Omrežja

Elektro Celje dobro deluje v hitro spreminjajočem se tehnološkem okolju

Sklepi 27. redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje.

Elektro Celje dobro deluje v hitro spreminjajočem se tehnološkem okolju

Na včerajšnji 27. redni seji skupščine Elektra Celje, ki je potekala na sedežu družbe v Celju, so se delničarji seznanili s poslovanjem družb v Skupini Elektro Celje v letu 2021 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.

Skupščine se je udeležilo 89,1 % odstotkov celotnega kapitala družbe. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje za leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021. Skupščina se je seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021 in so razkriti v letnem poročilu.

Delničarji Elektra Celje so na današnji skupščini sklenili, da se od 4.410.425,93 evrov lanskega bilančnega dobička, za izplačilo dividend nameni 2.147.271,84 evrov, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša 0,09 evrov bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.263.154,09 evrov ostane nerazporejen. Dividende bodo izplačane 29. julija tistim delničarjem vpisanim pri KDD na dan 28. 7. 2022.

Uprava in nadzorni svet Elektra Celje sta sicer predlagala, da bilančni dobiček ostane nerazporejen, medtem ko je Vseslovensko združenje malih delničarjev predlagalo izplačilo 0,18 evrov bruto na delnico in Društvo Mali delničarji Slovenije 0,1884 evrov bruto dividende na delnico. Vendar pa je danes skupščina podprla predlog večinskega delničarja, to je država oz. Slovenski državni holding (SDH), ki upravlja z deležem. Pooblaščenec delničarja Kalantia Limited je na izglasovani sklep napovedal izpodbojno tožbo.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za delo v poslovnem letu 2021. Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 je skupščina imenovala družbo Deloitte revizija. Predloga sklepov, ki sta bila podana v okviru razširitve dnevnega reda skupščine "Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic" in "Sprememba statuta", ki so ga podali Društvo MDS, Kalantia Limited, Collis Plus in Matjaž Titan – Odvetnik, nista bila izglasovana.

Poslovanje družbe Elektro Celje v letu 2021

Družba Elektro Celje je v letu 2021 delovala v zahtevnih gospodarskih okoliščinah. Mnogo je bilo izzivov in prilagajanj. V delovne procese smo vpeljali nove tehnično tehnološke in organizacijske rešitve. Elektrodistribucijsko omrežje Elektra Celje je bilo učinkovito, zanesljivo in je varno služilo uporabnikom. Imajo dobro zgrajeno, močno in robustno distribucijsko omrežje, nadgrajeno z novimi informacijskimi in telekomunikacijskimi tehnologijami. Sistemska integracija obnovljivih virov energije v stavbah in industriji, zmanjševanje toplogrednih plinov v prometnem sektorju, vključevanje baterij in mobilnih virov, dostopnost do podatkov v realnem času, agregiranje in posledično prožnost elektroenergetskega sistema so izzivi, s katerimi smo se ukvarjali.

Na distribucijsko omrežje družbe Elektro Celje je bilo konec leta 2021 priključenih 175.027 odjemalcev električne energije (vključno z odjemalci s proizvodnimi napravami in samooskrbo) ter 5.581 proizvodnih naprav, ki so priključene neposredno na omrežje. V letu 2021 se je skupno število elektrarn, v primerjavi z letom 2020, povečalo za 2.234. Delež izgub na preneseno električno energijo je, ob distribuiranih 1.975.237 MWh električne energije, znašal 4,22 %. Dosegli so najvišjo realizacijo investicij v zadnjih petih letih v višini 27.708.146 evrov (dvig za 25,11 %) in prav tako najvišji lastni usredstveni proizvod (dvig za 24,85 %). V distribucijskem centru vodenja so zaključili s projektom uvedbe novega sistema SCADA ADMS, ki je danes primarni sistem za vodenje in nadzor daljinsko vodenih naprav (RTP, RP, DV TP, DVLM).

V mesecu oktobru so podpisali pogodbo o prodaji 37,9-odstotnega poslovnega deleža družbe Elektro Celje v družbi ECE. HSE je tako postal večinski, 51 odstotni lastnik družbe. Čisti dobiček družbe Elektro Celje je v letu 2021 znašal 13.983.238 evrov, kar je 5,5 mio evrov več od načrtovanega in 8,4 mio evrov več od doseženega v predhodnem letu.

V družbi Elektro Celje se zavedajo pomembnosti sodelovanja na področju tehnološkega razvoja in inovativnih dejavnosti, zato sodelujejo na projektih, ki se neposredno nanašajo na tehnološka področja distribucije električne energije. Zadnji dve leti sta dober primer, kako hitro se lahko razmere poslovanja spremenijo, družba Elektro Celje pa je dokazala, da dobro deluje tudi v hitro spreminjajočem se tehnološkem okolju. Na vse spremembe so se ustrezno odzvali in so gotovo med podjetji, ki ponujajo odgovore na sodobne izzive sistemskega prehoda na obnovljive vire, električno mobilnost, uporabo alternativnih, okolju prijaznih energentov, razvoju trajnostne mobilnosti in nudenja celostnih storitev za pametno upravljanje porabe električne energije.

V letu 2021 so bili vodilni partnerji v razvojnih projektih Uporabljaj pametno in Lambda. Med drugim aktivno sodelujejo z mednarodnimi partnerji v več evropskih projektih, kot so projekti X-FLEX, i-Flex, OneNet ter BD4OPEM. Sodelujejo tudi v konzorciju za promocijo in pospešitev zelene preobrazbe slovenske energetike, v okviru katerega so pripravili razpisno dokumentacijo za evropski projekt GreenSwitch.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.