Naš stik, št. 1, februar 2021

V tej številki lahko preberete...

Zeleni dogovor temelj za podnebno nevtralno prihodnost

Zdi se, da bo pri iskanju poti za dosego sprejetih energetsko podnebnih ciljev ključnega pomena spoznanje, da sta za uspeh potrebna sodelovanje in povezovanje ne samo na ravni panoge, ampak tudi med različnimi sektorji. Nekaj takih pobud je na ravni slovenske energetike že nastalo in nekatere med njimi se lahko že pohvalijo tudi s prvimi uspehi. 

Do leta 2030 za distribucijsko omrežje 4,2 milijarde evrov 

Sistemski operater distribucijskega omrežja družba SODO prejel soglasje k Razvojnemu načrtu distribucijskega sistema za obdobje od leta 2021 do leta 2030, ki razkriva nekatera dejstva in odpira tudi vprašanja, ali nam bo za vse potrebne naložbe res uspelo zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva in kadre. 

Rekordno leto za skupino GEN 

Rezultati skupine GEN v letu 2020 so izjemni in jo uvrščajo med pomembne skupine v Sloveniji: dobiček družbe je bil 45 milijonov evrov, skupine 65 milijonov evrov, promet družbe GEN je znašal 230 milijonov evrov, skupine pa 2,4 milijarde evrov. V letu 2020 so trgovali z več kot 127 TWh električne energije, kar je primerljivo s skoraj devetkratno porabo električne energije v Sloveniji. Na ravni Slovenije je delež skupine GEN pri proizvodnji električne energije več kot 40-odstoten.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Aktualni intervju Albin Koršic
Uvodnik Ključno je povezovanje vseh podobno mislečih deležnikov Polona Bahun energetika,trajnostni razvoj,inovativnost,razvoj slovenske energetike,gospodarski razvoj,projekti,kriza,Evropa,denar,naložbe,zelena energija
Pogovor Borzen je pomemben soustvarjalec energetskega trga Brane Janjic Borzen Martin Bratanic distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,izobraževanje,ucinkovita raba energije, URE,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,Ministrstvo za gospodarstvo,energetska politika,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,cezmejne prenosne zmogljivosti,vodenje,projekti,razvoj,elektricna energija,srecanje,evropska zakonodaja,delavnica,energija,borza,posvetovanja,gospodarska politika,denar,spremembe,agencija RS za energijo,podpore,podatki,trg elektricne energije,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija,informacije
Aktualno V prenosno omrežje naj bi do leta 2030 vložili skoraj 530 milijonov evrov Polona Bahun ELES prenos,okolje,investicije,obratovanje,zakonodaja,gradnja,omrežje,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,energetska politika,gradnja daljnovoda,umešcanje v prostor,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,kriza,raziskovanje,denar,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,posojilo,skladi,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik
Aktualno Začetek gradnje HE Mokrice še letos Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Boštjan Pišotek okolje,proizvodnja,investicije,zakonodaja,hidroelektrarne,gradnja,podnebne spremembe,rekreacija,narava,energetika,državni prostorski nacrt,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,Vlada RS,zmanjševanje emisij,projekti,lokalne skupnosti,veriga elektrarn,elektricna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,kakovost,politika,evropska zakonodaja,Ministrstvo za okolje,varovanje narave,vodni viri,denar,stroški,poplave,vrednost projekta,infrastruktura,NEPN
Aktualno Do leta 2030 za distribucijsko omrežje 4,2 milijarde evrov Brane Janjic SODO Stanislav Vojsk distribucija,proizvodnja,investicije,obratovanje,izobraževanje,gradnja,upravljanje,telekomunikacije,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,energetska varnost,elektricne polnilnice,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,vodenje,napredno merjenje,promet,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,posodabljanje omrežja,denar,naložbe,posojilo,odjemalci,energetski trg,elektricna mobilnost ,elektrifikacija,toplotna energija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura,NEPN
Aktualno Rekordno leto za skupino GEN Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak,Danijel Levicar jedrska energija,trgovanje, borza,poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,remont,jedrske elektrarne,termoelektrarne,prodaja elektricne energije,HESS,plinske elektrarne,cene elektricne energije,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,kriza,energija,denar,naložbe,zanesljivost obratovanja,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Aktualno Uvedba naprednih rešitev za izvajanje sistemskih storitev Dalibor Kranjcic Dravske elektrarne Maribor trgovanje, borza,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,informatika,telekomunikacije,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,cezmejne prenosne zmogljivosti,vodenje,napredno merjenje,projekti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,varovanje,spremembe,daljnovodi,elektrarne,podatki,procesni sistemi,ELES,elektroenergetski sistem,agregat,trg elektricne energije,informacije
