Naš stik, št. 4, avgust 2020

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Energetska pismenost je osnova za sprejem pravih odločitev

Energetika je v prelomnem obdobju sprejemanja ključnih odločitev, ki bodo zaznamovale prihodnost naše celotne družbe. Zato je še toliko pomembneje, da je čim več ljudi seznanjenih z dejstvi in dejanskimi možnostmi, povezanimi z oskrbo z energijo, saj je energetska pismenost pogoj za argumentirane in tvorne razprave o prihodnji energetski poti.

Obeta se pohitritev postopkov umeščanja v prostor

Na okoljskem ministrstvu napovedujejo učinkovitejše postopke, ki bodo omogočali hitrejšo izvedbo ključnih nacionalnih projektov. Minister mag. Andrej Vizjak pričakuje okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice še letos.

V RTP Divača vzporedno v teku dva velika projekta

V RTP Divača od leta 2018 potekajo obsežnejša dela na dogradnji in rekonstrukciji celotnega stikališča, hkrati pa tudi projekt pametnih omrežij SINCRO.GRID z vgradnjo kompenzacijskih naprav (regulacijske dušilke in kondenzatorja).

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik S spoštovanjem tradicije do rešitev za prihodnost Brane Janjic gradnja,energetska politika,razvoj slovenske energetike,oskrba,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,denar,obletnice,elektrogospodarstvo,elektrarne,zanesljivost obratovanja,odjemalci,elektroenergetski sistem
Pogovor Energetsko pismeni znajo slediti energijskim tokovom Vladimir Habjan Mojca Drevenšek slovenska energetika ,investicije,izobraževanje,podnebne spremembe,nagrade,energetika,energetska politika,komuniciranje ,gospodarski razvoj,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,projekti,promet,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,elektrika,odnosi z javnostmi,energija,raziskovanje,elektrarne,tehnologija,knjiga, zbornik,energetska pismenost,toplotna energija,infrastruktura,hranilnik,blockchain,mobilnost
Aktualno Slovenija uspešno stopa po poti energetske tranzicije Brane Janjic Agencija za energijo slovenska energetika ,prenos,distribucija,premog,proizvodnja,investicije,emisije,zakonodaja,hidroelektrarne,raziskave,omrežje,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,napredno merjenje,promet,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,Nuklearna elektrarna Krško,MHE,denar,biomasa,naložbe,elektrarne,zanesljivost obratovanja,podpore,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem,NEPN
Aktualno Obeta se pohitritev postopkov umeščanja v prostor Vladimir Habjan Ministrstvo za okolje in prostor Andrej Vizjak slovenska energetika ,okolje,investicije,hidroelektrarne,gradnja,varstvo okolja,državni prostorski nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,energetski projekti,energetska politika,uvoz in izvoz elektricne energije,umešcanje v prostor,projekti,okoljska politika,lokalne skupnosti,veriga elektrarn,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,varnost,varovanje narave,vodni viri,denar,spremembe,daljnovodi,Natura 2000,NSRAO,vrednost projekta,infrastruktura
Sodobne tehnologije Pametne postaje odločilen korak na poti k uspešni preobrazbi energetskih sistemov (oglasno sporočilo) Janja Ambrožic Siemens prenos,distribucija,okolje,vzdrževanje,omrežje,inovativnost,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,zakon o podnebnih spremembah,oskrba,zanesljiva in kakovostna oskrba,varnost,energija,naložbe,zanesljivost obratovanja,stroški,elektroenergetski sistem,infrastruktura,digitalizacija
Aktualno Želimo čimprejšnji podpis koncesijske pogodbe Vladimir Habjan Holding slovenskih elektrarn okolje,investicije,zakonodaja,hidroelektrarne,gradnja,podnebne spremembe,omrežje,energetika,državni prostorski nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,Vlada RS,umešcanje v prostor,projekti,okoljska politika,lokalne skupnosti,razvoj,elektricna energija,soncna energija,kakovost,Ministrstvo za okolje in prostor,politika,vodni viri,denar,srednja Sava,poplave,Ministrstvo za infrastrukturo,elektroenergetski sistem
Aktualno Projekt sosežiga gre naprej Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Mitja Tašler premog,okolje,investicije,emisije,zakonodaja,termoelektrarne,energetika,sodobne tehnologije,posodabljanje sistemov,projekti,lokalne skupnosti,meritve,CO2 izpusti,izpusti,blok 6,vrednost projekta,sosežig
