Novice

Preoblikovanje energetskega sistema ustvarja številne priložnosti in izzive

Datum: 30. 7. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Agencija za energijo začenja projekt prenove metodologije obračunavanja omrežnine za področje oskrbe z električno energijo.

Preoblikovanje energetskega sistema ustvarja številne priložnosti in izzive

Nova metodologija za obračun mora upoštevati razvojne vidike in zahteve uveljavljenega svežnja evropskih direktiv in uredb Čista energija za vse Evropejce, ki v ospredje postavlja razpršene vire proizvodnje in aktivno vlogo odjemalca.

Slovenski elektroenergetski sistem je izpostavljen koreniti preobrazbi. Električna energija se proizvaja in uporablja na različne načine, na različnih lokacijah in v različnih obdobjih. Proizvodnja električne energije postaja vse bolj decentralizirana in iz različnih virov (v prihodnje zgolj iz obnovljivih oziroma okoljsko nevtralnih). Pričakovati je, da bosta elektrifikacija prometa in ogrevanje povzročila bistveno večje povpraševanje. Spremembe v rabi energije lahko koristijo odjemalcem in celotni družbi, vendar obenem predstavljajo velik izziv za slovenska elektroenergetska omrežja, saj so zmogljivosti omrežja omejene.

Spremenjeni pretoki energije lahko povečajo padec zagotovljene kakovosti ter posledično vplivajo na stroške operaterja ter zamude pri priključevanju novih odjemalcev. Pomembno je, da se te spremembe učinkovito upravljajo, ne da bi pri tem nastali nepotrebni dodatni stroški. Zagotoviti je treba pošteno obravnavo odjemalcev, tako aktivnih odjemalcev kot tudi tistih, ki niso zmožni aktivno sodelovati na energetskih trgih oziroma se uvrščajo med ranljive.

Preoblikovanje energetskega sistema ustvarja številne priložnosti in izzive za elektroenergetska omrežja in posledično tudi regulatorja. Agencija je zavzela stališče, da je ključen del odziva na te izzive zagotavljanje naprednih obračunskih signalov dostopa do omrežja. Cilj regulatorja je zagotoviti učinkovito in prožno uporabo elektroenergetskih omrežij, ki omogoča vsakemu uporabniku potreben dostop in koriščenje novih tehnologij in storitev, hkrati pa se je na splošno treba izogniti nepotrebnim stroškom na računih za oskrbo z električno energijo. Po mnenju agencije so prednostne naloge, med drugim omogočanje rasti povpraševanja, zlasti zaradi novih nizkoogljičnih tehnologij, ob hkratnem upravljanju omejitev v omrežjih. Med prednostnimi nalogami sta še upravljanje omejitev na distribucijskih omrežjih kot posledica povečanja proizvodnje, ki se nanje priključuje ter učinkovit vmesnik med prenosom in distribucijo. Nenazadnje pa tudi opolnomočenje odjemalcev o aktivnejši vlogi ob ustrezni zaščiti ranljivih skupin. Pogoj za učinkovitost ustreznih regulativnih rešitev na področjih prednostnih nalog je učinkovita uporaba naprednih merilnih sistemov ter z njimi povezanih podatkovnih storitev, zagotavljanje aktivnega obratovanja distribucijskih omrežij, učinkovita koordinacija med elektrooperaterjema in zagotavljanje ustrezne ravni digitalizacije v sektorju.

Cilj zadevnega projekta je zagotoviti učinkovitejši dostop do omrežja in uporabe omrežja ter boljše izpolnjevanje potreb uporabnikov oziroma povečanje učinkovitosti omrežij ob upoštevanju regulativnih načel in dodatnih vidikov. Agencija bo projekt podprla z ustreznim zunanjim izvajanjem storitev in javnim posvetovalnim procesom, v katerega želi vključiti vso zainteresirano javnost.

Glavni rezultat projekta bo prenova metodologije obračunavanja vključno z novim tarifnim sistemom. Med pričakovanimi rezultati so tudi predlogi sprememb, s katerimi se bo uporabnike spodbudilo k učinkoviti uporabi omrežja v časovnih obdobjih ali geografskih lokacijah, kjer je več prostih zmogljivosti, ki bodo posledično zmanjšale potrebo po novih naložbah.

Kot pojasnjujejo v agenciji, bodo novo metodologijo smiselno upoštevali v splošnem aktu, s katerim bodo določili metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje za naslednja regulativna obdobja.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (21)