Kolumna

Smo dovolj zreli za sodelovanje?

Datum: 29. 10. 2019

Piše: Mag. Edvard Košnjek, univ. dipl. inž. el., Elektro Gorenjska, predsednik Delovne skupine za tehnične zadeve GIZ DEE, predstavnik GIZ DEE v konzorciju za pripravo NEPN

Razmere v tekmovalnem, hitro razvijajočem se svetu zahtevajo sodelovanje, še zlasti to velja za maloštevilne skupnosti. NEPN je odlična priložnost, da kot družba dokažemo svojo zrelost.

Kljub prizadevanjem za svet brez meja nas zgodovina in (žal) tudi sedanjost opominjata, da (samo)oskrbe s hrano, z vodo in energijo ne gre jemati zlahka. Električna energija je ne glede na izvor energija prihodnosti, saj vse bolj nadomešča druge energente pri ogrevanju stavb, mobilnosti, torej tam, kjer se tradicionalno uporabljajo fosilna goriva. Slovenija na področju električne energije ni samooskrbna, pri drugih energentih pa je položaj še mnogo slabši. Osnutek NEPN ustrezno naslavlja te izzive. Razpršeni viri so dobrodošli, ne morejo pa zagotoviti dovolj elektrike, da bi se vsaj približali samooskrbi, poleg tega obstaja težava z nestalno proizvodnjo.
Osnutek NEPN prehaja v fazo celostne presoje vplivov na okolje, zato je v tem trenutku najbolj potreben strpen dialog o ključnih izzivih prihodnosti, ki bo temeljil na zaupanju, strokovnosti, sodelovanju in iskanju najbolj optimalnih rešitev za državo. Po izkušnjah je najtežje preseganje ozkih interesov posameznih deležnikov, teh pa je ogromno. NEPN ne more biti spisek med seboj nasprotujočih si posameznih želja, ampak načrt, ki ga bomo izvajali kot država. NEPN išče prave in uresničljive rešitve za našo dolgoročno (energetsko) varnost, zdravje našega lokalnega okolja, (samo)oskrbo s hrano, smotrno gospodarjenje z naravnimi bogastvi (les, voda itd.), optimalno prometno in gospodarsko politiko ter še mnogo drugega. Zato moramo kot družba odgovoriti na vprašanje, kaj naj bo naš skupni cilj, potem pa storiti vse, da ga tudi uresničimo.
Imamo v Sloveniji konsenz, podreditev skupnim ciljem, sodelovanje …ali pa je vse to znanstvena fantastika, naivni optimizem? Imamo dobre zglede. Pred tridesetimi leti je bila samostojna država jasen cilj, to je bila iskrena želja, podprta z enotnostjo.
Naj navedem le eno priložnost. Osnutek NEPN predvideva sodelovanje Ministrstva za infrastrukturo, Agencije za energijo, distribucije električne energije in Ministrstva za finance pri izdelavi akcijskega načrta za ciljno usmerjanje investicij v OVE na območja, ki ne zahtevajo večjih dodatnih vlaganj v omrežje. Distribucijska podjetja bi določila možne lokacije za postavitev elektrarn in njihovo moč (industrijska območja, trgovski centri, večja vaška središča). Dobili bi samooskrbo, ki ne bi temeljila na omrežju kot »brezplačnem« hranilniku. To je priložnost za izvajalce in dobavitelje: hitra gradnja večjih enot tam, kjer so številni pogoji že izpolnjeni. Priložnost za državljane, da s svojimi prihranki, morda v obliki obveznic z jamstvom države, spodbudimo gradnjo in si zagotovimo varno naložbo, ki bo okoljsko naravnana in donosnejša od bančnih obresti.
Čas je, da se ponovno izkažemo kot odgovorna in zrela družba!

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 7, skupna ocena: 3,86)