Omrežja

Elektro Maribor bo delničarjem za dividende namenil dobra 2 milijona evrov

Lani so odjemalcem distribuirali 2.314 GWh električne energije, kar je bilo za 5,3 odstotka več kot leto prej in največ doslej.

Elektro Maribor bo delničarjem za dividende namenil dobra 2 milijona evrov

Delničarji družbe Elektro Maribor so se včeraj sestali na 28. redni seji skupščine družbe. Na skupščini je bilo zastopanega 87,75 odstotka osnovnega kapitala, udeleženci pa so se seznanili z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2021 ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021. Na skupščini je bil sprejet predlog SDH, da se bilančni dobiček v višini 3.691.881,94 evra uporabi tako, da se del v znesku 2.000.718,12 uporabi za izplačilo dividend, preostanek v višini 1.691.163,82 pa ostane nerazporejen. Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021 in se seznanila tudi s tem, da dvema članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih, 14. julija letos poteče mandat, ter izvolila dva nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, Marijo Šeme, MBA, in mag. Sama Logarja.
Sicer pa so minulo leto Elektro Maribor zaznamovali novi presežki. Tako je  družba Elektro Maribor poslovno leto 2021 zaključila s čistimi dobičkom v višini 11,7 milijona evrov, kar je bilo za 1,2 milijona evrov več kot leto prej, in čistim poslovnim izidom v višini 9,2 milijona evrov. Družba je imela konec leta 2021 16.986 km elektrodistribucijskega omrežja, 221.268 odjemalcev priključenih na distribucijsko omrežje in 770 zaposlenih. Distribuirali so 2.314 GWh električne energije, kar je bilo za 5,3 odstotka več kot leto prej in največ doslej. V sistem naprednega merjenja je vključenih že 99,5 odstotka vseh merilnih mest, vsako leto pa uspešno povečujejo tudi robustnost omrežja. V letu 2021 je bilo tako v celotnem omrežju že več kot 53 odstotkov podzemnih vodov in 72 odstotkov izoliranih vodov. Narašča tudi število priključenih proizvodnih virov, in sicer je bilo konec minulega leta na distribucijsko omrežje Elektra Maribor priključeno že 5.412 proizvodnih virov, kar je bilo kar za 32 odstotkov več kot leto pred tem. V letu 2021 se je nadaljeval tudi izrazit trend povečevanja števila vlog za izdajo soglasja za priključitev novih proizvodnih naprav, predvsem naprav za samooskrbo. Tako so lani izdali za kar 43 odstotkov več soglasij za priključitev kot leto prej. Vrednost vseh investicijskih vlaganj pa je lani presegla 33 milijonov evrov, kar je bilo za 5 odstotkov več kot leto prej in največ doslej.

Brane Janjič
O avtorju