Naš stik, št. 4, avgust 2015

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Z novimi tehnologijami do optimalnejšega obratovanja

Pri inovacijah na področju prenosa električne energije se ne pogovarjamo več samo o prednostih, ampak o nujnih programih, ki so potrebni, da bomo lahko elektroenergetski sistem ohranjali na ravni, kakršno imamo danes. In to tako z vidika stroškov kot kakovosti.

Podpora obratovanju nuklearke do leta 2043

Meddržavna komisija je podprla odločitev družbenikov Nuklearne elektrarne Krško za podaljšanje obratovalne dobe NEK do leta 2043, soglašala pa je tudi z izgradnjo suhega skladišča iztrošenega jedrskega goriva do konca obratovalne dobe na lokaciji NEK.

Nov sistem digitalnih radijskih zvez

V družbi Elektro Ljubljana so letos prešli na nov sistem radijskih zvez. Z analognega so prešli na digitalnega ter s tem komunikacijo bistveno izboljšali. Največja prednost za uporabnika je, da deluje podobno kot mobitel. Gre za prvi tak sistem v Sloveniji in enega izmed prvih v Evropi.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Po poti tehnološkega preporoda Brane Janjic prenos,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,elektrogospodarstvo,zanesljivost obratovanja,podatki,odjemalci,elektroenergetski sistem
Aktualno Nov dobavitelj Vladimir Habjan Robert Golob,Branko Sevcnikar,Bojan Kumer jedrska energija,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,elektricna energija,zemeljski plin,konkurencnost,energija,odjemalci
Aktualno Za prevzem 110 kV omrežja le slabi dve leti časa Polona Bahun ELES,SODO Aleksander Mervar,Matjaž Vodušek distribucija,obratovanje,vzdrževanje,gradnja,stikališce,omrežje,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,vodenje,elektricna energija
Aktualno Postavljenih že večina stebrov Miro Jakomin Elektroservisi Bojan Gale gradnja,Elektro Gorenjska,gradnja daljnovoda,elektromontažna dela,daljnovodi,infrastruktura
Aktualno TEŠ obratuje s polno močjo Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Matjaž Eberlinc premog,proizvodnja,poslovanje,obratovanje,emisije,TEŠ 6,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,racionalizacija,elektroenergetski sistem
Aktualno Najboljši rezultat doslej Polona Bahun ELES Aleksander Mervar,Uroš Salobir poslovanje,investicije,obratovanje,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,vodenje,omrežnina,elektricna energija,poraba,daljnovodi,trg elektricne energije,infrastruktura
Aktualno Podpora obratovanju nuklearke do leta 2043 Miro Jakomin Nuklearna elektrarna Krško Peter Gašperšic investicije,obratovanje,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,raziskave,varnost,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Fokus Največ novosti pri daljnovodih Vladimir Habjan ELES Marko Hrast prenos,okolje,vzdrževanje,gradnja,stikališce,omrežje,prenosno omrežje,obnova,razvoj,elektricna energija,racionalizacija,daljnovodi,tehnologija,infrastruktura
Fokus Z novimi tehnologijami do optimalnejšega obratovanja Polona Bahun ELES Uroš Salobir prenos,poslovanje,investicije,obratovanje,omrežje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,precni transformator,razvoj,elektricna energija,kakovost,elektrogospodarstvo,daljnovodi,elektrarne,stroški,odjemalci,elektroenergetski sistem
Fokus V katero smer gre razvoj vodnikov? Krešimir Bakic prenos,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,sodobne tehnologije,obnova,projekti,razvoj,nadzemni vodi,elektricna energija,elektrika,daljnovodi,tehnologija
Fokus Za učinkovit razvoj omrežja Vladimir Habjan GIZ distribucija Roman Ponebšek distribucija,upravljanje,informatika,telekomunikacije,omrežje,trajnostni razvoj,daljinsko vodenje,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,energetska politika,razvoj distribucije,napredno merjenje,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,kakovost,posodabljanje omrežja,varovanje narave,tehnicne izboljšave,naložbe,tehnologija,polnilne postaje,e-mobilnost
Fokus Kako do boljših izkoristkov? Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Miha Pecovnik premog,obratovanje,emisije,gradnja,termoelektrarne,sodobne tehnologije,pametna omrežja,regulacija,cistilna naprava,elektrogospodarstvo,elektrarne,blok 6,tehnologija
