Hidro energija

Sprejet letošnji poslovni načrt javnega podjetja INFRA

V letu 2022 bo podjetje INFRA financiralo vodnogospodarsko javno službo v višini 1,9 milijona evrov, sklad za vode v višini 6,8 milijona evrov, sklad za podnebne spremembe v višini 3 milijonov evrov ter saniranje neurejenih odlagališč v višini 451.000 evrov.

Sprejet letošnji poslovni načrt javnega podjetja INFRA

Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodba o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save predstavljajo temeljne dokumente za opravljaje dejavnosti javnega podjetja INFRA, d.o.o., te pa pomenijo izhodišča za cilje javnega podjetja v obravnavanem prostoru pri izgradnji verige HE na spodnji Savi. Prioriteta podjetja je izvrševanje vseh obveznosti, ki so opredeljene v Programih izvedbe infrastrukturnih ureditev za vsako elektrarno posebej, upoštevajoč kvaliteto izvedbe, seveda v predpisanih rokih, torej skladno s terminskimi plani. Na tak način zagotavljamo primerne gospodarske učinke na celotni verigi HE in druge sinergijske učinke, predvsem pa poplavno varnost v tem delu Slovenije.

Vlada je kot zastopnica ustanovitelja podjetja INFRA na podlagi zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save pristojna za sprejem programa dela gospodarske družbe pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju koncesije. V poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA za leto 2022 je načrtovano financiranje aktivnosti prej naštetih proračunskih postavk: vodnogospodarska javna služba v višini 1,9 milijona evrov, sklad za vode v višini 6,8 milijona evrov, sklad za podnebne spremembe v višini 3 milijonov evrov ter saniranje neurejenih odlagališč v višini 451.000 evrov. Navedene postavke se nanašajo na pridobivanje zemljišč, gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice, vzdrževanje akumulacijskih bazenov ter upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik.

Podjetje INFRA je bila ustanovljeno 26. februarja 2004 kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture in druge državne in lokalne infrastrukture na območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save ter za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na spodnji Savi. Ustanovitelj in edini družbenik je Republika Slovenija. (mb)

Mare Bačnar
O avtorju