Energetika

Zaključen drugi javni razpis Sklada za inovacije

Na drugi razpis Sklada za inovacije za inovativne nizkoogljične tehnologije za velike projekte prispelo 138 prijav.

Zaključen drugi javni razpis Sklada za inovacije

Prijave prihajajo iz skoraj vseh držav članic EU ter Norveške in Islandije v višini 12,1 milijarde evrov. Od prejetih vlog jih je približno 15 medsektorskih, več kot 50 projektov pa proizvaja vsaj dva različna izdelka, kot so e-goriva, kemikalije, vodik, biogoriva, električna energija ali izdelki na biološki osnovi. To kaže na širok obseg razpisa Sklada za inovacije in obsežen prispevek, ki ga lahko prispeva k dekarbonizaciji v več sektorjih, regijah in državah članicah. Predlagani projekti obljubljajo zmanjšanje približno 712 milijonov ton CO2 v obdobju njihovega delovanja v okviru Sklada za inovacije.

Čeprav je na ta razpis prispelo približno polovico manj vlog kot na prvega, so obljubljena zmanjšanja emisij le okoli 40 odstotkov manjša, kar kaže na kakovost oddanih vlog na drugem razpisu. To je v skladu s ciljem Sklada za inovacije, da podpre vodilne evropske projekte čiste tehnologije z visokim učinkom dekarbonizacije v številnih sektorjih gospodarstva.
Financiranje projektov v okviru tega razpisa bo pomagalo spodbuditi zeleno okrevanje EU, doseči podnebne cilje EU v okviru evropskega zelenega dogovora in okrepiti vodilno vlogo Evrope na področju inovativnih nizkoogljičnih tehnologij v svetovnem merilu.

V naslednjem koraku bo sledilo preverjanje sprejemljivosti in upravičenosti vseh prijav. Predloge, ki izpolnjujejo ta dva pogoja, bodo zunanji ocenjevalci ocenili glede na merila za dodelitev. In sicer glede na inovacijski potencial, potencial zmanjšanja emisij, zrelost tehnologije, potencial za širitev in stroškovno učinkovitost. Takšen pristop bo zagotovil, da bodo izbrani projekti dovolj inovativni in zreli za trg ter, da bodo imeli možnost znatno zmanjšati emisije.
Prijavitelji bodo o rezultatih ocenjevanja obveščeni v tretjem četrtletju letošnjega leta, denarna sredstva pa bodo dodeljena v četrtem četrtletju 2022. Projektom, ki so obetavni, niso pa še dovolj zreli za dodelitev sredstev, bo EIB zagotovila pomoč pri njihovem razvoju
Sklad za inovacije že drugič pripravlja tudi razpis za manjše projekte s skupnimi kapitalskimi stroški pod 7,5 milijona evrov, ki ga bo objavil ob koncu tega meseca. 

Sklad za inovacije, ki se financira s prihodki od dražb pravic do emisij iz sistema EU-ETS, želi ustvariti prave finančne spodbude za podjetja in javne organe, da vlagajo v naslednjo generacijo nizkoogljičnih tehnologij in podjetjem iz EU omogočiti, da postanejo svetovni tehnološki voditelji.
Inovacijski sklad izvaja Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA).

Polona Bahun
O avtorju