Aktualno Odlagališče NSRAO v Vrbini na seznamu prednostnih naložb Janja Ambrožic Agencija za radioaktivne odpadke investicije,obratovanje,vzdrževanje,gradnja,sevanje,umešcanje v prostor,projekti,Nuklearna elektrarna Krško,denar,radiaktivni odpadki,rudnik urana,stroški,DPN,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO,vrednost projekta
Aktualno V RTP Divača vzporedno v teku dva velika projekta Polona Bahun ELES Jernej Majcen obratovanje,stikališce,inovativnost,rekonstrukcija,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,vodenje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,varnost,zanesljivost obratovanja,odjemalci,vrednost projekta,infrastruktura,kablovod
Aktualno Za Elektrom Ljubljana eno najplodnejših let Polona Bahun Elektro Ljubljana Andrej Ribic,Jurij Curk,Marjan Ravnikar distribucija,poslovanje,investicije,poslovni nacrt,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,elektricne polnilnice,oskrba,napredno merjenje,razdelilna transformatorska postaja, RTP,nadzemni vodi,elektricna energija,poraba,denar,odjemalci,elektricna mobilnost ,kablovod
Aktualno Izolacijske kape bodo zaščitile velike uharice Janja Ambrožic Elektro Primorska investicije,narava,zaposlovanje,projekti,elektricna energija,varovanje narave,elektrika,kolektivne pogodbe,partnerji,varovanje,denar,daljnovodi,Natura 2000,stroški,odjemalci,vrednost projekta
Fokus Energetska pismenost je osnova za sprejem pravih odločitev Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki,Janja Ambrožic ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,GEN energija,Borzen,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Soške elektrarne Nova Gorica,Elektro Celje,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Energetika Ljubljana,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica,Termoelektrarna Šoštanj,Hidroelektrarne na spodnji Savi jedrska energija,prenos,hidroelektrarne,izobraževanje,družbena odgovornost,strokovna posvetovanja,podnebne spremembe,nagrade,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,omrežje,druženje,energetika,varstvo okolja,trajnostni razvoj,poslovna odlicnost,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,družabna srecanja,komuniciranje ,razvoj slovenske energetike,energetska ucinkovitost,nizkoogljicne tehnologije,projekti,certifikat družini prijazno podjetje,donacije,lokalne skupnosti,prireditve,razvoj,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,dobrodelna dejavnost,proizvodnja elektricne energije,umetnost,varovanje narave,vodni viri,šport,energija,partnerji,ucenje,varovanje,internet,muzej,zelena energija,tekmovanja,športno društvo,spletna stran,stroški,knjiga, zbornik,energetska pismenost,e-mobilnost,sponzorstvo ,odjemalci,certifikat,elektroenergetika ,informacije
Spomini 60 let HE Ožbalt Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne,gradnja,gradnja elektrarne,proizvodnja elektricne energije,jubileji,obletnice,prenova,elektrarne,agregat
Podjetja smo ljudje Stavimo na motivirane, ustrezno usposobljene posameznike Vladimir Habjan GEN-I Andrej Šajn trgovanje, borza,okolje,poslovanje,organiziranost,upravljanje,informatika,inovativnost,sodobne tehnologije,vodenje,projekti,meritve,kadri,zdravje,kriza,delavnica,tehnologija,podatki,upravljanje s tveganji,digitalizacija,informacije
Iz energetskih okolij V prvi polovici leta izjemni poslovni dosežki skupine GEN-I Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob trgovanje, borza,poslovanje,poslovni nacrt,prodaja elektricne energije,soncne elektrarne,elektricna energija,zemeljski plin,prodaja,kriza,zelena energija,odjemalci,digitalizacija
Iz energetskih okolij Projekta NEDO in FutureFlow najboljša na svetu Polona Bahun ELES Aleksander Mervar distribucija,obratovanje,priznanja,nagrade,raziskave,omrežje,poslovna odlicnost,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,denar,zanesljivost obratovanja,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,digitalizacija
Iz energetskih okolij Nuklearna elektrarna Krško tudi v letu 2019 obratovala varno Vladimir Habjan Vlada RS obratovanje,gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,varstvo okolja,sevanje,posodabljanje sistemov,umešcanje v prostor,projekti,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,raziskovanje,izpusti,porocilo,DPN,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO
Iz energetskih okolij Projekt Defender spet v teku Polona Bahun ELES vzdrževanje,informatika,energetika,prenosno omrežje,varnostni standardi,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,varnost,opticno omrežje,infrastruktura
Iz energetskih okolij Termoelektrarni Brestanica nagrada za poslovno odličnost Janja Ambrožic Termoelektrarna Brestanica Tomislav Malgaj proizvodnja,priznanja,termoelektrarne,energetika,poslovna odlicnost,konkurencnost,certifikat
Iz energetskih okolij Mreža Gremo na elektriko bogatejša za novo polnilnico Polona Bahun Elektro Ljubljana Andrej Ribic distribucija,odprtje,elektricna vozila,elektricne polnilnice,partnerji,e-mobilnost,elektricna mobilnost
Iz energetskih okolij Distribucijska podjetja bilančne dobičke namenila izplačilu dividend Polona Bahun Distribucijska podjetja distribucija,poslovanje,nadzorni svet,oskrba,kriza,denar,porocilo,skupšcina
Iz energetskih okolij Začetek zbiranja ponudb za večinski delež Energije plus Brane Janjic Elektro Maribor distribucija,soncne elektrarne,oskrba,elektricna energija,zemeljski plin,partnerji,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,toplotna energija,infrastruktura
Iz energetskih okolij Minister Vrtovec med obiskom na Madžarskem tudi o energetskih projektih Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo Jernej Vrtovec jedrska energija,gradnja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,gradnja daljnovoda,umešcanje v prostor,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,promet,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,zemeljski plin,elektrogospodarstvo,daljnovodi,plinovod
Iz energetskih okolij Lani za naložbe kar deset milijonov evrov Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor proizvodnja,poslovanje,investicije,hidroelektrarne,priznanja,prodaja elektricne energije,obnova,posodabljanje sistemov,vodenje,lokalne skupnosti,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,denar,naložbe,zanesljivost obratovanja,pomoc
Iz energetskih okolij Zelena luč za vetrne elektrarne na Rogatcu Brane Janjic Vlada RS državni prostorski nacrt,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,projekti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,DEM,vetrna energija,DPN,NEPN
Iz energetskih okolij Zasedala meddržavna komisija Slovenije in Hrvaške o NEK Ministrstvo za infrastrukturo Jernej Vrtovec obratovanje,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,srecanje,varnost,denar,naložbe,radiaktivni odpadki,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Iz energetskih okolij SODO lani ustvaril za 1,65 milijona evrov dobička Brane Janjic SODO poslovanje,investicije,poslovni nacrt,distribucijsko omrežje,denar,infrastruktura,elektroenergetika ,letno porocilo
Iz energetskih okolij Začetek izvajanja največje investicije do zdaj Polona Bahun ELES prenos,investicije,gradnja,stikališce,prenosno omrežje,gradnja daljnovoda,elektromontažna dela,cene elektricne energije,posodabljanje sistemov,razdelilna transformatorska postaja, RTP,zanesljiva in kakovostna oskrba,denar,daljnovodi,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij V sistemu daljinskega ogrevanja odslej tudi odvečna toplota iz Leka Polona Bahun Energetika Ljubljana energetika,zmanjševanje emisij,partnerji,odjemalci,toplotna energija
Iz energetskih okolij 10 milijonov evrov Brane Janjic Agencija za energijo zakonodaja,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,proizvodnja elektricne energije,denar,podpore
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen prenos,distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,hidroelektrarne,termoelektrarne,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,crpalna elektrarna,elektricna energija,Nuklearna elektrarna Krško,elektrika,podpore,odjemalci
Trenutek Gradimo Janja Ambrožic Termoelektrarna Brestanica gradnja,gradnja elektrarne,plinske elektrarne,tehnicne izboljšave,javno narocanje,agregat
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Janja Ambrožic premog,proizvodnja,investicije,obratovanje,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,fotovoltaika,promet,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,izpusti,denar,biomasa,geotermalna energija,naložbe,zelena energija,elektrarne,posojilo,elektrifikacija,vrednost projekta