Novice

Iz Sklada za podnebne spremembe za ukrepe blaženja le-teh 148 milijonov evrov

Datum: 3. 1. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Izdan Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019.

Iz Sklada za podnebne spremembe za ukrepe blaženja le-teh 148 milijonov evrov

Odlok vključuje namene in ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih, ob tem pa določa tudi nove namene porabe in ukrepe.

Za spodbuditev sodelovanja z gospodarstvom so na voljo finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost, subvencije za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti, pomembne za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo ter podpora prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Gre za novost, saj zakonodajalci ugotavljajo, da sicer brez sodelovanja zasebnega sektorja prehoda v nizkoogljično družbo ne bo mogoče izvesti.

Za zmanjševanja emisij v prometu je namenjen ukrep spodbujanja razvoja trga alternativnih goriv v prometu ter nakup novih vozil za prevoz potnikov, pri čemer bodo sredstva namenjena le sofinanciranju nakupa vozil na elektriko in vodik. Novost pa je tudi, da so med upravičenci vse občine.

Za namen spodbujanja rabe obnovljivih virov energije je denar namenjen trajnostni leseni gradnji in izgradnji dela ureditev HE Mokrice, pri čemer se bo spodbujalo tudi gradnjo novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega razvoja.

Za prilagajanje podnebnim spremembam se bodo izvajali ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti, sofinancirali se bodo programi odprave posledic naravnih nesreč ter izgradnja in obnova večnamenskih akumulacij. Slednje so pripravljalci v času medresorske razprave dodali na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, saj gre za zadrževalnike z več funkcijami.

Sredstva so namenjena tudi za raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb, pri čemer bo ključno, da raziskovalni in razvojni projekti izkažejo potencial za prijavo na Sklad za inovacije EU, s tem pa konkretne učinke na zmanjšanje emisij.

Še naprej bodo sredstva namenjana za mednarodno podnebno pomoč, tokrat pa se prvič predvideva tudi vplačilo sredstev v mednarodni Zeleni podnebni sklad. Nadaljevalo se bo sofinanciranje podnebnih projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE, ter prvič namenilo sredstva za izvajanje prvega podnebnega integralnega projekta LIFE CARE4CLIMATE. V podobni obliki se bo nadaljevalo s sofinanciranjem projektov nevladnih organizacij, ob tem pa so sredstva predvidena tudi za programsko sofinanciranje dela nevladnih organizacij. Tako, kot do sedaj je omogočeno tudi financiranje priprave strokovnih podlag s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe.

Program predvideva priliv sredstev v višini 64 milijonov evrov v letu 2019, torej v približno enaki višini kot so bili prilivi v sklad v letu 2018, prenos sredstev iz leta 2018 pa je ocenjen na 84 milijonov evrov. Skupaj bo tako sklad za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje v letu 2019 namenil 148 milijonov evrov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (2)