Naš stik, št. 6, december 2019

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

NEPN mora dolgoročno začrtati pot naše energetike

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek pravi, da na ministrstvu trenutno največ pozornosti namenjajo pripravi NEPN, ki bo hkrati tudi del Energetskega koncepta Slovenije. Ob tem poudarja, da je sicer treba čim več energije zagotoviti iz obnovljivih virov, vendar mora biti v tem dokumentu hkrati jasno zapisano, s katerimi ukrepi bomo to tudi dosegli. Po predvidevanjih naj bi NEPN v potrditev na vlado romal v začetku prihodnjega leta.

Potrebujemo resne premike

Direktorica Agencije za energijo mag. Duška Godina izpostavlja, da bo država poleg ambicioznih načrtov morala sistemsko bolj aktivno in objektivno ozaveščati prebivalstvo o pomenu vključevanja proizvodnih naprav iz obnovljivih virov v okolje ter hkrati ozaveščati o posledicah, če nam to ne uspe. Te bodo ali finančne, če ciljev EU ne bomo izpolnili, ali pa se bodo odrazile v večji uvozni odvisnosti. Torej se je treba resno vprašati, kaj si res želimo.

Čas za spremembe je tu, na potezi je energetika

Klimatologinja prof. dr. Lučka Bogataj pravi, da je energija po pomenu takoj za vodo in je osnovna človekova potreba, do neke mere pa bi morala biti tudi pravica, saj si brez energije današnje življenje težko predstavljamo. Ob tem poudarja, da ima energetika ta hip v rokah zgodovinsko vlogo, ki jo mora opraviti z odliko, če v resnici želimo ta svet rešiti.

 

 

 

 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Slovenska energetika v višji prestavi Polona Bahun slovenska energetika ,zakonodaja,podnebne spremembe,energetika,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,Evropska unija,evropska zakonodaja,podnebje,NEPN
Pogovor NEPN mora dolgoročno začrtati pot naše energetike Vladimir Habjan Ministrstvo za infrastrukturo Alenka Bratušek slovenska energetika ,jedrska energija,distribucija,okolje,zakonodaja,hidroelektrarne,rudarstvo,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,ucinkovita raba energije, URE,energetika,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,HSE, Holding Slovenske elektrarne,projekti,energetski zakon,promet,elektricna energija,kadri,standardi,politika,Nuklearna elektrarna Krško,DEM,vodni viri,elektrika,energija,denar,odlagališce radioaktivnih odpadkov,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS),NEPN
Pogovor Potrebujemo resne premike Brane Janjic Agencija za energijo Duška Godina prenos,distribucija,premog,trgovanje, borza,investicije,raziskave,omrežje,energetika,energetski regulator,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,energetska politika,umešcanje v prostor,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,napredno merjenje,projekti,regulacija,promet,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,zemeljski plin,sprostitev,konkurencnost,šport,podnebje,denar,spremembe,podpore,tehnologija,razpis,stroški,odjemalci,energetski trg,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,hranilnik,digitalizacija,NEPN
Pogovor Čas za spremembe je tu, na potezi je energetika Miro Jakomin Lucka Kajfež Bogataj jedrska energija,premog,okolje,investicije,zakonodaja,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,ucinkovita raba energije, URE,energetika,hidro energija,elektricna vozila,pametna omrežja,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,nizkoogljicne tehnologije,promet,elektricna energija,poraba,ekologija,zemeljski plin,politika,izpusti,podnebje,denar,zelena energija,zrak,elektrarne,knjiga, zbornik,proizvodnja energije,infrastruktura,NEPN
Pogovor Varstvo okolja je odgovornost celotne družbe, ne določenih posameznikov Miro Jakomin Energetika Ljubljana Irena Debeljak okolje,emisije,zakonodaja,podnebne spremembe,varstvo okolja,sevanje,mobilni portal,okoljska politika,meritve,kakovost,zemeljski plin,planinarjenje,varovanje narave,hrup,šport,zrak,nesreca,tehnologija,toplotna energija,plinsko-parna enota,mobilni merilni laboratorij
Pogovor Vsak nov projekt mi prinese nova znanja in poglobljeno razumevanje Polona Bahun ELES Maša Repež Gril emisije,zakonodaja,izobraževanje,raziskave,energetika,inovativnost,zaposlovanje,elektricna vozila,nizkoogljicne tehnologije,projekti,energetska infrastruktura v EU,promet,evropska zakonodaja,hrup,denar,zrak,tehnologija,stroški,podatki,polnilne postaje,e-mobilnost,elektroenergetski sistem,elektroenergetika ,informacije
Pogovor V skupini GEN-I vedno gledamo naprej Vladimir Habjan GEN-I Mojca Kert Kos trgovanje, borza,poslovanje,zakonodaja,izobraževanje,organiziranost,nagrade,druženje,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,komuniciranje ,vodenje,razvoj,nizkoogljicna družba,kadri,energetske storitve,energija,ucenje,spremembe,elektromobilnost,odjemalci,management
Pogovor Pri našem delu je najpomembnejše timsko delo Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Lara Topol jedrska energija,obratovanje,izobraževanje,remont,jedrske elektrarne,organiziranost,upravljanje,informatika,energetika,posodabljanje sistemov,varnostni standardi,nizkoogljicne tehnologije,vodenje,elektricna energija,nizkoogljicna družba,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,ucenje,tehnicne izboljšave,nesreca,elektrarne,tehnologija,procesni sistemi,jedrska varnost,informacije
Pogovor Pri izvajanju investicij sledimo načelu večnamenskosti Martina Pavlin Soške elektrarne Nova Gorica Alida Rejec okolje,investicije,obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,narava,trajnostni razvoj,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,rekonstrukcija,elektroenergetski projekti,obnova,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,lokalne skupnosti,crpalna elektrarna,elektricna energija,soncna energija,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,MHE,vetrna energija,zanesljivost obratovanja,ribje steze,stroški,poplave,infrastruktura,hranilnik,elektroenergetika
Pogovor Naše konference so stičišče med različnimi panogami Vladimir Habjan Prosperia Mojca Cernelc okolje,zakonodaja,hidroelektrarne,izobraževanje,strokovna posvetovanja,organiziranost,podnebne spremembe,druženje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,projekti,regulacija,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,srecanje,partnerji,ucenje,denar,spremembe,tehnologija,poplave,e-mobilnost,trg elektricne energije,digitalizacija
Tema meseca Utrinki leta 2019 Brane Janjic CIGRE,distribucija,premog,trgovanje, borza,proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,rudarstvo,TEŠ 6,vzdrževanje,gradnja,remont,jedrske elektrarne,stikališce,upravljanje,podnebne spremembe,priznanja,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,omrežje,energetika,državni prostorski nacrt,prodaja elektricne energije,inovativnost,soncne elektrarne,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,poškodbe omrežja,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,EIMV,SODO,plinske elektrarne,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,razvoj distribucije,oskrba,napredno merjenje,projekti,prireditve,promet,meritve,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,srecanje,varnost,politika,Nuklearna elektrarna Krško,DEM,evropska zakonodaja,konkurencnost,elektrika,MHE,ucenje,borza,kogeneracija,podnebje,obletnice,naložbe,radiaktivni odpadki,združenja,zelena energija,elektrogospodarstvo,turizem,elektrarne,spletna stran,razpis,stroški,podatki,Ministrstvo za infrastrukturo,odjemalci,elektrofest,elektrifikacija,ELES,elektroenergetski sistem,agregat,vrednost projekta,GEN-I,stavba,kablovod,hranilnik,digitalizacija,NEPN,informacije,mobilnost