e-mobilnost

Za strategijo potrebna celovita okoljska presoja

Datum: 13. 4. 2018 Besedilo: Polona Bahun

V teku javna razgrnitev okoljskega poročila za Strategijo za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva.

Za strategijo potrebna celovita okoljska presoja

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je odločilo, da je za Strategijo za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v prometnem sektorju v RS, ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana območja narave. V okoljskem poročilu so opredeljene usmeritve in priporočila za doseganje okoljskih ciljev.

Cilj Strategije za alternativna goriva je vzpostavitev nacionalnega okvirja politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture. Izvedba ukrepov Strategije za alternativna goriva pelje k nizkoogljični družbi in je brez posegov v okolje, ki bi lahko škodili naravi, vodam ali kulturni dediščini. Polnilno omrežje za alternativna goriva se bo umeščalo ob obstoječi cestni infrastrukturi in ob največji možni uporabi obstoječega omrežja polnilne infrastrukture.

V zvezi s trajnostno rabo naravnih virov se je po mnenju MOP treba posvetiti izboljšavam shem razširjene odgovornosti proizvajalcev vozil, ki so odgovorni za predelavo in odstranjevanje izrabljenih vozil in njihovih delov na način, da bo odjem starih avtomobilov in njihovih delov stoodstoten.

Za doseganje dobrega kemijskega in ekološkega stanja vodnih teles površinskih voda se mora nova infrastruktura načrtovati s čim manjšim številom prečkanja vodotokov.

Okoljsko poročilo narekuje, naj se načrtovanje nove infrastrukture v največji možni meri izogne poplavnim območjem in območjem ogroženim zaradi erozije in plazljivosti tal.

Kar se tiče ohranitve ekosistemov skozi ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov, ugodnega stanja vseh domorodnih živalskih in rastlinskih vrst ter lastnosti in celovitosti varovanih in zavarovanih območij narave naj se nove polnilnice za električna vozila umeščajo izven območij pojavljanja ogroženih ali varovanih habitatnih tipov ter ekosistemov. Umeščanje nove polnilne infrastrukture ne sme poslabšati stanja živalskih in rastlinskih vrst ter spreminjati lastnosti ali celovitosti varovanih in zavarovanih območij narave. Za morebitno umeščanje nove elektroenergetske infrastrukture naj se prednostno uporablja obstoječa infrastruktura, ki se bodisi nadgrajuje bodisi dograjuje. V primeru umeščanja novih daljnovodov se ti umeščajo na rob varovanih ali zavarovanih območij narave tako, da je fragmentacija habitatov in ekosistemov minimalna.

Za ohranjanje obsega in značilnosti objektov in območij kulturne dediščine naj se polnilnice za električna vozila ne umeščajo tako, da vplivajo na vedute enot kulturne dediščine. Da bi se izognili povečanju prometa in parkiranih vozil v bližini enot kulturne dediščine, naj se polnilnice za električna vozila ne umeščajo na območja z visoko gostoto enot kulturne dediščine.
Okoljsko poročilo je objavljeno na spletni strani ministrstva, zainteresirane javnosti pa svoje pripombe in predloge lahko podajo do 18. maja.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)