Obnovljivi viri

Zanimanje za postavitev lastnih elektrarn strmo narašča

V prvih devetih letošnjih mesecih je bilo na distribucijsko omrežje na novo priključenih že 8.752 enot.

Zanimanje za postavitev lastnih elektrarn strmo narašča

V distribucijskih podjetjih ugotavljajo, da zanimanje za postavitev lastnih elektrarn v zadnjih letih strmo narašča, pri čemer je bilo lani na distribucijsko omrežje priključenih kar 115-krat toliko naprav kot leta 2016. Povečano zanimanje za postavitev elektrarn se nadaljuje tudi letos, saj se je samo v prvih devetih letošnjih mesecih ob skupno izdanih 38.749 soglasij za priključitev kar 18.833 oziroma skoraj polovica vseh nanašalo na priključitev novih proizvodnih naprav. Povedano še nekoliko drugače, od začetka leta do konca septembra je bilo na distribucijsko omrežje dodatno priključenih že 8.752 enot, pri čemer v distribucijskih podjetjih pričakujejo, da se bo glede na izdana soglasja za priključitev in zaradi podaljšanja obstoječe sheme letnega obračuna za samooskrbo do konca leta 2024, to število v prihodnje še krepko povečalo. 

Ob tem v distribuciji opozarjajo, da so za uspešno priključitev vseh želenih proizvodnih enot potrebni tudi ustrezni tehnični, finančni in kadrovski viri, kar pa je glede na trenutne razmere v kratkem času težko zagotoviti. Zato so s ciljem nadaljnjega spodbujanja naložb v zelene vire v družbi SODO v sodelovanju z vsemi petimi obstoječimi distribucijskimi podjetji pripravili pregled možnosti takojšnje priključitve sončnih elektrarn na elektrodistribucijski sistem, za večje sončne elektrarne nad 50 kW pa je bila izdelana tudi posebna spletna aplikacija SODOKart, ki omogoča geografski prikaz možnih točk neposredne priključitve na omrežje z vidika potenciala obstoječega omrežja. Na ta način naj bi dosegli hitrejšo izvedbo projektov izrabe obnovljivih virov energije, ki se lahko zgradijo že brez večjih posegov v omrežju in tako posredno zagotovili tudi boljšo izkoriščenost obstoječega distribucijskega omrežja. Dostop do aplikacije SODOKart je mogoč na tem naslovu.

Ob tem v distribuciji še poudarjajo, da gre zgolj za informativni prikaz, za samo priključitev pa je še vedno potrebno pridobiti ustrezno soglasje. Obravnava prispelih vlog sicer poteka v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, kar zahteva določen čas za izvedbo predpisanega postopka za izdajo upravne odločbe, za vsako vključitev pa je treba opraviti tudi analizo električnih parametrov omrežja. Povprečni čas reševanja prejetih vlog se na posameznih območjih sproti spreminja, pri čemer je treba upoštevati tudi razlike med posameznimi distribucijskimi podjetji, tako po številu uporabnikov, geografski raznolikosti, obsegu in stanju omrežja ter razpršenosti poselitve, kar vse otežuje neposredno primerjavo. Elektrodistribucijska podjetja skupaj s SODO si z ustreznimi prerazporeditvami kadrov, prenosom znanj in dodatnimi zaposlitvami po najboljših močeh prizadevajo, da vsi potrebni postopki v procesu izdajanja soglasij za priključitev potekajo enotno, vsa elektrodistribucijska podjetja pa so tudi že ustrezno nadgradila svojo informacijsko podporo, ki jim sedaj omogoča, da se postopki pri izdajanju soglasij za priključitev proizvodnih naprav skrajšajo, kolikor je to mogoče. 
 

Brane Janjič
O avtorju