Naš stik, št. 1, februar 2016

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Začel veljati nov omrežninski akt

Omrežnina je glavni vir prihodkov prenosnega in distribucijskih podjetij, s katerim  naj bi ta pokrila upravičene stroške in tudi zahtevan donos. Čeprav Agencija za energijo metodologijo za njen izračun redno posodablja, upravičenci do omrežnine menijo, da bi morali spremenjenim razmeram in novim zahtevam slediti še hitreje.

Dela na HE Brežice dobro napredujejo

Na gradbišču HE Brežice gradbena dela iz meseca v mesec vidno napredujejo in se ne glede na zimske mesece in mraz intenzivno izvajajo naprej. Izvedenih je že več kot 80 odstotkov gradbenih del, objekt pa bo v grobem končan že spomladi.

ELES končal posodobitev RCV

Z novim sistemom vodenja so Elesovi operaterji dobili sodobno orodje za vodenje obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, ELES pa bo z njim lažje obvladal vse procese in aktivnosti, ki jih združenje ENTSO-E pričakuje od svojih članov.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Regulativni okvir - kakšen okvir je to? Milena Delcnjak zakonodaja,ekonomija
Aktualno Dela na HE Brežice dobro napredujejo Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Silvester Jeršic investicije,obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,omrežje,državni prostorski nacrt,gradnja elektrarne,vodenje,projekti,tehnicne izboljšave,tehnologija,razpis,agregat,infrastruktura
Aktualno Zgled odličnosti na globalni ravni Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman poslovanje,investicije,obratovanje,vzdrževanje,remont,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,rekonstrukcija,cene elektricne energije,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,varnost,varovanje,radiaktivni odpadki,elektrarne,tehnologija,odlagališce radioaktivnih odpadkov,elektroenergetski sistem
Aktualno Energetski koncept čaka še kar nekaj korakov Brane Janjic,Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo Danijel Levicar jedrska energija,premog,investicije,,jedrski odpadki,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,energetska ucinkovitost,promet,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,vodni viri,energija,izpusti,elektromobilnost,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Aktualno ELES končal posodobitev RCV Polona Bahun ELES Jurij Klancnik,Emil Cek obratovanje,zakonodaja,vzdrževanje,telekomunikacije,omrežje,daljinsko vodenje,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,vodenje,projekti,regulacija,podpore,tehnologija,podatki,odjemalci,elektroenergetski sistem
Aktualno Ključna je večnamenskost objektov Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Alida Rejec okolje,proizvodnja,investicije,zakonodaja,hidroelektrarne,omrežje,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,umešcanje v prostor,projekti,crpalna elektrarna,elektricna energija,energija,daljnovodi,elektrarne,proizvodnja energije,infrastruktura
Fokus Omrežnina Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin,Drago Papler ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,Agencija za energijo,Elektro Celje,Elektro Gorenjska Aleksander Mervar,Bojan Luskovec,Matjaž Vodušek,Andrej Ribic,Tomaž Slokar,Boris Sovic,Boštjan Turinek poslovanje,investicije,zakonodaja,vzdrževanje,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,napredno merjenje,projekti,energetski zakon,razdelilna transformatorska postaja, RTP,omrežnina,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,naložbe,daljnovodi,podpore,stroški,odjemalci,elektroenergetski sistem
Pogledi Tehnika je še vedno pomembna Stane Vižintin Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) obratovanje,mednarodno sodelovanje,informatika,kakovost,elektrika,raziskovanje,tehnologija,elektroenergetski sistem
Pogledi Letnih razgovorov ne gre podcenjevati Andrej Tomšic Informatika poslovanje,zakonodaja,informatika,razvoj,kadri,standardi,pogovor
Pogledi 50 let jedrske energije v Sloveniji Igor Jencic Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo slovenska energetika ,jedrska energija,obratovanje,raziskave,razvoj,kadri,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,radiaktivni odpadki,Inštitut Jožef Štefan,tehnologija,podatki
Pogledi Naiven razmislek o napovedovanju prihodnosti Rafael Mihalic Fakulteta za elektrotehniko proizvodnja,obratovanje,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,oskrba,poraba,nafta,energija,elektrarne,tehnologija,elektroenergetski sistem
Na delovnem mestu Omogočeno učinkovito napajanje Jezerskega Miro Jakomin Elektro Gorenjska,Kelag vzdrževanje,gradnja,telekomunikacije,distribucijsko omrežje,gradnja daljnovoda,razvoj distribucije,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,žled,odjemalci
