Naš stik, št. 6, december 2020

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Zaradi krize se prednostne naloge ne spreminjajo

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec poudarja, da so se v času epidemije na področju energetike osredotočili predvsem na dva ključna izziva, kako zagotoviti nadaljnjo nemoteno in varno oskrbo z energijo ter kako skozi mehanizme, ki so v pristojnosti MzI, prispevati k zagonu gospodarstva. Ob tem ministrstvo čaka tudi zahtevna naloga preoblikovanja veljavne energetske zakonodaje z namenom uskladitve z evropskim pravnim redom.

Epidemija bo imela dolgoročne posledice tudi za energetiko

Po ocenah Agencije za energijo je trenutno še vedno dovolj sredstev za izvajanje dejavnosti prenosa in distribucije električne energije ter zemeljskega plina, v skladu z načrti pa potekajo tudi naložbe v posodobitev omrežja. Bo pa epidemija zagotovo pustila sledove tudi v sektorju energetike, ki bo moral v prihodnje še bolj izrabiti notranje rezerve in pozitivne učinke medsebojnega sodelovanja.

Vsaka kriza prinaša priložnosti na različnih področjih

Elektrodistribucijska podjetja so morala svoje delo v času koronavirusa popolnoma prilagoditi novim razmeram. Medtem ko so s sprejetimi ukrepi in medsebojnim sodelovanjem zagotovila zanesljivo oskrbo odjemalcev z električno energijo tudi v kriznih razmerah, se je na drugi strani zmanjšala intenzivnost investicij.

 

 

 

 

 

 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik,Uvodnik Koronsko leto 2020 Brane Janjic trajnostni razvoj,nizkoogljicne tehnologije,projekti,promet,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,kriza,izpusti,elektrogospodarstvo,tehnologija,digitalizacija
Pogovor Zaradi krize se prednostne naloge ne spreminjajo Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo Jernej Vrtovec slovenska energetika ,jedrska energija,premog,okolje,proizvodnja,emisije,zakonodaja,jedrske elektrarne,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,razvoj slovenske energetike,oskrba,pridobivanje elektrike iz vodika,energetska infrastruktura v EU,promet,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,politika,podnebje,denar,naložbe,e-mobilnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov,odjemalci,elektroenergetski sistem,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS),stavba,NEPN
Pogovor Epidemija bo imela dolgoročne posledice tudi za energetiko Brane Janjic Agencija za energijo Duška Godina prenos,distribucija,proizvodnja,poslovanje,investicije,zakonodaja,vzdrževanje,raziskave,omrežje,energetika,inovativnost,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,umešcanje v prostor,projekti,regulacija,meritve,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,zemeljski plin,evropska zakonodaja,kriza,posvetovanja,denar,naložbe,zelena energija,elektrogospodarstvo,stroški,podatki,javno narocanje,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura,hranilnik,NEPN
Pogovor ELES v primežu novih izzivov Brane Janjic ELES Aleksander Mervar jedrska energija,distribucija,premog,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,mednarodno sodelovanje,priznanja,omrežje,termoelektrarne,energetika,poslovni nacrt,trajnostni razvoj,poslovna odlicnost,soncne elektrarne,zaposlovanje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,gospodarski razvoj,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,razvoj,omrežnina,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,racionalizacija,evropska zakonodaja,kriza,konkurencnost,partnerji,gospodarska politika,izpusti,denar,daljnovodi,agencija RS za energijo,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,NEPN,elektroenergetika
Pogovor Sredstev je veliko, ovir pa tudi Vladimir Habjan E&A Law Ana Stanic premog,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,razvoj slovenske energetike,obnova,gospodarski razvoj,projekti,razvoj,vodikove tehnologije,poraba,zemeljski plin,evropska zakonodaja,kriza,elektrika,energija,izpusti,podnebje,denar,zelena energija,ekonomija,plinovod,podpore,pomoc,digitalizacija,NEPN,pravo
Pogovor Posledice epidemije bomo čutili prihodnje leto Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak jedrska energija,okolje,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,informatika,telekomunikacije,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,elektricna vozila,plinske elektrarne,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,projekti,veriga elektrarn,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,varnost,prodaja,Nuklearna elektrarna Krško,kriza,konkurencnost,tehnicne izboljšave,izpusti,elektrarne,zanesljivost obratovanja,jedrska varnost,e-mobilnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO,odjemalci,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,digitalizacija
Pogovor HSE pred vrsto zahtevnih projektov Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Viktor Vracar distribucija,premog,proizvodnja,poslovanje,emisije,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,upravljanje,energetika,poslovni nacrt,trajnostni razvoj,prodaja elektricne energije,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,TEŠ,plinske elektrarne,cene elektricne energije,izredne razmere,umešcanje v prostor,oskrba,vodenje,projekti,razvoj,crpalna elektrarna,veriga elektrarn,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,kadri,proizvodnja elektricne energije,zdravje,prodaja,konkurencnost,vodni viri,partnerji,denar,stroški,odjemalci,energetski trg,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,hranilnik,sosežig
Pogovor Vsi cilji so usmerjeni v zeleno preobrazbo Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob slovenska energetika ,jedrska energija,plin,premog,poslovanje,investicije,zakonodaja,podnebne spremembe,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,projekti,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,nova ponudba,kriza,partnerji,denar,tehnologija,podatki,e-mobilnost,odjemalci,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,digitalizacija,NEPN
Pogovor Poslovanje nenehno prilagajamo epidemiološki sliki Polona Bahun SODO Stanislav Vojsk distribucija,okolje,poslovanje,investicije,zakonodaja,organiziranost,telekomunikacije,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektricne polnilnice,energetska ucinkovitost,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,promet,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,zdravje,varnost,kriza,konkurencnost,partnerji,gospodarska politika,izpusti,podnebje,denar,tehnologija,podatki,e-mobilnost,odjemalci,trg elektricne energije,digitalizacija,NEPN
Pogovor Koronakriza lahko pospeši zeleno preobrazbo Polona Bahun Elektro Ljubljana Andrej Ribic distribucija,poslovanje,investicije,vzdrževanje,organiziranost,informatika,priznanja,omrežje,energetika,distribucijsko omrežje,energetska politika,elektricne polnilnice,umešcanje v prostor,oskrba,okoljska politika,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,zdravje,evropska zakonodaja,kriza,denar,odjemalci,elektroenergetski sistem,infrastruktura,digitalizacija,NEPN
Pogovor Vsaka kriza prinaša priložnosti na različnih področjih Polona Bahun Elektro Gorenjska Ivan Šmon distribucija,poslovanje,investicije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,organiziranost,raziskave,omrežje,energetika,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,energetska politika,umešcanje v prostor,oskrba,napredno merjenje,reorganizacija,projekti,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,zdravje,kriza,partnerji,denar,podatki,odjemalci,infrastruktura,digitalizacija,NEPN
Pogovor Integralni postopek za HE Mokrice vliva upanje Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic okolje,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,podnebne spremembe,narava,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,oskrba,projekti,veriga elektrarn,proizvodnja elektricne energije,kriza,vodni viri,denar,zelena energija,stroški,DPN,odjemalci,agregat,vrednost projekta
Pogovor Na tehniško dediščino smo zelo ponosni Brane Janjic Soške elektrarne Nova Gorica Rajko Volk investicije,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,stikališce,upravljanje,narava,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,obnova,umešcanje v prostor,vodenje,lokalne skupnosti,crpalna elektrarna,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,zdravje,varnost,kriza,vodni viri,MHE,denar,muzej,obletnice,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem