Članki

Podpisana koncesijska pogodba za srednjo Savo

Datum: 7. 10. 2020 Besedilo: Vladimir Habjan, Foto: Foto: Saša Despot

Opuščamo premog, preklapljamo na obnovljive vire energije.

Podpisana koncesijska pogodba za srednjo Savo

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je 2. oktobra 2020 z generalnim direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) mag. Stojanom Nikoličem in poslovnima direktorjema HSE mag. Mirkom Marinčičem in dr. Viktorjem Vračarjem podpisal koncesijsko pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. Minister je podpisal tudi sporazuma z lokalnimi skupnostmi o načinu izvajanja koncesijske pogodbe, in sicer z župani občin Zagorje ob Savi Matjažem Švaganom, Laško Francijem Zdolškom, Trbovlje Jasno Gabrič, Hrastnik Markom Funklom in Litija Francijem Rokavcem.

Minister mag. Andrej Vizjak se je po podpisu zahvalil vsem lokalnim skupnostim, vodstvu HSE in vsem, ki so pri projektu sodelovali. »To je velik dan za slovensko gospodarstvo in velik dan za prehod k obnovljivim virom energije.« Poudaril je, da gre za projekt, ki bo veliko doprinesel tudi k razvoju lokalnih skupnosti.

Mag. Stojan Nikolić, generalni direktor HSE: »Danes je dan, na katerega smo čakali petnajst let. A pri tem dnevu se ne smemo ustaviti. Petnajst let smo potrebovali za prvi korak. Vsi glavni in ključni koraki se šele začenjajo. Zahvala gre ekipi, ki se je zadnja tri leta krvavo trudila s tremi različnimi vladami usklajevati en in isti tekst. Končno smo dočakali ministra, ki ve kakšen potencial ima hidroenergija. Dokazal je tudi, da če je volja, se da. Upam samo, da bo ta politična volja ostala. Danes simbolično stopamo od premoga na obnovljive vire. Zasavske HE bodo s proizvodnjo 350 GWh nadomestile polovico (50 %) proizvodnje električne energije iz termoelektrarne, ki je delovala na tej lokaciji (TET). Z izgradnjo cele verige pa bo HSE prispeval za dvajsetodstotni (1000 GWh) dvig proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, priklopljene na prenosno omrežje. Velik dan je, še večji bo, ko bomo postavili prvi temeljni kamen.«

Slovenija si s sprejemanjem dolgoročne podnebne strategije, za katero se je zaključila javna obravnava osnutka dokumenta, torej zadaja jasen cilj, do leta 2050 doseže ogljično nevtralnost. Za dosego tega cilja bo treba spremeniti navade ljudi, preobraziti in posodobiti gospodarstvo ter predvsem vlagati v razvoj obnovljivih virov energije. Ob prizadevanju za razogljičenje Slovenije bo v prihodnjih letih potreba po električni energiji naraščala. Razlog za to je elektrifikacija področij, ki so danes v veliki meri vezana na rabo fosilnih goriv, to sta predvsem promet in ogrevanje. Ob večji porabi in hkratnem opuščanju fosilnih goriv bomo morali čisto elektriko bodisi uvažati ali pa jo zagotoviti z izgradnjo novih, okolju prijaznih elektrarn. Zaradi naravnih danosti ima v Sloveniji velik potencial hidroenergija, ki ob upoštevanju varovanja narave omogoča razogljičenje, večjo energetsko zanesljivost, zelena delovna mesta in skladen regionalni razvoj. Z izkoriščanjem vodnega potenciala srednje Save lahko v prihodnosti zagotovimo rabo okolju prijaznih, obnovljivih virov energije, s čimer lahko učinkovito zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov.