Na delovnem mestu Nemoteno napajanje tudi v težavnih razmerah Miro Jakomin Elektro Gorenjska Miha Žumer obratovanje,telekomunikacije,omrežje,distribucijsko omrežje,obnova,razvoj distribucije,oskrba,projekti,razvoj,daljnovodi,elektrarne,sanacija,žled
Pogovor Čas odločitev, ki vplivajo na prihodnost Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob poslovanje,organiziranost,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,nadzorni svet,projekti,regulacija,razvoj,elektricna energija,kadri,prodaja,nafta,partnerji,pogovor,skupšcina,odjemalci,Elektro Ljubljana
Portret Po Evropi s kolesom Polona Bahun ELES Tomo Dernovšek trgovanje, borza,organiziranost,popotovanja,elektricna energija,zdravje,prodaja
Pogovor OVE bodo vse bolj vključeni v sistem Polona Bahun Borzen Borut Rajer trgovanje, borza,okolje,proizvodnja,obratovanje,zakonodaja,,strokovna posvetovanja,energetika,bilancne skupine,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,virtualna elektrarna,projekti,energetski zakon,meritve,proizvodnja elektricne energije,prodaja,politika,evropska zakonodaja,natecaj,elektrika,borza,vetrna energija,biomasa,združenja,prenova,porocilo,elektrarne,podpore,razpis,podatki,proizvodnja energije,kupci,energetski trg,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Začenja se obnova jezu Markovci Andrej Kovac Dravske elektrarne Maribor obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,obnova,vodenje,promet,proizvodnja elektricne energije,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Z domačim znanjem do zanesljivejšega delovanja prenosnega omrežja Polona Bahun ELES,Kolektor Aleksander Mervar,Peter Novak prenos,prenosno omrežje,obnova,razdelilna transformatorska postaja, RTP,prodaja,zanesljivost obratovanja,tehnologija
Iz energetskih okolij V Parizu sprejet nov globalni podnebni koncept Polona Bahun Evropska unija okolje,investicije,podnebne spremembe,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,okoljska politika,politika,podnebje,tehnologija
Iz energetskih okolij Z novim letom novo vodstvo Brane Janjic Agencija za energijo Duška Godina prenos,distribucija,zakonodaja,energetski zakon,razvoj,elektricna energija,zemeljski plin,odjemalci,energetski trg
Iz energetskih okolij Ob koncu leta nova pridobitev za Dravsko dolino Polona Bahun Elektro Maribor Boris Sovic investicije,omrežje,oskrba,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,odjemalci
Iz energetskih okolij Spodnjesavske hidroelektrarne vodene iz Centra vodenja GEN Vladimir Habjan GEN energija proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,daljinsko vodenje,vodenje,spodnja Sava
Iz energetskih okolij Spletno mesto prejelo zlatega oskarja Polona Bahun Elektro energija informatika,telekomunikacije,nagrade,komuniciranje ,projekti,internet,spletna stran,odjemalci
Iz energetskih okolij Na obisku predstavniki Hitachija Brane Janjic ELES Aleksander Mervar okolje,obratovanje,ucinkovita raba energije, URE,pametna omrežja,oskrba,vodenje,projekti,razvoj,posodabljanje omrežja,energija,tehnologija,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Podpora šempetrski porodnišnici Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica družbena odgovornost,dobrodelna dejavnost
Iz energetskih okolij Končana gorenjska energetska zanka Miro Jakomin Elektro Gorenjska investicije,obratovanje,gradnja,distribucijsko omrežje,gradnja daljnovoda,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,daljnovodi
Iz energetskih okolij Obeta se leto naložb Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,remont,gradnja elektrarne,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,tehnicne izboljšave,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij 15,8 odstotka Brane Janjic Evropska unija obnovljivi viri energije, OVE,poraba,energija,proizvodnja energije
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen prenos,trgovanje, borza,proizvodnja,obratovanje,,hidroelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,elektricna energija,elektrika,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem
Trenutek Uvajamo Polona Bahun ELES prenos,obratovanje,cezmejne prenosne zmogljivosti,vodenje,proizvodnja elektricne energije,elektroenergetski sistem
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja distribucija,premog,emisije,organiziranost,podnebne spremembe,raziskave,omrežje,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,termo energija,prenosno omrežje,zmanjševanje emisij,oskrba,projekti,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,energija,daljnovodi,tehnologija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Spomini Stoletnica Drago Papler hidroelektrarne,gradnja,gradnja elektrarne,regulacija,elektrifikacija