Naš stik, št. 4, avgust 2018

V tej številki lahko preberete...

Slovenija je uspešna jedrska država

 

Društvo jedrskih strokovnjakov ima od letošnjega junija novega predsednika, doc. dr. Tomaža Žagarja. Žagar prevzema vodenje društva z izkušnjami z jedrskega raziskovalnega (IJS), javnega (ARAO) in industrijskega (GEN energija) področja.

Leto 2017 zaznamovali večja konkurenčnost in likvidnost energetskega trga

 

 

Agencija za energijo je objavila redno poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v minulem letu, iz katerega je razbrati, da sicer še naprej uspešno sledimo globalnim spremembam, pri čemer pa nas za dosego zastavljenih ciljev čaka še precej dela.

Cilji glede deleža obnovljivih virov se oddaljujejo

 

 

Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2020 dosegla 25-odstotni delež OVE v bruto končni rabi energije, kar pomeni, da imamo za izpolnitev tega cilja na voljo samo še slabi dve leti. Kljub vsem prizadevanjem vse bolj kaže, da nam tega cilja vendarle ne bo uspelo doseči, kar pomeni, da nas utegne doleteti tudi kazen s strani Evropske komisije.

 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Bliža se čas izpolnitve zavez Vladimir Habjan ELES,Elektro Celje obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Savske elektrarne Ljubljana kupile MHE Hrušica Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana proizvodnja,hidroelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,MHE
Iz energetskih okolij Elektrika za gospodinjstva za odstotek dol, plin za štiri gor Brane Janjic Statisticni urad RS cene elektricne energije,zemeljski plin,denar,odjemalci
Pogovor Slovenija je uspešna jedrska država Vladimir Habjan Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije Tomaž Žagar jedrska energija,premog,okolje,proizvodnja,obratovanje,izobraževanje,jedrske elektrarne,raziskave,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,komuniciranje ,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,energija,izpusti,podnebje,združenja,ekonomija,tehnologija,jedrska varnost,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Aktualno Leto 2017 zaznamovali večja konkurenčnost in likvidnost energetskega trga Brane Janjic Agencija za energijo proizvodnja,hidroelektrarne,upravljanje,omrežje,termoelektrarne,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,cene elektricne energije,napredno merjenje,projekti,poraba,zemeljski plin,konkurencnost,denar,spremembe,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,digitalizacija
Aktualno Investicijska vlaganja lani najvišja v zadnjih petih letih Polona Bahun Elektro Ljubljana Andrej Ribic,Uršula Krisper,Marjan Ravnikar poslovanje,investicije,stikališce,poslovni nacrt,rekonstrukcija,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektricne polnilnice,razvoj distribucije,napredno merjenje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,denar,prenova,daljnovodi,e-mobilnost,odjemalci,infrastruktura,kablovod
Aktualno Prvi redni remont bloka 6 minil brez presenečenj Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Branko Debeljak,Arman Koritnik proizvodnja,emisije,vzdrževanje,remont,termoelektrarne,termo proizvodnja,termo energija,elektricna energija,ekologija,kakovost,denar,zanesljivost obratovanja,blok 6,stroški,toplotna energija
Aktualno Poraba sekancev enaka teži 13 Eifflovih stolpov Miro Jakomin Energetika Ljubljana premog,okolje,,termoelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,energija,biomasa,zrak,stroški,toplotna energija,plinsko-parna enota,trg elektricne energije
Aktualno Uspešna prenova informacijskih sistemov Vladimir Habjan Elektro Primorska Radko Carli,Klavdij Cuk distribucija,poslovanje,investicije,izobraževanje,vzdrževanje,upravljanje,informatika,projekti,delavnica,tehnicne izboljšave,spremembe,prenova,tehnologija,podatki
Fokus Cilji glede deleža obnovljivih virov se oddaljujejo Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,Agencija za energijo,Borzen,Elektro Celje,GEN-I,Elektro Gorenjska,Ministrstvo za infrastrukturo Cveto Kosec,Gregor Lojk premog,okolje,proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,zakonodaja,,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,jedrske elektrarne,upravljanje,podnebne spremembe,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,narava,termoelektrarne,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,distribucijsko omrežje,energetska politika,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,projekti,energetski zakon,promet,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,nova ponudba,politika,evropska zakonodaja,konkurencnost,MHE,energija,kogeneracija,varovanje,izpusti,podnebje,denar,vetrna energija,biomasa,naložbe,zelena energija,porocilo,elektrarne,podpore,tehnologija,razpis,Natura 2000,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija
