Novice

Pestra dejavnost Elektra Celje

Datum: 22. 6. 2020 Besedilo: Vladimir Habjan

Novozgrajeni SN in NN objekti od novembra 2019 do maja 2020.

Pestra dejavnost Elektra Celje

V Elektru Celje skrbijo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljajo svoje omrežje in gradijo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljajo slabe napetostne razmere in omogočajo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje, imajo za njihove odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen.

Na vseh spodnjih objektih so od meseca novembra 2019 do meseca maja 2020 zaključili dela.

Transformatorska postaja Žepina nadomestna in električni vodi

V predhodnem stanju so odjemalce na območju naselja Žepina napajali iz stare transformatorske postaje na Fe predalčnem stebru TP Žepina. Zaradi dotrajanosti obstoječe transformatorske postaje TP Žepina in zaradi predvidene prostorske ureditve območja, so staro transformatorsko postajo s priključnim daljnovodom 20 kV opustili in nadomestili s kabelsko transformatorsko postajo TP Žepina (nadomestna) s pripadajočimi SN vodi. Dolžina vseh kablovodov je 1.789 m.

Priključni kablovod za TP Panles

Novo zgrajeni priključni kablovod 20 kV je bil zgrajen zaradi potreb po večji obremenitvi transformatorske postaje Panles. Dolžina kablovoda je 80 m.

Kablovod DV Podplat med op. št. 25-49, ter DV Šentvid med op. št 40-49

V poročilu s strani hiše Bureau Veritas je bilo ugotovljeno, da so pregledane jeklene konstrukcije daljnovoda v zelo slabem stanju in da so potrebne nujne sanacije oziroma obnove. Zgradili so nova kablovoda, ki sta nadomestila ta dotrajani del. Skupna dolžina obeh kablovodov je 2.527 m.

Kablovod 20 kV TP Debro vrh – DV 20 kV D2 Zidani Most, tč. 16

Zaradi dotrajanosti stojnih mest starega daljnovoda DV 20 kV D2 Zidani Most je bilo potrebno najti novo rešitev za napajanje obstoječih objektov v okolici starega daljnovoda. Zato so zgradili nov kablovod 20 kV dolžine 1605 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Fužine Črpališče in električni vodi

Novo zgrajena transformatorska postaja z električno energijo napaja obstoječe in predvidene odjemalce na območju Brezna. Zgradili so tudi priključni kablovod v dolžini 710 m.

Transformatorska postaja Zgornje Pečovje in električni vodi

Novo zgrajena transformatorska postaja napaja z električno energijo obstoječe in predvidene odjemalce na območju zaselka Zg. Pečovje. Zgradili so tudi nova priključna kablovoda v skupni dolžini 1.386 m.

Transformatorska postaja Resevna in Transformatorska postaja Vodruž nadomestna in električni vodi č. 36

Novo zgrajena transformatorska postaja TP Vodruž (nadomestna) napaja z električno energijo obstoječe odjemalce na območju Vodruža, novo zgrajena postaja TP Resevna pa napaja z električno energijo obstoječe odjemalce na območju Resevne. Obe transformatorski postaji so zgradili zaradi zelo slabih napetostnih razmer na tem območju. Zgradili so tudi priključna kablovoda v skupni dolžini 1.637 m.

Transformatorska postaja Zadrže Ribnik in električni vodi

Zaradi povečane obremenitve omrežja na območju Zadrž, so zgradili novo TP Zadrže Ribnik. Novo zgrajena transformatorska postaja Zadrže ribnik z električno energijo napaja obstoječe in predvidene trgovinske objekte na območju Zadrž v Občini Šmarje pri Jelšah. Dolžina priključnega kablovoda znaša 45 m.

Kablovod 20 kV RP Kostanjevica – TP Kostanjevica mesto

Zaradi povečanih potreb po električni energiji in zagotovitve večje zanesljivosti napajanja na tem območju, so zgradili nov 20 kV povezovalni kablovod, dolžine 818 m.

Kablovod 20 kV TP Leskovec Gmajna 1 – TP Leskovec Gmajna 2

Kablovod 20 kV med TP Leskovec Gmajna 1 in TP Leskovec Gmajna 2 je bil dotrajan in ni več omogočal zanesljivega obratovanja. V ta namen so položili nov kablovod 20 kV med omenjenima transformatorskima postajama. Dolžina kablovoda je 423 m.

Kablovod TP Kostanjevica bencinski servis – TP Kostanjevica klepar

Zaradi nadomestitve nadzemne 20 kV infrastrukture in povečanih obremenitev omrežja na tem območju so položili dva nova srednje napetostna 20 kV kablovoda in sicer KB 20 kV TP Kostanjevica bencinski servis – TP Kostanjevica klepar in TP Kostanjevica klepar – TP Kostanjevica zdravstveni dom. Dolžina obeh je 679 m.

Kablovod DV 20 kV Podsreda - Kozje

Zaradi zamenjave prosto zračnega daljnovoda DV 20 kV Podsreda – Kozje, ki je bil v zelo slabem stanju, so zgradili nov 20 kV kablovod dolžine 811 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Brege 2 in električni vodi

Novo zgrajena transformatorska postaja z električno energijo napaja obstoječe in predvidene odjemalce na območju industrijske cone in naselja Brege, v občini Krško. Zgrajena je bila zaradi povečanih potreb po električni energiji na tem območju. Dolžina napajalnega kablovoda znaša 435 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Kostanjevica klepar (nadomestna) in električni vodi

Transformatorsko postajo Kostanjevica klepar (nadomestna) je bilo potrebno zgraditi zaradi dotrajanosti prejšnje transformatorske postaje Kostanjevica klepar, ki je bila nameščena na železnem predalčnem stebru. Zgradili so tudi nov napajalni kablovod 20 kV v dolžini 789 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Vihre (nadomestna) in električni vodi

Novo zgrajena transformatorska postaja bo z električno energijo napajala obstoječe in predvidene odjemalce na območju naselja Vihre, v občini Krško. Namen gradnje je bil izboljšanje stanja obstoječe infrastrukture. Dolžina novega napajalnega kablovoda je 119 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Krško Gazela in električni vodi

Na osnovi naročila podjetja Gazela in zaradi predvidenega povečanega odjema električne energije na območju starega mestnega jedra Krško, so zgradili novo transformatorsko postajo Krško Gazela. Dolžina priključnega kablovoda je 288 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Spodnje Dovže (nadomestna) in električni vodi

Zaradi povečanega odjema električne energije so v Elektru Celje sprejeli odločitev, da zgradijo novo nadomestno transformatorsko postajo TP Spodnje Dovže (nadomestna). Prejšnja TP na Al-jamboru s transformatorjem 250 kVA in zaradi povečanega odjema ni zadostovala potrebam za napajanje odjemalcev. Na TP je priključena tudi MHE Čas, moči 110 kVA, podjetje Alpo moči 110 kW, čistilna naprava 132 kVA in 43 odjemalcev. Nadomestna TP je montažno betonske izvedbe moči do 1000 kVA, locirana v neposredni bližini prejšnje TP z možnostjo dostopa za posluževanje TP.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Podlipje Rapotec in električni vodi

Zaradi slabih napetostnih razmer in pritožb strank so zgradili novo transformatorsko postajo. Odjemalci električne energije so se pred izgradnjo nove TP napajali iz TP Podlipje, zadnji odjemalec je bil napajan po nizkonapetostnem omrežju v dolžini 2.050 m. S postavitvijo nove TP Podlipje Rapotec se je napajalno NN omrežje skrajšalo za 1.400 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Lepa Njiva Sedovšek in električni vodi

Novo zgrajena transformatorska postaja z električno energijo napaja obstoječe in predvidene odjemalce v kraju Lepa Njiva, kateri so se pred izgradnjo napajali iz TP Florjan. Z izgradnjo nove TP so se napetostne razmere izboljšale v okvir standardnih vrednosti, izboljšali pa so tudi zanesljivost napajanja odjemalcev z električno energijo.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Dom Tabor in električni vodi

Zaradi predvidene pozidave na območju OPPN Tabor – jug in predvidenih novih objektov, za katere Elektro Celje na tem območju ni imel zadostnih kapacitet električne energije za napajanje le teh, so zgradili novo transformatorsko postajo TP Dom Tabor. Prav tako je preko območja potekal nadzemni daljnovod 20 kV in nadzemni NN 0,4 kV vod, katerega smo v sled sprostitve zemljišča, položili v zemljo.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Loke Gozdna šola in električni vodi

Zaradi slabih napetostnih razmer na tem območju so zgradili novo transformatorsko postajo TP Loke Gozdna šola. Novo zgrajena TP z električno energijo napaja obstoječe in predvidene odjemalce na območju Lok pri Mozirju. Zgradili so tudi napajalni kablovod v dolžini 575 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Preserje (nadomestna) in električni vodi

Zaradi slabih napetostnih razmer na tem območju so zgradili novo transformatorsko postajo TP Preserje (nadomestna). Novo zgrajena TP z električno energijo napaja obstoječe in predvidene odjemalce na območju Preserij. Zgradili so tudi napajalni kablovod v dolžini 262 m.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)