Naš stik, št. 2, april 2017

V tej številki lahko preberete...

Spremembe energetskega sektorja terjajo prilagoditev omrežja

Dvomov o tem, da bo v prihodnjem razvoju elektroenergetskih sistemov poudarek na posodabljanju omrežij, ni več. Zato tudi ne preseneča, da prenosno in distribucijska podjetja v prihodnjem desetletnem obdobju skupno načrtujejo kar za dobrih 1,8 milijarde evrov naložb, s katerimi naj bi pokrili potrebe po priključevanju novih uporabnikov, zagotavljanju zanesljivosti oskrbe in izvajanju različnih storitev. 

O dinamiki dekarbonizacije odloča predvsem cena energije

Na ministrstvu za infrastrukturo pripravljajo spremembe Energetskega zakona, pri čemer so, kot je pojasnil v.d. generalnega direktorja Direktorata za energijo Jože Dimnik, ključne tiste zahteve, ki jih Sloveniji nalaga Evropska unija in tisto, kar je ugotovilo Ustavno sodišče. Poleg tega gre še za veliko podrobnosti, ki jih je treba urediti, da bi bil Energetski zakon jasnejši.

Digitalizacija prinaša številne priložnosti

Energetska podjetja se srečujejo z velikimi izzivi, ki jih prinašajo zahteve po postopnem prehodu v nizkoogljično družbo in učinkovitejši rabi energije, pri čemer v omrežje vstopajo tudi novi elementi, kot so razpršeni viri, električna vozila, toplotne črpalke, hranilniki energije. Vse to pred energetske strokovnjake postavlja tudi zahteve po spremembi tradicionalnih modelov načrtovanja, obratovanja in vodenja ter iskanja novih rešitev, s katerimi bo mogoče še naprej zagotavljati zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo.
 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Investicije v koraku s časom Polona Bahun slovenska energetika ,proizvodnja,investicije,zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,umešcanje v prostor,napredno merjenje,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,evropska zakonodaja,denar,tehnologija
Aktualno Kibernetska varnost je večplastna zgodba Polona Bahun Smart Com Peter Ceferin CIGRE,distribucija,poslovanje,investicije,informatika,omrežje,energetika,sodobne tehnologije,elektricna vozila,pametna omrežja,vodenje,meritve,elektricna energija,kakovost,varnost,zanesljivost obratovanja,stroški,podatki,upravljanje s tveganji,odjemalci,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Aktualno O dinamiki dekarbonizacije odloča predvsem cena energije Miro Jakomin Direktorat za energijo Jože Dimnik distribucija,emisije,ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,obnova,projekti,energetski zakon,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,energija,denar,naložbe,spremembe,Ministrstvo za infrastrukturo,odjemalci,trg elektricne energije,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Aktualno V prihodnje večji poudarek na kakovosti podatkov Polona Bahun Borzen Iztok Jereb trgovanje, borza,energetika,energetski regulator,agencija,regulacija,razvoj,elektricna energija,kakovost,varnost,podpore,podatki,trg elektricne energije
Aktualno Digitalizacija prinaša številne priložnosti Brane Janjic GIZ distribucija Bojan Luskovec,Jože Dimnik distribucija,poslovanje,investicije,obratovanje,strokovna posvetovanja,upravljanje,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,razvoj distribucije,oskrba,vodenje,napredno merjenje,projekti,promet,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,kakovost,nova ponudba,energija,spremembe,tehnologija,podatki,odjemalci,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Fokus Spremembe energetskega sektorja terjajo prilagoditev omrežja Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,Agencija za energijo,Elektro Celje,Elektro Gorenjska Aleksander Mervar,Stanislav Vojsk,Silvo Ropoša,Andrej Fortunat,Damir Loncar,Duška Godina slovenska energetika ,prenos,distribucija,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,vzdrževanje,gradnja,stikališce,upravljanje,raziskave,omrežje,energetski regulator,poslovni nacrt,inovativnost,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,letni nacrt,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,energetski projekti,pametna omrežja,energetska politika,gradnja daljnovoda,elektricne polnilnice,razvoj slovenske energetike,energetska ucinkovitost,posodabljanje sistemov,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,vodenje,napredno merjenje,priprava gradenj in soglasij,projekti,regulacija,okoljska politika,lokalne skupnosti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,omrežnina,nadzemni vodi,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,kakovost,energetske storitve,posodabljanje omrežja,evropska zakonodaja,konkurencnost,energija,raziskovanje,izpusti,denar,naložbe,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,posojilo,tehnologija,stroški,podatki,javno narocanje,odjemalci,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,trg elektricne energije,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi Učinkovito upravljanje sredstev olajšuje doseganje ciljev Miran Marinšek ELES poslovanje,investicije,vzdrževanje,gradnja,upravljanje,omrežje,prenosno omrežje,kakovost,standardi,denar,zanesljivost obratovanja,upravljanje s tveganji,infrastruktura
Pogledi Za digitalizacijo potrebujemo robustno omrežje Roman Ponebšek Elektro Ljubljana distribucija,proizvodnja,investicije,zakonodaja,gradnja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,energetska ucinkovitost,obnova,napredno merjenje,projekti,razvoj,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,evropska zakonodaja,konkurencnost,energija,izpusti,spremembe,podpore,e-mobilnost,odjemalci
Pogledi Nujna ureditev stanja na področju MHE Jurij Cadež Elektro Gorenjska proizvodnja,zakonodaja,hidroelektrarne,TEŠ 6,gradnja,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,ekologija,politika,vodni viri,elektrika,MHE,podnebje,ribje steze,tehnologija,stroški,infrastruktura
Pogledi Elektroenergetski sektor in kibernetska (ne)varnost Janez Stergar Agencija za energijo informatika,raziskave,omrežje,energetika,sodobne tehnologije,energetska varnost,varnostni standardi,varovanje,internet,podatki,infrastruktura
