Članki

Lanska dobička Elesa in HSE gresta v rezerve

Datum: 31. 8. 2011 Besedilo: Polona Bahun

V ponedeljek, 29. avgusta, sta zasedali skupščini Elektro-Slovenija in Holdinga Slovenske elektrarne.

Lanska dobička Elesa in HSE gresta v rezerve

Na skupščini družbe Eles so med drugim sprejeli konsolidirano poslovno poročilo družbe in skupine za leto 2010 in sklenili, da se bilančni dobiček Elektro-Slovenija v višini nekaj več kot 7,6 milijona evrov v celoti uporabi za druge rezerve iz dobička. Hkrati so tudi podelili razrešnico nadzornemu svetu in direktorju družbe za minulo poslovno leto. Precej pozornosti so na skupščini namenili tudi nagrajevanju članov nadzornega sveta. V zvezi s tem je bil sprejet sklep, da članom nadzornega sveta za udeležbo na seji pripada sejnina v višini 275 evrov bruto, pri čemer so člani nadzornega sveta upravičeni tudi do izplačila osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v višini 11.300 evrov bruto na leto.

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb republike Slovenije, ki v imenu republike Slovenije kot stoodstotne lastnice Elektro- Slovenija zastopa njene interese, je sprejela tudi sklep, da se z današnjim dnem odpokliče dosedanjega predsednika nadzornega sveta družbe Elektro-Slovenija Andreja Ribiča. Agencija se je seznanila tudi z odstopom prof, dr. Draga Dolinarja in za obdobje od 1. septembra letos do 5. decembra 2012 v nadzorni svet Elektro-Slovenija imenovala dva nova člana, in sicer Ervina Pfeiferja in Jaroslava Berceta.

Na skupščini družbe Holding Slovenske elektrarne je predstavnik lastnika, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, sprejel vrsto sklepov. Najpomembnejša sta, da sta poslovodstvo in nadzorni svet družbe prejela razrešnici za leto 2010 ter sklep o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2010. Razrešnico za leto 2010 sta poleg sedanjega generalnega direktorja mag. Matjaža Janežiča prejela tudi Borut Meh in mag. Viljem Pozeb, ki sta družbo vodila pred imenovanjem mag. Janežiča na mesto generalnega direktorja HSE novembra 2010.

Družba HSE je leto 2010 sicer zaključila z 80 milijoni evrov čistega dobička. Od tega je polovico, torej 40 milijonov, poslovodstvo HSE s soglasjem nadzornega sveta že pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2010 razporedilo med druge rezerve iz dobička, preostalih 40 milijonov pa je med druge rezerve iz dobička razporedila Agencija za upravljanje kapitalskih naložb. Slednje je še posebej pomembno, saj je pred celotno skupino HSE velik naložbeni cikel. Ta vključuje tako gradnjo novih kot obnovo obstoječih energetskih objektov, s poudarkom na izgradnji nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, dokončanjem verige HE na spodnji Savi ter začetku gradnje HE na srednji Savi. Slednje bo seveda odvisno tudi od odzivnosti pristojnih institucij in podpisa koncesijske pogodbe, na katerega HSE kot koncesionar čaka že vrsto let. Znaten del sredstev pa bo namenjen tudi vlaganju v znanje in razvoj na področju energetike, predvsem na področju obnovljivih virov energije, kjer je HSE danes vodilni slovenski proizvajalec.

Kot je ob tem povedal generalni direktor HSE mag. Matjaž Janežič, ga veseli, da je lastnik potrdil uspešnost vodenja in poslovanja HSE za minulo leto, kar je dobra popotnica za prihodnje aktivnosti. Hkrati pa je to tudi dodatna zaveza, da bodo z izzivi, ki so jih sprejeli, še izboljševali poslovanje skupine HSE. Ob tem je še dodal, da so pred HSE pomembna vlaganja. Ne le v obstoječe in nove energetske objekte, ampak bodo še naprej krepili tudi aktivnosti na področju trgovanja v evropskem prostoru, kjer se je HSE uveljavili kot kakovosten in zanesljiv poslovni partner. HSE je danes namreč navzoč na vseh večjih evropskih borzah z električno energijo, trgovalne aktivnosti pa izvaja in koordinira tako iz Slovenije kot iz podjetij, podružnic in predstavništev, ki jih ima v večini držav nekdanje Jugoslavije ter na Češkem, Madžarskem, v Bolgariji, Romuniji in na Slovaškem. Celotni prihodki skupine HSE so v letu 2010 znašali 909 milijonov evrov, od tega na tujih trgih 427 milijonov, kar HSE uvršča med pomembne evropske trgovce z električno energijo.

V skupini HSE je bilo v letu 2010 sicer proizvedene 8,4 TWh električne energije, od tega 47 odstotkov iz obnovljivih virov, kar predstavlja približno 80 odstotkov v Sloveniji proizvedene električne energije iz obnovljivih virov. Trgovanje z električno energijo je doseglo 16 TWh, kar je 23 odstotkov več kot v letu 2009.

Med drugimi sklepi skupščine HSE naj omenimo tudi spremembo akta o ustanovitvi družbe, s katero se določa uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Na skupščini pa je bil sprejet še sklep, s katerim so določili osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v višini 11.300 evrov bruto na leto ter višino sejnine, ki bo poslej znašala 275 evrov bruto.

Polona Bahun

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (4)
februar 2021 (7)
marec 2021 (8)
april 2021 (2)
maj 2021 (5)
junij 2021 (6)
julij 2021 (4)