Članki

Podpisana družbena pogodba o gradnji HE na srednji Savi

Datum: 28. 11. 2011 Besedilo: Vladimir Habjan

HSE, GEN energija in SEL so 25. 11. 2011 v prostorih Termoelektrarne Trbovlje podpisale družbeno pogodbo.

Podpisana družbena pogodba o gradnji HE na srednji Savi

Z njo so se zavezale k skupnemu nastopu pri projektu izgradnje HE na srednji Savi. Projekt, v katerem sodelujejo Holding Slovenske elektrarne (HSE) s 60 odstotki, GEN energija z 10 odstotki in Savske elektrarne Ljubljana (SEL) s 30 odstotki, je namenjen povečanju deleža obnovljivih virov energije. Hidroelektrarne na srednji Savi bodo v veliki meri prispevale k izpolnitvi zahtev EU direktive o OVE, hkrati pa omogočile večjo fleksibilnost obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije. Z izgradnjo HE na srednji Savi se bo povečala izkoriščenost hidropotenciala reke Save ter s tem instalirana moč, povečala se bo proizvodnja pasovne, trapezne in vršne energije iz obnovljivega vira.

»Projekt izgradnje HE na srednji Savi, s katerim bomo povečali proizvodnjo električne energije brez povečevanja emisij toplogrednih plinov, je zelo pomemben nacionalni projekt, ki ga Slovenija potrebuje, zato ga želimo pospešiti in čim prej učinkovito izpeljati,« je povedal mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE in nadaljeval: »Projekt je pomemben z več vidikov. Podpisujejo ga namreč tri družbe, ki so na nek način na trgu konkurenčne in tudi s tem želimo pokazati, da je možno najti oblike sodelovanja v skupnem interesu. Verjamem, da bo ta projekt močno povečal konkurenčno sposobnost slovenske energetike kot celote ne glede na to, da smo razdeljeni v več pravnih oseb. Verjamem, da bomo s tem projektom izpolnili tisti del zavez, ki smo jih dali Evropi, da bomo več električne energije proizvedli iz obnovljivih virov energije. Prepričan sem, da je projekt tudi eden od tistih, ki omogoča slovenskemu gospodarstvu ustvarjanje dodane vrednosti tako v fazi investicije, kot v fazi izkoriščanja objektov, ko bodo izgrajeni. Projekt pa je potrebno začeti izvajati čim prej, kajti z vsakim letom izgubljamo možnosti, da se bo slovensko gospodarstvo vključevalo v projekt. Verjamemo, da smo praktično 80 odstotkov investicijskih del spodobni izvesti v Sloveniji pod konkurenčnimi pogoji. Pričakujemo, da bo ob koncu izgradnje obratovanje savske verige vodila enovita družba.«

Predvidena je izgradnja verige desetih elektrarn

Projekt predvideva izgradnjo verige desetih elektrarn na srednji Savi, in sicer Tacen, Gameljne, Šentjakob, Zalog, Jevnica, Kresnice, Ponoviče, Renke, Trbovlje in Suhadol. Operativni realni objektni cilj pa je v tem trenutku izgradnja prvih treh HE (Suhadol, Trbovlje in Renke) na spodnjem delu koncesijskega območja na osnovi pobude za izdelavo DPN. Začetek bo v drugi polovici leta 2013. Investicija ima tudi širše družbene koristi za vzdrževanje socialne varnosti in zaposlovanja, izboljšanje regionalnega razvoja, disperzijo načinov oskrbe, v času gradnje bo pozitivno vplivala na zaposlovanje domače industrije, država pa bo imela koristi od koncesijskih dajatev in davka na dobiček.

»Dejansko gre za projekt državnega pomena. Hidroelektrarne na srednji Savi bodo učinkovito dopolnjevale termoenergetski del slovenskega energetskega sistema ter pomembno pripomogle k uvozni neodvisnosti države,« je dodal Martin Novšak, direktor GEN energije.

Učinki projekta se bodo pokazali tudi v izboljšanju poplavne varnosti, zagotavljanju pitne vode in rabe voda za gospodarske namene, reševanju problematike poglabljanja korita reke Save in ne nazadnje k večji samooskrbi Slovenije z energije ter s tem doseganje ustrezne donosnosti. »Projekt bo pomembno prispeval tudi k izboljšanju bivalnega okolja, kar je pomembno dejstvo v luči pričakovanega sožitja med investitorjem in lokalno skupnostjo. V družbah se zavedamo, da je potrebno z vodnimi viri gospodariti celovito, v korist vsem narodnogospodarskim interesom, z upoštevanjem vzdržnega trajnostnega razvoja,« je poudaril Drago Polak, direktor Savskih elektrarn Ljubljana.

Nov osnutek koncesijske pogodbe je že pripravljen

Omenjene družbe so sicer že septembra podpisale Dogovor o sodelovanju pri projektu izgradnje HE na srednji Savi kot rezultat enotnega mnenja, da je vlaganje v vodni potencial na reki Savi bistvenega pomena za slovensko energetiko in državo kot celoto. S ciljem, da bo potekala izgradnja hidroelektrarn ter vodne, državne in lokalne infrastrukture čim bolj nemoteno, so v začetku novembra letos svojo zavezo v obliki podpisanega Sporazuma o sodelovanju pri izgradnji HE na področju srednje Save od Ježice do Suhadola podali tudi župani občin Laško, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija. 11. avgusta letos pa je bila ustanovljena družba Srednjesavske elektrarne d.o.o. (SRESA d.o.o.) s sedežem na lokaciji obstoječe družbe Termoelektrarna Trbovlje.

Po zadnji spremembi Uredbe je bil ponovno pripravljen nov osnutek koncesijske pogodbe, ki je bil oktobra predan Ministrstvu za okolje in prostor, njen podpis pa pričakujejo predvidoma še v letošnjem letu. »Verjamem, da je v formalnem smislu narejeno vse potrebno in da za podpis koncesijske pogodbe ni več ovir. Čas je, da projekt izgradnje srednjesavskih hidroelektrarn zaživi tudi v praksi ter v energetskem in okoljskem pomenu čim prej dopolni »sestrski« projekt spodnjesavskih hidroelektrarn, ki se je že prevesil v drugo polovico,« je povedal Bogdan Barbič, direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi in koordinator.

Vladimir Habjan

Priloga: gradivo za novinarje

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 3)