Novice

Skupščina EC potrdila in odobrila delo uprave

Datum: 29. 6. 2020 Besedilo: Vladimir Habjan

Dividende v višini 0,123 evra na delnico bo Elektro Celje izplačal 30. septembra.

Skupščina EC potrdila in odobrila delo uprave

25. redna seja skupščine Elektra Celje je 24. junija 2020 potekala na sedežu družbe. Udeležilo se je je 89,71 % odstotkov celotnega kapitala družbe.

Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje za leto 2019, revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2019, s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, d. d., s politiko prejemkov ter s pravili o drugih pravicah predsednika uprave. 

Sprejet je bil predlog, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2019 v višini 2.934.604,85 evrov uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,123 evra na delnico. Družba bo dividende izplačala 30. 9. 2020. Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan 29. 9. 2020.

Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2019 ter jima podelila razrešnico.

Skupščina je potrdila sklep, da se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 100.953.200,63 evrov, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 50.001.889,01 evrov tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 150.955.089,64 evrov. Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 24.192.425 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka ECEG). Zoper izglasovani sklep je predstavnik Društva Mali delničarji Slovenije napovedal izpodbojno tožbo.

Skupščina je izvolila mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 2. 9. 2020.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)