Aktualno Energetska podjetja v finančni perspektivi 2021-2027 Maša Repež Gril investicije,zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,omrežje,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,oskrba,projekti,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,Evropska unija,politika,evropska zakonodaja,energija,podnebje,denar,zelena energija,elektrogospodarstvo,prenova,posojilo,razpis,skladi,pomoc,infrastruktura,elektroenergetika ,mobilnost
Aktualno Nastaja novo orodje za načrtovanje elektroenergetskega omrežja Nadja Novak ELES Klemen Dragaš prenos,distribucija,okolje,investicije,obratovanje,mednarodno sodelovanje,informatika,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,izredne razmere,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,regulacija,razvoj,elektricna energija,evropska zakonodaja,partnerji,raziskovanje,naložbe,daljnovodi,tehnologija,podatki,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,hranilnik,elektroenergetika
Aktualno Kako potresno varna je Nuklearna elektrarna Krško Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško investicije,obratovanje,zakonodaja,izobraževanje,gradnja,jedrske elektrarne,raziskave,omrežje,gradnja elektrarne,sodobne tehnologije,varnostni standardi,razvoj,elektricna energija,srecanje,standardi,varnost,delavnica,denar,elektrarne,naravne nesrece,podatki,jedrska varnost,elektroenergetski sistem,stavba
Aktualno Do elektrike s fuzijo Vladimir Habjan Luka Snoj jedrska energija,plin,proizvodnja,mednarodno sodelovanje,gradnja,jedrski odpadki,raziskave,energetika,trajnostni razvoj,fuzija,hidro energija,sodobne tehnologije,nizkoogljicne tehnologije,vodenje,projekti,elektricna energija,soncna energija,vodikove tehnologije,proizvodnja elektricne energije,energija,partnerji,uran,vetrna energija,Inštitut Jožef Štefan,elektrarne,tehnologija,razpis,proizvodnja energije
Podjetja smo ljudje E-kolesarnica in aplikacija eTurn Vladimir Habjan GEN-I trgovanje, borza,proizvodnja,informatika,raziskave,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,zmanjševanje emisij,nizkoogljicna družba,elektrika,zelena energija,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci,elektricna mobilnost ,elektrifikacija,digitalizacija
Podjetja smo ljudje Gre za spremembo naših mobilnostnih navad Vladimir Habjan GEN-I Maša Švab emisije,trajnostni razvoj,inovativnost,elektricna vozila,projekti,kadri,varnost,internet,podatki,polnilne postaje,mobilna aplikacija,e-mobilnost,energetski trg,elektricna mobilnost ,elektrifikacija,digitalizacija,informacije
Portret Ključnega pomena je dobre prakse spraviti v življenje Vladimir Habjan Elektro Celje Leon Maruša prenos,distribucija,mednarodno sodelovanje,izobraževanje,organiziranost,informatika,raziskave,omrežje,energetika,daljinsko vodenje,inovativnost,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,EIMV,razvoj distribucije,fotovoltaika,napredno merjenje,projekti,meritve,razvoj,srecanje,raziskovanje,ekonomija,podatki,odjemalci
Aktualno Kljub posebnim zunanjim okoliščinam enako učinkoviti in uspešni kot do zdaj Polona Bahun Elektro Ljubljana Andrej Ribic,Jurij Curk,Marjan Ravnikar distribucija,poslovanje,investicije,obratovanje,omrežje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,letni nacrt,distribucijsko omrežje,elektricne polnilnice,vodenje,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,omrežnina,elektricna energija,denar,daljnovodi,elektrarne,podatki,e-mobilnost,elektroenergetski sistem,infrastruktura,digitalizacija
Fokus Dogodki leta 2021 Brane Janjic Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Primorska,Elektro Ljubljana,Premogovnik Velenje,Agencija za energijo,Borzen,Holding slovenskih elektrarn,Soške elektrarne Nova Gorica,Elektro Celje,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,GIZ distribucija,Termoelektrarna Brestanica,Termoelektrarna Šoštanj,Hidroelektrarne na spodnji Savi,CIGRE-CIRED,Energija plus,Ministrstvo za infrastrukturo distribucija,premog,trgovanje, borza,okolje,investicije,obratovanje,emisije,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,hidroelektrarne,razstave,izobraževanje,gradnja,remont,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,raziskave,termoelektrarne,energetika,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,plinske elektrarne,gradnja daljnovoda,elektricne polnilnice,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,umešcanje v prostor,projekti,promet,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,srecanje,varnost,evropska zakonodaja,podnebje,denar,obletnice,vetrna energija,geotermalna energija,elektrogospodarstvo,prenova,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,podpore,spletna stran,podatki,odjemalci,elektrifikacija,toplotna energija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,trg elektricne energije,hranilnik,informacije