Na delovnem mestu S simulatorjem do optimalnega odziva na dogodke Vladimir Habjan GEN energija Bojan Urek proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,upravljanje,daljinsko vodenje,izredne razmere,vodenje,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,elektrarne,upravljanje s tveganji
Na delovnem mestu Izzov je poenotiti vodenje verige Vladimir Habjan GEN energija Bojan Urek proizvodnja,hidroelektrarne,izobraževanje,upravljanje,sodobne tehnologije,hladilni stolpi,izredne razmere,vodenje,Nuklearna elektrarna Krško,pogovor,elektrarne,agregat
Pogovor Prilagajati se bo treba tržnim razmeram Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak slovenska energetika ,jedrska energija,trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,remont,poslovni nacrt,varstvo okolja,daljinsko vodenje,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,letni nacrt,energetski projekti,TEŠ,plinske elektrarne,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,fotovoltaika,oskrba,okoljska politika,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,konkurencnost,denar,elektrarne,posojilo,spodnja Sava,srednja Sava,upravljanje s tveganji,odlagališce radioaktivnih odpadkov,odjemalci,elektroenergetski sistem,agregat,trg elektricne energije,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Portret Plezanje sčasoma postane način življenja Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica Peter Sotelšek narava,alpinizem,planinarjenje,šport,tekmovanja
Iz energetskih okolij Agregat 2 že v poskusnem obratovanju Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,gradnja elektrarne,agregat
Iz energetskih okolij Nagrada za najbolj varno podjetje v letu 2016 Brane Janjic ELES upravljanje,informatika,priznanja,srecanje,varnost,upravljanje s tveganji,infrastruktura
Iz energetskih okolij Uspešno po poti poslovne odličnosti Brane Janjic Elektro Maribor,Elektro Celje poslovanje,priznanja,poslovna odlicnost,razvoj,konkurencnost
Iz energetskih okolij Na obisku minister Zdravko Počivalšek Brane Janjic Elektro Maribor investicije,ucinkovita raba energije, URE,poslovni nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,Ministrstvo za gospodarstvo,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,razvoj distribucije,oskrba,napredno merjenje,zanesljiva in kakovostna oskrba,denar,infrastruktura
Iz energetskih okolij Partner projekta 3SMART Vladimir Habjan Elektro Primorska upravljanje,ucinkovita raba energije, URE,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,energija,partnerji,infrastruktura
Iz energetskih okolij Na obisku sekretar drzuženja Eurelectric Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn distribucija,okolje,proizvodnja,trajnostni razvoj,oskrba,elektricna energija,evropska zakonodaja,združenja,pogovor,energetski trg
Iz energetskih okolij Skupina Gen-I na samem vrhu raziskave Risk&Energy Risk Vladimir Habjan GEN-I trgovanje, borza,poslovanje,priznanja,poslovna odlicnost,oskrba,elektricna energija,kakovost,energetske storitve,partnerji,podelitev,energetski trg
Iz energetskih okolij Izdaja prvih zelenih obveznic pri nas Brane Janjic GEN-I investicije,gradnja,soncne elektrarne,projekti,ekologija,nova ponudba,denar,zelena energija
Iz energetskih okolij Elektrika kot orožje v osamosvojitveni vojni Miro Jakomin Elektro Gorenjska Drago Papler distribucija,elektrika,knjiga, zbornik,infrastruktura
Iz energetskih okolij Proizvodnja v januarju krepko nad planom Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica cene elektricne energije,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Veliko zanimanje za sredstva iz podporne sheme Polona Bahun Agencija za energijo proizvodnja,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,MHE,kogeneracija,biomasa,podpore
Iz energetskih okolij Začetek pripravljalnih del za odlagališče NSRAO na Vrbini Vladimir Habjan Agencija za radioaktivne odpadke gradnja,meritve,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO
Iz energetskih okolij Uspešna prva sinhronizacija MHE Goričane Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana daljinsko vodenje,rekonstrukcija,distribucijsko omrežje,proizvodnja elektricne energije,MHE,agregat
Iz energetskih okolij Med prednostnimi razvojnimi področji tudi elektromobilnost Vladimir Habjan E 3, energetika, ekologija, ekonomija okolje,trajnostni razvoj,elektricna vozila,promet,poraba,ekologija,energija,izpusti,e-mobilnost,elektricna mobilnost
Iz energetskih okolij Na izbiro vse večji nabor ugodnih ponudb Polona Bahun Zveza potrošnikov Slovenije cene elektricne energije,zemeljski plin,odjemalci,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Zamenjava na vrhu podjetja Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn poslovanje,energetika,nadzorni svet,vodenje,reorganizacija
Iz energetskih okolij Pogajanja o panožni kolektivni pogodbi v sklepni fazi Brane Janjic SDE socialni dialog,kolektivne pogodbe,sindikati
Iz energetskih okolij 30,6 odstotka Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo racuni,cene elektricne energije,omrežnina,obdavcitev energentov,energija,odjemalci
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,hidroelektrarne,hidro energija,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Trenutek Dograjujemo Brane Janjic ELES stikališce,rekonstrukcija,razdelilna transformatorska postaja, RTP,zanesljiva in kakovostna oskrba,odjemalci
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja Polona Bahun premog,proizvodnja,emisije,podnebne spremembe,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,energetska ucinkovitost,oskrba,promet,elektricna energija,soncna energija,poraba,energija,vetrna energija,naložbe,zrak,proizvodnja energije,elektroenergetski sistem,Energetska unija
Spomini 70. let uspešnega obratovanja Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica hidroelektrarne,crpalna elektrarna,obletnice