Hidroenergija kot čista energija iz obnovljivih virov

Skupna letna potencialna energija vodnega telesa, ki je predmet te koncesije, ob upoštevanju 50-letnega hidrološkega obdobja 1961-2010 iz povprečnih letnih pretokov reke Save, znaša 1.105 GWh/leto. Vodna pravica se bo lahko na območju koncesije pričela izvajati šele po dokončanju posamezne hidroelektrarne (HE), takrat bo nastopila tudi obveznost koncesionarja za plačilo za koncesijo, ki se v skladu z uredbo deli med državo in občine. Koncedent sklepa to koncesijsko pogodbo z namenom, da v Sloveniji zagotovi v čim večji meri rabo učinkovitih in obnovljivih virov električne energije in s tem prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in blaženju klimatskih sprememb ob upoštevanju drugih okoljskih ciljev in ciljev upravljanja z vodami. Istočasno bo z izvedbo potrebnih ureditev zagotovljena tudi poplavna varnost na širšem območju srednje Save

Podpis koncesijske pogodbe in sporazuma z lokalnimi skupnostmi po 16-ih letih dogovarjanja omogoča začetek strokovnih postopkov presoj vplivov na okolje in umeščanja možnih novih HE na srednji Savi v prostor. Projekt je pomemben za lokalno okolje, za Zasavje in za celo Slovenijo. Odločitev o gradnji novih HE, ki bi zagotavljale čisto energijo iz obnovljivih virov, bo sprejeta šele po presoji vplivov na okolje. Lokalne skupnosti in organizacije so kot partnerji vabljene, da pripravijo spisek strokovnih podlag in raziskav, ki jih je potrebno pred odločitvijo o postavitvi HE narediti.

Koncesijska pogodba

Koncesijska pogodba določa predvsem tiste vsebine, ki so bistvene za nadaljevanje postopkov umeščanja HE v prostor (med drugim medsebojne pravice in obveznosti glede izvajanja vodne pravice; trajanje vodne pravice – 50 let; ukrepe za preprečevanje slabšanja stanja voda in preprečevanje nastanka škode ob izrednih dogodkih ter za zagotovitev varnosti pred poplavami), pri čemer nekateri elementi koncesijskega razmerja v danem trenutku še niso določeni oziroma znani (kot na primer število in točna lokacija HE; potrebna zavarovanja v zvezi s samo gradnjo elektrarn in izvajanjem vodne pravice) in bodo v nadaljevanju po umestitvi v prostor določeni z aneksom. Vodna pravica se bo lahko na območju koncesije pričela izvajati šele po dokončanju posamezne HE, takrat bo nastopila tudi obveznost koncesionarja za plačilo za koncesijo, ki se v skladu z uredbo deli med državo in občine na vplivnem območju koncesije.

Sporazum z lokalnimi skupnostmi

Sporazum se sklepa z namenom natančnejše ureditve medsebojnih pravic in obveznosti njegovih podpisnikov v zvezi z ureditvijo načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola ter določitve pravil medsebojnega sodelovanja, obveščanja in koordinacije tako, da bo umeščanje v prostor, gradnja energetskih objektov in naprav ter državne in lokalne infrastrukture na območju ter kasneje tudi izvajanje vodne pravice potekalo učinkovito in nemoteno, upoštevaje določila veljavne zakonodaje, koncesijskega akta, koncesijske pogodbe in programa izvedbe infrastrukturnih ureditev. Ta sporazum je v razmerju do koncesijske pogodbe odvisne narave.

Priloga sporazuma vsebuje nabor projektov ureditev državne in lokalne infrastrukture na območju občin podpisnic sporazuma, izdelava strokovnih podlag za te projekte in drugi podatki za te projekte, in so kot priloga sestavni del tega sporazuma. Posamezni projekti se bodo izvedli vzporedno z graditvijo HE in spremljajoče infrastrukture, saj gre v večini primerov za investicije, ki so vsebinsko povezane z gradnjo energetske in vodne infrastrukture in jih je zato smiselno izvesti sočasno.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (4)
februar 2021 (7)
marec 2021 (8)
april 2021 (2)
maj 2021 (5)
junij 2021 (6)
julij 2021 (4)