Članki

Elektro Celje sodeluje v evropskem projektu X-FLEX

Datum: 2. 6. 2020 Besedilo: povzeto po spletni strani

Distribucijsko podjetje Elektro Celje bo v okviru projekta X-Flex zagotavljalo poligon za preizkušanje, demonstracijo in ovrednotenje rešitev.

Elektro Celje sodeluje v evropskem projektu X-FLEX

Cilj evropskega raziskovalnega projekta X-Flex je oblikovati integrirane tehnološke rešitve, ki bodo omogočale optimalne kombinacije decentraliziranih virov prožnosti, tako na strani proizvodnje (porazdeljeni proizvodni viri) kot tudi na strani porabe električne energije. S tem se bo omogočilo vsem deležnikom, vključno s končnimi porabniki - proizvajalci , da ponudijo svojo prožnost na trgu in s tem ustvarjajo dobrobiti vsem deležnikom v vrednostni verigi pametnih omrežij.

Enajst partnerjev iz vse Evrope

Elektro Celje v projektu sodeluje z 11 partnerji iz Evropske unije. Poleg njih, v projektu sodelujeta še dva slovenska partnerja, Petrol in Univerza v Ljubljani, preostali partnerji pa prihajajo iz Španije, Cipra, Avstrije, Grčije in Bolgarije. Projekt je vreden 9,5 milijona evrov in je v pretežnem deležu financiran s strani Evropske unije, poteka pod okriljem okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, trajal pa bo do konca septembra 2023.

Množična elektrifikacija osebnega prometa z električnimi vozili, ogrevanje s toplotnimi črpalkami ter potreba uporabnikov po samozadostnosti z električno energijo in lastnimi obnovljivimi viri energije (OVE) bo močno vplivala predvsem na delovanje distribucijskega omrežja. Slednje s tehničnimi in fizikalnimi omejitvami ne omogoča priključitev neomejenega števila porabnikov ali proizvodnih naprav. Tako kot pride do “zamašitev” na primer v prometu, so tudi prenosni vodi vedno omejeni in končni. V primeru, da so na voljo alternativne poti, lahko govorimo o določeni prožnosti ali fleksibilnosti v distribucijskem omrežju. Če smo v danem trenutku, ko se električno omrežje bliža meji zmogljivosti oziroma zasičenju, pripravljeni in sposobni omejiti ali izključiti del porabe, potem govorimo o prožnem oziroma fleksibilnem omrežju. Takšen način odpira tudi možnosti za nove poslovne modele, kjer je jasno, da je potrebno sočasno stremeti h koristi odjemalca kot tudi sistema oziroma vseh deležnikov. Glede na to, da določene tehnične rešitve že obstajajo, je največji izziv ravno takšen dogovor med deležniki.

V okviru projekta se bodo razvila orodja za nudenje storitev vsem energetskim deležnikom. Poleg naprednega orodja za samodejno krmiljenje in nadzorovanje omrežja, GridFlex, bo razvito tudi integrirano orodje za upravljanje prožnosti, ServiceFlex, tekom projekta pa je načrtovana tudi tržna platforma, MarketFlex, ki bo spodbujala nove tržne mehanizme in omogočala različne načine upravljanja s kapacitetami v distribucijskem omrežju. Z omenjenimi orodji bo odjemalcem omogočena možnost priključitve novih tehnologij, obenem pa se jim bodo odprle nove možnosti dodatnega zaslužka ali zmanjšanja operativnih stroškov, ki jih ob trenutnih rešitvah nimajo. Ta orodja bodo preizkušali na štirih pilotnih lokacijah v treh različnih evropskih državah, in sicer v Sloveniji v Lučah in Ravnah na Koroškem ter v Grčiji in Bolgariji.

Prva samozadostna energetska skupnost na pilotni lokaciji Luče

Na pilotni lokaciji Luče, kjer nastaja prva samozadostna energetska skupnost v Sloveniji, bo potekala nadgradnja projekta COMPILE s tržnim pristopom zagotavljanja prožnosti. Eden izmed ciljev je razviti že omenjeno platformo MarketFlex za lokalni trg, ki bi pri svojem delovanju upoštevala omejitve prenosnih zmogljivosti nizkonapetostnega omrežja. V Lučah bodo razvijali in preizkušali tudi sistem Semaforja v povezavi s SCADA sistemom, ki bo omogočil učinkovito sodelovanje operaterja distribucijskega omrežja in potencialnih agregatorjev oziroma ponudnikov prožnosti. To pomeni, da bo sistem Semaforja vsak trenutek signaliziral stanje nizkonapetostnega distribucijskega omrežja. V primeru zelene signalizacije bo distribucijsko omrežje dopuščalo povišanje bodisi porabe bodisi proizvodnje električne energije. Oranžna signalizacija bo pomenila, da je potrebno ukrepati v smislu prilagajanja porabe ali proizvodnje. Rdeča signalizacija pa, da omrežje ne dopušča nobenega povišanja in praktično obratuje na mejni zmogljivosti. Prav tako bodo razvili rešitev za upravljanje domače polnilne infrastrukture za električna vozila na območju z omejitvami v omrežju in velikim deležem OVE, kar bo podprlo razmah polnjenja električnih vozil in vključitve razpršenih OVE, obenem pa bo rešitev zniževala preobremenjenost obstoječega električnega omrežja.

V sklopu projekta X-Flex bo kot prvi v Sloveniji na nizkonapetostni del omrežja priključen tudi baterijski sistem zadostne zmogljivosti, da lahko del odjemalcev, ki se napajajo iz transformatorske postaje Luče-Urtelj, tudi avtonomno napaja v primeru izpada električne energije.

Tekom trajanja projekta bodo obenem razvijali tudi sistemske storitve za operaterja distribucijskega omrežja in metodologij za finančno vrednotenje sistemskih storitev za operaterja distribucijskega omrežja.

Druga pilotna lokacija na Ravnah na Koroškem

Druga pilotna lokacija, kjer bodo preizkušali razvita orodja in tehnologije, so Ravne na Koroškem. Slovenski partnerji bodo tekom projekta razvili in preizkusili model, kako iz OVE pridobivati toploto in izboljšati zanesljivost oskrbe med sistemskimi operaterji ob izrednih vremenskih razmerah.

Distribucijsko podjetje Elektro Celje bo v okviru projekta X-Flex zagotavljalo poligon za preizkušanje, demonstracijo in ovrednotenje rešitev, ki bodo omogočile vključevanje večjega deleža razpršenih virov in njihovo fleksibilnost oziroma prožnost ter podajanje ustreznih referenc s ciljem zagotavljanja ustreznih napetostnih razmer, maksimalne proizvodnje električne energije in nemotene dobave slednje ob sočasnem zmanjšanju izgub, ki nastajajo pri prenosu električne energije.

Oglejte si še spletno stran projekta: http://xflexproject.eu/

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)