Novice

Eko sklad objavil nove javne pozive

Datum: 6. 1. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Ti so namenjeni nevladnim organizacijam, občanom in za trajnostno mobilnost.

Eko sklad objavil nove javne pozive

Kot omenjeno, je prvi razpis namenjen sofinanciranju štiriletnih podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na dveh vsebinskih področjih in sicer na področju varstva okolja in urejanja prostora. Razpis določa pet specifičnih ciljev.

Prvi je okrepiti strokovno usposobljenost vsebinske mreže za reševanje podnebnih izzivov. Drugi je okrepiti zagovorniško usposobljenost vsebinske mreže in njenih članic pri oblikovanju in izvajanju sektorskih politik, ki so povezane s podnebnimi cilji. Naslednji cilj je okrepiti medsektorsko povezovanje, mreženje in sodelovanje za razvoj novih rešitev v okviru blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Nadalje je cilj okrepitev delovanja vsebinske mreže in povezovanja nevladnih organizacij iz različnih vsebinskih področij za izzive podnebnih sprememb. Kot zadnji cilj pa je navedena okrepitev delovanja vsebinske mreže in njenih članic na področju ozaveščanja, izobraževanja, informiranja in svetovanja na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.
V skladu s pravili se na razpis lahko prijavi nevladna organizacija, ki bo nosilec vsebinske mreže s področja varstva okolja ali urejanja prostora, ki mora imeti za vsebinsko področje, na katerega se prijavlja, priznan status delovanja v javnem interesu. Vsebinska mreža mora združevati vsaj dvajset članic nevladnih organizacij. Od teh dvajsetih članic, morajo imeti, poleg prijavitelja, še vsaj tri članice status delovanja v javnem interesu na istem področju kot prijavitelj.

Nadalje je Eko sklad objavil nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov, čigar skupna višina sredstev znaša 15 milijonov evrov. S tem pozivom Eko sklad nadaljuje program dodeljevanja ugodnih kreditov za financiranje okoljskih naložb občanov. Nameni okoljskih naložb, za katere je mogoče pridobiti kredit Eko sklada, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih, kriteriji pri določenih namenih pa so usklajeni z novimi standardi.

V novem javnem pozivu so nekoliko zaostreni pogoji za nakup novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na hibridni pogon, kjer se je emisijska vrednost CO2 v kombiniranem načinu vožnje zaostrila na največ 85 g/km. Nekoliko se je zaostrila tudi zahteva pri naložbah v izvedbo toplotne izolacije fasade, iz namena vgradnje ogrevalnih naprav pa se je izključilo naprave, ki kot energent uporabljajo kurilno olje.

Poziv ohranja enako obrestno mero, ki znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 odstotka. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ni več omejen z zneskom 40 tisoč evrov, temveč glede na višino upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek dodeljenega kredita ostaja 1.500 evrov, najdaljša odplačilna doba deset let in za obsežnejše obnove stanovanjskih stavb ali gradnjo novih skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb 20 let. Javni poziv vlagateljem za isto naložbo še vedno omogoča tudi pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude.

Objavljen je bil še nov javni poziv za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih. Njegov namen je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oziroma prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju prometa.

Pri novem javnem pozivu gre za kombinirane finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev v višini od 20 do 50 odstotkov vrednosti naložbe (odvisno od ukrepa) in kredita z ugodno obrestno mero (trimesečni EURIBOR + 1,3 odstotka), dodeljene pa bodo po pravilu »de minimis« pomoči.

V skladu z javnim pozivom bo Eko sklad sofinanciral naslednje ukrepe: izdelava mobilnostnih načrtov, postavitev parkirišč za kolesa in kolesarnice, nakup električnih koles in koles za službeno uporabo, nakup polnilnic za električna vozila in polnilnic za vozila na vodik, prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času, ter registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Spodbuda za nakup koles in električnih koles je namenjena spodbujanju kolesarjenja oziroma dnevne mobilnosti s kolesom kot pomembne okoljsko in družbeno trajnostne alternative avtomobilom za prevoz krajših razdalj. Spodbuda za parkirišča za kolesa in kolesarnice je namenjena izboljšanju pogojev za kolesarjenje zaposlenih, zagotovljeno varno parkiranje predstavlja pomemben element odločanja za prihod na delo s kolesom. Spodbuda za polnilnice je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za polnjenje za vozni park podjetja in vozila zaposlenih ter javno uporabo. Spodbude so namenjene polnilnicam, ki omogočajo izboljšano uporabniško izkušnjo, nižjo ceno polnjenja, boljše izkoriščanje obnovljivih virov za polnjenje, zmanjševanje emisij v prometu ter aktivno vključitev v elektroenergetski sistem. Spodbuda je namenjena tudi sporočanju o prihodih vozil javnega potniškega prometa z namenom informiranja o aktualnem dogajanju in povečani uporabi javnih prevoznih sredstev za prihod in odhod na delovno mesto ter registriranju trajnostnih načinov prihoda na delo za možnost nagrajevanja takšnih prihodov.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 2)