Pogledi Velik korak za Slovenijo Jože Špiler jedrska energija,ucinkovita raba energije, URE,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,oskrba,energetski razvoj,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,konkurencnost
Pogledi Nujna preureditev trga z električno energijo Branko Sevcnikar prenos,prodaja elektricne energije,cene elektricne energije,oskrba,reorganizacija,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,evropska zakonodaja,elektrika,energija,trg elektricne energije
Pogledi Priložnost je tudi v manjših hidroelektrarnah Drago Papler okolje,obratovanje,emisije,hidroelektrarne,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,cene elektricne energije,elektricna energija,stroški
Pogledi Pomanjkanje realnih podatkov zvišuje stroške Andraž Šavli proizvodnja,informatika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,cene elektricne energije,napredno merjenje,poraba,elektrika,energija,tehnologija,stroški,podatki,odjemalci
Na delovnem mestu Nov sistem digitalnih radijskih zvez Vladimir Habjan Elektro Ljubljana investicije,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,radio,pogovor,stroški,podatki
Na delovnem mestu Glavna prednost je samostojno preklapljanje zvez Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Matija Nastran,Ivan Komatar omrežje,sodobne tehnologije,posodabljanje sistemov,radio,pogovor,Natura 2000
Pogovor Slovenski energetiki manjka prava strateška usmeritev Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Ladislav Tomšic prenos,okolje,proizvodnja,obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,energetski projekti,energetska politika,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,veriga elektrarn,proizvodnja elektricne energije,evropska zakonodaja,vetrna energija,geotermalna energija,elektrogospodarstvo,elektrarne,Natura 2000,toplotna energija
Portret Od elektrotehnika do doktorja znanosti Miro Jakomin Gorenjske elektrarne,Elektro Gorenjska Drago Papler CIGRE,distribucija,družbena odgovornost,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,energetika,trajnostni razvoj,poslovna odlicnost,obnovljivi viri energije, OVE,razvoj slovenske energetike,razvoj distribucije,projekti,razvoj,elektricna energija,ekologija,standardi,odnosi z javnostmi,ekonomija,elektrarne,upravljanje s tveganji,management,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Za skupino GEN leto presežkov Vladimir Habjan GEN energija,GEN-I proizvodnja,poslovanje,investicije,hidroelektrarne,elektricna energija,Nuklearna elektrarna Krško,tehnicne izboljšave,spodnja Sava
Iz energetskih okolij Krški svetniki o investicijah v NEK Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman,Andrej Stritar,Tomaž Žagar okolje,raziskave,projekti,radiaktivni odpadki,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Iz energetskih okolij Prva konferenca SEERC bo v Portorožu Miro Jakomin CIGRE-CIRED Krešimir Bakic omrežje,energetska politika,ekologija,podmorski kabli,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Podjetja minulo leto poslovala z dobičkom Polona Bahun Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska distribucija,nadzorni svet
Iz energetskih okolij Postavitev 26 hitrih polnilnih postaj Miro Jakomin SODO Ivan Zadravc distribucijsko omrežje,elektromontažna dela,elektricna energija,polnilne postaje,Ministrstvo za infrastrukturo,elektricna mobilnost
Iz energetskih okolij Slovenija dobila predstavnika v najvišjem organu Miro Jakomin CIGRE-CIRED Krešimir Bakic distribucija,obratovanje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Družba GEN-I dosegla še en uspeh Vladimir Habjan GEN-I omrežje,distribucijsko omrežje,terciarna regulacija,elektrarne
Iz energetskih okolij Poslej elektronska izmenjava podatkov Brane Janjic Borzen distribucija,poslovanje,omrežje,SODO,podatki,energetski trg,ELES
Iz energetskih okolij 56 odstotkov Brane Janjic jedrska energija,hidroelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,zemeljski plin,Nuklearna elektrarna Krško,energija
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,elektrarne,podatki,odjemalci
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja Polona Bahun jedrska energija,emisije,vetrne elektrarne,cene elektricne energije,zemeljski plin,vetrna energija
Spomini Mineva 40 let Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško okolje,obratovanje,gradnja,jedrske elektrarne,gradnja elektrarne,sodobne tehnologije,konkurencnost,elektrogospodarstvo