Iz energetskih okolij V omrežju prvi kilovati iz novega bloka 7 Brane Janjic Termoelektrarna Brestanica obratovanje,gradnja,omrežje,plinske elektrarne,zmanjševanje emisij,terciarna regulacija,projekti,elektricna energija,zemeljski plin,tehnologija,elektroenergetski sistem,agregat,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Stanetu Rožmanu priznanje Združenja Manager za življenjsko delo Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman okolje,poslovanje,obratovanje,izobraževanje,jedrske elektrarne,priznanja,poslovna odlicnost,razvoj,kadri,elektrogospodarstvo,jedrska varnost
Iz energetskih okolij Vzpostavljena agregacijska trgovalna platforma za namen upravljanja prožnosti Polona Bahun Borzen trgovanje, borza,upravljanje,omrežje,cene elektricne energije,projekti,meritve,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,odjemalci,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij V letu 2020 proizvedli rekordnih 6 milijard kWh Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško proizvodnja,obratovanje,vzdrževanje,remont,jedrske elektrarne,hidro energija,proizvodnja elektricne energije,varnost,kriza
Iz energetskih okolij Demonstracijski projekt Aktivni odjemalec uspešno končan Vladimir Habjan ELES,Elektro Ljubljana,GEN-I proizvodnja,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,napredno merjenje,projekti,denar,polnilne postaje,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,hranilnik
Iz energetskih okolij Sončna elektrarna na strehi Gospodarske zbornice Slovenije Vladimir Habjan GEN-I emisije,gradnja,soncne elektrarne,gradnja elektrarne,zmanjševanje emisij,oskrba,projekti,elektricna energija,nizkoogljicna družba,GZS,zelena energija
Iz energetskih okolij Evropsko sinhrono območje 8. januarja razpadlo na dva dela Brane Janjic ENTSO-E obratovanje,mednarodno sodelovanje,omrežje,prenosno omrežje,oskrba,elektricna energija,varnost,odjemalci,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Leto 2020 sklenili z novim rekordom Brane Janjic BSP South Pool trgovanje, borza,poslovanje,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Slovenski trg prešel na 15-minutni obračunski interval Polona Bahun Borzen,Holding slovenskih elektrarn trgovanje, borza,zakonodaja,daljinsko vodenje,posodabljanje sistemov,elektricna energija,evropska zakonodaja,kriza,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Zaradi vremena težave z oskrbo odjemalcev Polona Bahun Elektro Primorska,Elektro Gorenjska distribucija,vzdrževanje,distribucijsko omrežje,oskrba,elektricna energija,havarija,naravne nesrece,sanacija,odjemalci
Iz energetskih okolij Na bloku 6 med prazniki opravili redna vzdrževalna dela Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj proizvodnja,vzdrževanje,oskrba,proizvodnja elektricne energije,odjemalci,toplotna energija
Iz energetskih okolij Družba Elektro Ljubljana prejela nagrado delnica leta Polona Bahun Elektro Ljubljana trgovanje, borza,poslovanje,investicije,nagrade,borza,naložbe
Iz energetskih okolij 200 milijonov evrov Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn emisije,podnebne spremembe,varstvo okolja,kadri,vodni viri,denar,posojilo
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen trgovanje, borza,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,remont,jedrske elektrarne,bilancne skupine,prodaja elektricne energije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,prodaja,Nuklearna elektrarna Krško,kriza,elektrika,borza,elektrarne,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Polona Bahun premog,emisije,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,zmanjševanje emisij,oskrba,projekti,razvoj,elektricna energija,soncna energija,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,prodaja,kriza,podnebje,vetrna energija,zelena energija,zrak,elektrarne,posojilo,podmorski kabli,vrednost projekta,vozilo,elektroenergetika
Trenutek Gradimo Nadja Novak ELES prenos,gradnja,gradnja daljnovoda,elektromontažna dela,daljnovodi
Spomini 70 let ustanovitve Dravskih elektrarn Maribor Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne,gradnja,organiziranost,obletnice,elektrarne