Članki

RTP Kobarid predan v uporabo  

Datum: 11. 9. 2020 Besedilo: Brane Janjič

Družbi SODO in Elektro Primorska sta v uporabo predali novo razdelilno transformatorsko postajo 110/35/20kV Kobarid. 

RTP Kobarid predan v uporabo

Gre za enega pomembnejših infrastrukturnih objektov na območju Zgornjega Posočja, ki bo zagotovil nemoteno in kakovostno napajanje odjemalcev v tem delu države ter nadaljnji razvoj turizma in industrije, ter s tem tudi odpiranje novih delovnih mest, ki so pogoj za zajezitev odhajanja predvsem mlajših generacij drugam. 
Z postavitvijo nove RTP Kobarid se bo močno povečala tudi zanesljivost napajanja z električno energijo,  zaradi povečanja zmogljivosti bo možna tudi priključitev novih odjemalcev in nadaljnji razvoj obstoječih, znižale pa se bodo tudi izgube v omrežju. Zgraditev RTP Kobarid je zgled dobrega sodelovanja med SODO in Elektro Primorsko in je največja in najzahtevnejša naložba družbe SODO v zadnjih treh letih, zanjo pa so namenili 4,5 milijona evrov. Za dokončno izboljšanje napajalnih razmer na tem območju bo sicer treba zgraditi še 20 kV kablovod do Bovca, ki naj bi ga predvidoma vgradili do leta 2023.

Z eno samo pogodbo finančno in časovno optimizirali izgradnjo

Kot je v uvodnem nagovoru izpostavil direktor družbe SODO Stanislav Vojsk je RTP Kobarid zgled dobro vodenega projekta in zglednega sodelovanja med dvema družbama ter tudi lokalno skupnostjo, pri čemer je sama izgradnja nove 110/35/20kV RTP Kobarid potekala manj kot dve leti. Dogovor o sprejetju ukrepov za izboljšanje napetostnih razmer je sicer nastala leta 2015 na pobudo tamkajšnjega gospodarstva in odjemalcev, ki so jih ob naravnih ujmah pestile pogoste prekinitve dobave električne energije. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja se je nato začel v letu 2016, gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno leta 2018. Z gradbenimi deli so pričeli junija 2018 in zaključili septembra lani, vsa preostala elektromontažna dela pa so končali februarja letos. Stanislav Vojsk je ob tem izpostavil tudi dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, ki se je odrazilo v relativno hitri pridobitvi gradbenega dovoljenja in izrazil upanje, da bodo lokalni prebivalci takšno razumevanje pokazali tudi ob izgradnji omenjenega kablovoda Kot je poudaril, so pred slovensko distribucijo še številne zahtevne naloge, saj se potrebe odjemalcev hitro povečujejo, vse več je toplotnih črpalk, zahtev po vključevanju novih proizvodnih obnovljivih virov ter napajanju električnih vozil, zato bo ključnega pomena v prihodnje še tesnejše sodelovanje in izmenjava znanja med elektroenergetskimi podjetji in dodal, da je ta projekt dokaz, da lahko z lastnim znanjem izpolnimo tudi najbolj zahtevne naloge.
Predsednik uprave Elektra Primorska Uroš Blažica  je ob otvoritvi poudaril, da je vključitev sodobne RTP Kobarid v omrežje Elektra Primorska poseben dan, saj gre za pomemben objekt, ki bo zagotovil nadaljnji razvoj gospodarstva v Zgornjem Posočju, pri čemer je lokalna skupnost prepoznala tudi možnost sinergije in povezovanja z razvojem turizma, saj bo na trasi kablovoda zgrajena tudi turistična kolesarska pot. PO njej naj bi se sicer predvidoma lahko zapeljali leta 2023, ko naj bi dokončali tudi vgradnjo kablovoda, za katerega prvi razpisi naj bi šli ven že letos.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa je v svojem nagovoru poudaril, da je posodobitev distribucijskega omrežja potreben pogoj za prehod v brezogljično družbo, pri čemer elektrogospodarstvo čaka vrsta zahtevnih nalog, Zanesljiva, vsem dostopna in kakovostna oskrba z električno energijo je pomembna za vse državljane in gospodarstvo, zaradi vedno večjega pomena električne energije v končni rabi energije pa je to, kakšno oskrbo bomo imeli v prihodnje, odvisno tudi od premišljenega razvoja omrežja. V Slovenji ta čas sprejemamo vrsto strateških dokumentov povezanih s prehodom v nizkoogljično družbo do leta 2050, pri čemer bo treba sprejeti tudi pomembne odločitve o prihodnjih proizvodnih virih da dosežemo želeno stopnjo samozadostnosti, zaradi zavezanosti k racionalizaciji, digitalizaciji in dekarbonizaciji pa bo treba veliko ukrepov izvesti tudi v elektrodistribuciji. Nova razdelilna postaja v Kobaridu je pomembna za preprečevanje škode v gospodarstvu, ki je do sedaj nastajala zaradi prešibkega omrežja v teh krajih. Upravičena so pričakovanja, da se bo z izvedeno naložbo omogočil nadaljnji razvoj gospodarstva in turizma v Zgornjem Posočju, pri čemer je kakovostna oskrba z električno energijo tudi eden od temeljnih pogojev, da bomo lahko ustvarjali nova delovna mesta in bodo ljudje ostajali doma, je sklenil minister Vrtovec.


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)