Pogledi Bo Slovenija lahko dosegla zastavljene cilje na področju e-mobilnosti? Mladen Iglic Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) emisije,omrežje,elektricna vozila,elektricna energija,nizkoogljicna družba,izpusti,denar,elektrarne,elektricna mobilnost ,elektroenergetski sistem
Pogledi Nujno potreben glas Silvester Jeršic Hidroelektrarne na spodnji Savi okolje,proizvodnja,hidroelektrarne,gradnja,narava,energetika,gradnja elektrarne,hidro energija,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije
Pogledi Napetostni vodi so lahko tudi uporaben komunikacijski kanal Matej Zajc Fakulteta za elektrotehniko omrežje,sodobne tehnologije,pametna omrežja,komuniciranje ,napredno merjenje,projekti,elektricna energija,internet,podatki,elektroenergetski sistem
Pogledi Elektrifikacija vsega kot ena od možnosti razogličenja Vladimir Mauko SODO distribucija,proizvodnja,obratovanje,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,elektrika,podnebje,tehnologija,odjemalci,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Portret V vožnji preprosto uživam Vladimir Habjan Elektro Celje Boris Fele izobraževanje,nagrade,promet,tekmovanja
Na delovnem mestu Center vodenja omogoča učinkovito delovanje hidroelektrarn Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Gabrijela Hvala poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,vzdrževanje,gradnja,upravljanje,daljinsko vodenje,sodobne tehnologije,obnova,vodenje,reorganizacija,projekti,crpalna elektrarna,veriga elektrarn,kakovost,racionalizacija,MHE,tehnicne izboljšave,denar,spremembe,prenova,elektrarne,tehnologija,razpis,proizvodnja energije,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Poslovno leto 2017 eno najuspešnejših doslej Polona Bahun ELES poslovanje,investicije,poslovni nacrt,prenosno omrežje,pametna omrežja,projekti,omrežnina,elektricna energija,denar
Iz energetskih okolij Mag. Jože Dimnik nič več na čelu Direktorata za energijo Polona Bahun Vlada RS Jože Dimnik energetika,imenovanja
Iz energetskih okolij Bilančni dobički distributerjev v dividende Polona Bahun Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska distribucija,poslovanje,poslovni nacrt,skupšcina
Iz energetskih okolij Do jeseni uskladitev pogodbe za drugo fazo projekta NEDO Polona Bahun ELES Gregor Omahen distribucija,proizvodnja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,sodobne tehnologije,pametna omrežja,izredne razmere,oskrba,projekti,elektricna energija,partnerji,odjemalci,hranilnik
Iz energetskih okolij V družbi najboljših slovenskih podjetij Brane Janjic Elektro Maribor Boris Sovic poslovna odlicnost,razvoj,podelitev,certifikat
Iz energetskih okolij Priprave na gradnjo daljnovoda Kamnik-Visoko Miro Jakomin Elektro Gorenjska distribucija,gradnja,varstvo okolja,državni prostorski nacrt,distribucijsko omrežje,gradnja daljnovoda,oskrba,elektricna energija,daljnovodi,Elektro Ljubljana
Iz energetskih okolij Projekt izgradnje odlagališča NSRAO se nadaljuje Vladimir Habjan Agencija za radioaktivne odpadke okolje,gradnja,jedrski odpadki,varovanje,porocilo,javno narocanje,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Iz energetskih okolij Energetika Ljubljana širi mrežo polnilnic na zemeljski plin Miro Jakomin Energetika Ljubljana zmanjševanje emisij,promet,zemeljski plin,polnilne postaje
Iz energetskih okolij Jeseni na sporedu že 13. simpozij Hoflerjevi dnevi Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) vzdrževanje,energetika,sodobne tehnologije,srecanje,kablovod
Iz energetskih okolij TE Brestanica s pridom izkorišča tudi sončno energijo Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica proizvodnja,gradnja,omrežje,termoelektrarne,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,proizvodnja elektricne energije,stavba
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen proizvodnja,hidroelektrarne,soncne elektrarne,hidro energija,prenosno omrežje,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,elektrika,elektrarne,podpore,odjemalci
Trenutek Ohranjamo tradicijo Brane Janjic Premogovnik Velenje premog,rudarstvo,prireditve
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Polona Bahun prenos,proizvodnja,investicije,obratovanje,zakonodaja,gradnja,omrežje,energetika,energetski regulator,varstvo okolja,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektroenergetski projekti,oskrba,projekti,energetska infrastruktura v EU,omrežnina,elektricna energija,soncna energija,zemeljski plin,evropska zakonodaja,varovanje narave,energija,izpusti,porocilo,stroški,e-mobilnost,energetski trg,infrastruktura
Spomini Blok 4 postal del zgodovine Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj premog,proizvodnja,obratovanje,gradnja,termoelektrarne,gradnja elektrarne,rekonstrukcija,hladilni stolpi,proizvodnja elektricne energije,elektrarne