Novice

Eko sklad pripravlja nova razpisa

Datum: 26. 5. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Predvidoma julija bosta v okviru projekta Life Care4Climate objavljena dva javna razpisa za demo projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb.

Eko sklad pripravlja nova razpisa

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb.

Na prvem javnem razpisu bo etažnim lastnikom starejše večstanovanjske stavbe ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti), na drugem javnem razpisu pa financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva (s plačili storitve prenove po računih; etažni lastniki bodo izvajalca energetskega pogodbeništva poiskali na trgu ponudnikov storitev).

Interesenti bodo sredstva lahko pridobili za stavbe z več kot osmimi deli in več kot osmimi različnimi etažnimi lastniki, pri čemer bo morala biti vsaj polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb (občanov).

Pogoj bo izvedba celovite prenove stavbe, pri čemer bo to možno izvesti kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo. Za izvedbo prenove bo morala biti obvezno izdelana projektna dokumentacija, pri izvedbi pa bo moral biti zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon. Stroški izdelave projektne dokumentacije ter stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe.

V primeru usklajene izvedbe treh ali več ukrepov energijske prenove bo treba v projektni dokumentaciji obvezno predložiti tudi elaborat gradbene fizike skladno z veljavnimi predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za obstoječe stanje in za stanje po prenovi.

Ustreznost skoraj ničenergijske prenove se bo preverjala na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove (PZI), izračuna PHPP za obstoječe stanje in stanje po prenovi ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v javnem razpisu. V okviru skoraj ničenergijske prenove bo obvezno naročiti statično presojo stavbe in glede na ugotovitve po potrebi izvesti statično sanacijo.

Če bo za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo moralo le-to biti priloženo vlogi na javni razpis. Vlogo na javni razpis bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb.

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude bo do 35 odstotkov priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe in do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 odstotkov s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 evrov na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.
Predvidena višina nepovratnih sredstev za posamezen javni razpis znaša 500 tisoč evrov in 2,5 milijona evrov za povratna sredstva – kredit v breme rezervnega sklada.

Vloge se bodo ocenjevale na podlagi obsega in zahtevnosti celovite prenove; postavitve sončne elektrarne za skupnostno samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije in statične sanacije (protipotresna utrditev). Eno od meril za pridobitev sredstev je izvedba dodatnih ukrepov trajnostne gradnje, kot so: kolesarnica, infrastruktura za polnilne postaje za električna vozila na parkirnih mestih stavbe, zajem deževnice za namakanje zunanjih zelenih površin in ostalo rabo v stavbi, izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi. Poleg tega pa sta merilo še izvedba prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in dozidava (nadzidava in prizidava).

Za dodelitev spodbude bo izbrana vloga, ki bo dosegla največje število točk na posameznem razpisu. Če po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ne bodo porabljena vsa razpisana sredstva, bodo do spodbude glede na višino preostalih sredstev upravičene tudi naslednje najbolje ocenjene vloge, in sicer po vrstnem redu števila doseženih točk do porabe vseh razpisanih sredstev.

Razpisa bosta odprta do konca leta 2021.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)