Novice

Javna obravnava Dolgoročne strategije za energetsko prenovo stavb do leta 2050

Datum: 28. 7. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Pripombe na predlog strategije zainteresirane javnosti lahko pošljejo do 10. septembra.

Javna obravnava Dolgoročne strategije za energetsko prenovo stavb do leta 2050

Ministrstvo za infrastrukturo je skladno z evropsko zakonodajo pripravilo predlog nove Dolgoročne strategije za energetsko prenovo stavb do leta 2050. Prenovljen strateški dokument vsebuje nadgradnjo politik in razvojnih ukrepov ter nove instrumente za financiranje ukrepov prenove stavb do leta 2050.

Vlada RS je leta 2015 sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, s katero so bili določeni pomembni cilji zmanjševanja rabe energije v stavbah. Leta 2018 je bila sprejeta še dopolnitev tega dokumenta, saj se je med izvajanjem strategije izkazalo, da določena področja, kot so upravljanje kakovosti, oblikovanje finančnih inštrumentov in problematika zmerno razvitega trga energetskega pogodbeništva, potrebujejo podrobnejšo obravnavo in nadgradnjo.
Skladno z evropsko direktivo o energetski učinkovitosti in s spremembo direktive o energetski učinkovitosti stavb je treba sprejeti novo Dolgoročno strategijo prenove nacionalnega fonda obstoječih javnih in zasebnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb v visoko energetsko učinkovit in razogljičen stavbni fond do leta 2050.

Predlog nove Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050 opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 ter opredeljuje ukrepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb, zapisana v NEPN. Strategija, ki opredeljuje in nadgrajuje obstoječe in nove ukrepe za doseganje ciljev, vsebuje okvirne cilje za leto 2050 in vmesna cilja za leti 2030 in 2040. Obravnava vizijo, okvir, cilje, kazalnike, pregled stavbnega fonda po različnih sektorjih (stanovanjski, nestanovanjski, javni), ovire in priložnosti za prenovo javnih stavb, stroškovno učinkovite pristope prenove javnih stavb, politike in ukrepe ter financiranje izvedbe ukrepov.

Dolgoročna vizija do leta 2050 je razogličenje stavb do leta 2050 z ohranjanjem visoke stopnje energetskih prenov stavb z nizkoogljičnimi in obnovljivimi materiali ter usmerjanem načina ogrevanja v centralizirane sisteme ogrevanja in tehnologije OVE. Energetske prenove in novogradnje stavb se usmerja k doseganju skoraj ničelnih emisij v celotni življenjski dobi stavbe, pri čemer se spodbuja širše prenove stavb (z upoštevanjem potresnega, požarnega in drugih vidikov prenove).

Zahteva glede nadgradnje v okviru nove direktive se nanaša na obravnavo do leta 2050, opredelitvi več podrobnih finančnih instrumentov, ki bodo spodbujali prenovo stavb in premika fokus izvajanja energetskih prenov iz delnih na celovite energetske prenove in prenove v skoraj nič energijske stavbe. Strategija podrobneje obravnava področje prenove stavb, ki so v lasti oseb ožjega in širšega javnega sektorja.

Zainteresirane javnosti morebitne pripombe na predlog dokumenta lahko najpozneje do 10. septembra pošljejo na predpisanem obrazcu na elektronski naslov Ministrstva za infrastrukturo: gp.mzi@gov.si.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (40)