleni agendi. Ustvarja prvi klasifikacijski sistem za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti na svetu, ki bo resnično spodbudil trajnostne naložbe. Prav tako uradno vzpostavlja platformo o financiranju trajnostne rasti, ki bo imela ključno vlogo pri razvoju taksonomije EU in strategije EU za trajnostno financiranje v prihodnjih letih.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )