Naš stik, št. 4, avgust 2022

V tej številki lahko preberete...

Elektrogospodarstvo rešitve za izzive prihodnosti išče tudi v mednarodnih projektih

Elektrogospodarstvo in celotna energetika sta podobno kot drugi veliki infrastrukturni sistemi zaradi svojega pomena in s tem povezane previdnosti dolgo veljala za bolj konservativno panogo, v kateri so se veliki premiki dogajali na daljše časovno obdobje. Z vzpostavljanjem energetskega trga, prodorom razpršenih virov proizvodnje, povečevanjem števila toplotnih črpalk, e-mobilnostjo in vstopom v novo dobo elektrifikacije pa so se potrebe po hitrejšem iskanju odgovorov na nove izzive povečale.

Leto 2021 minilo v znamenju skokovitega naraščanja cen energentov

Minulo leto so po spodbudnih novicah o okrevanju gospodarstva po pandemiji zasenčile novice o hitrem zviševanju cen ključnih energentov, pri čemer so nanje poleg povečanega povpraševanje vplivali tudi številni drugi dejavniki.
Kot navajajo v Agenciji za energijo, ki je tudi letos pripravila izčrpno poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021, so bili ti bolj strukturne narave in povezani s prehodom na bolj trajnostno mešanico proizvodnih virov.

Od 30. junija obratuje elektroenergetska povezava med Madžarsko in Slovenijo

S tem se je po več letih prizadevanj za izgradnjo manjkajoče povezave Slovenije s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske zaključila največja investicija v infrastrukturo prenosnega omrežja v zgodovini Elesa, ki je skupaj z izgradnjo nove 400/110 kV RTP v Cirkovcah vredna dobrih 150 milijonov evrov.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Najboljše rešitve ne pridejo le iz energetike - terjajo celosten pristop Polona Bahun mednarodno sodelovanje,energetika,inovativnost,razvoj slovenske energetike,projekti,nizkoogljicna družba,kadri,zelena energija,tehnologija,energetski trg,znanje
Pogovor Cilj GEN-I je ostati proaktivna podjetniška družba Vladimir Habjan GEN-I Igor Koprivnikar trgovanje, borza,poslovanje,gradnja,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,vodenje,projekti,razvoj,elektricna energija,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,politika,kriza,odjemalci,energetski trg,trg elektricne energije,digitalizacija,dobavitelj,znanje
Aktualno Sprejeta vrsta ukrepov za omilitev energetske draginje Brane Janjic Vlada RS energetika,cene elektricne energije,oskrba,elektricna energija,soncna energija,poraba,zemeljski plin,kriza,nafta,denar,podpore,stroški,odjemalci,energetski trg,elektroenergetika ,dobavitelj
Aktualno Leto 2021 minilo v znamenju skokovitega naraščanja cen energentov Brane Janjic Agencija za energijo slovenska energetika ,distribucija,proizvodnja,investicije,emisije,hidroelektrarne,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetsko dovoljenje,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,oskrba,napredno merjenje,projekti,promet,omrežnina,crpalna elektrarna,elektricna energija,poraba,zemeljski plin,Nuklearna elektrarna Krško,energija,podnebje,denar,naložbe,elektrarne,podpore,razpis,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,sodelovanje,samooskrba
Aktualno Od 30. junija obratuje elektroenergetska povezava med Madžarsko in Slovenijo Polona Bahun ELES prenos,okolje,obratovanje,gradnja,stikališce,prenosno omrežje,gradnja daljnovoda,umešcanje v prostor,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,hrup,denar,naložbe,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,energetski trg,trg elektricne energije,kablovod,sodelovanje
Aktualno Kljub oteženim razmeram Elektro Ljubljana ustvaril 14,1 milijona evrov čistega dobička Polona Bahun Elektro Ljubljana distribucija,poslovanje,investicije,gradnja,omrežje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,letni nacrt,rekonstrukcija,distribucijsko omrežje,elektricne polnilnice,obnova,cene elektricne energije,napredno merjenje,projekti,prodaja,denar,naložbe,daljnovodi,podatki,odjemalci,kablovod,digitalizacija
Aktualno Povečanje števila projektov zahteva popolno angažiranost vseh kadrov Vladimir Habjan HSE Invest okolje,poslovanje,investicije,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,energetika,zaposlovanje,rekonstrukcija,energetski projekti,vodenje,projekti,razvoj,veriga elektrarn,kadri,partnerji,obletnice,spremembe
Aktualno Pilotni projekt upravljanja nanosov Orehovo Mare Bacnar Hidroelektrarne na spodnji Savi Andraž Hribar okolje,zakonodaja,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,podnebne spremembe,raziskave,umešcanje v prostor,projekti,vodni viri,tehnologija,podatki,spodnja Sava
Aktualno Za oskrbo z električno energijo nas ni treba skrbeti Brane Janjic SDE Branko Sevcnikar distribucija,premog,proizvodnja,investicije,gradnja,jedrske elektrarne,energetika,Vlada RS,cene elektricne energije,oskrba,elektricna energija,kadri,zemeljski plin,kriza,socialni dialog,kolektivne pogodbe,sindikati,elektrogospodarstvo,prenova,stroški,odjemalci,trg elektricne energije,infrastruktura,NEPN,sodelovanje,samooskrba
Aktualno Jedrska energija in zemeljski plin vključena v taksonomijo Polona Bahun Evropska unija jedrska energija,premog,okolje,emisije,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,politika,podnebje,naložbe,tehnologija,jedrska varnost,plinsko-parna enota
Fokus Elektrogospodarstvo rešitve za izzive prihodnosti išče tudi v mednarodnih projektih Brane Janjic,Vladimir Habjan,dopisniki,Mare Bacnar ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,Borzen,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Elektro Celje,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Hidroelektrarne na spodnji Savi okolje,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,vzdrževanje,jedrski odpadki,omrežje,energetika,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektricne polnilnice,timsko delo v podjetju,oskrba,napredno merjenje,projekti,meritve,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,omrežnina,elektricna energija,kadri,proizvodnja elektricne energije,varnost,konkurencnost,vodni viri,partnerji,raziskovanje,denar,elektrogospodarstvo,elektrarne,tehnologija,razpis,stroški,podatki,e-mobilnost,odjemalci,energetski trg,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik,digitalizacija,elektroenergetika ,sodelovanje,znanje
Intervju Najstniški znanstvenik o pridobivanju energije iz rastlin narava,varstvo okolja,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,elektrika,raziskovanje,znanje
Portret Uživam na dolgih grebenskih prečenjih Vladimir Habjan Dušan Huc popotovanja,narava,alpinizem
Ucinkovita raba energije Vsak ukrep šteje Brane Janjic podnebne spremembe,ucinkovita raba energije, URE,energetska ucinkovitost,poraba,energija,stroški
Iz energetskih okolij Izgradnja plinsko-parne enote v zaključni fazi Polona Bahun Energetika Ljubljana premog,obratovanje,gradnja,zmanjševanje emisij,zemeljski plin,energija,denar,elektrarne,podpore,stroški,upravljanje s tveganji,plinsko-parna enota,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Prvi ukrepi za varčevanje z energijo Vladimir Habjan Ministrstvo za infrastrukturo Bojan Kumer zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,Vlada RS,elektricna energija,poraba,evropska zakonodaja,elektrika,energija,podnebje,naložbe,energetski trg
Iz energetskih okolij Dosežen načelni dogovor o posodobljeni pogodbi o energetski listini Polona Bahun Evropska unija trgovanje, borza,podnebne spremembe,energetika,trajnostni razvoj,energetska ucinkovitost,okoljska politika,promet,politika,gospodarska politika,naložbe
Iz energetskih okolij S 30. junijem začetek trgovanja z električno energijo med Ukrajino in EU Polona Bahun ENTSO-E trgovanje, borza,prenosno omrežje,elektricna energija,daljnovodi,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Trajnostni vidiki vključeni v vse razvojne načrte skupine HSE Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn okolje,hidroelektrarne,termoelektrarne,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,zmanjševanje emisij,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,vetrna energija,zelena energija,elektrarne,tehnologija
Iz energetskih okolij Distribucijska podjetja lani poslovala uspešno Mare Bacnar Distribucijska podjetja distribucija,poslovanje,investicije,letni nacrt,distribucijsko omrežje,nadzorni svet,elektricna energija,naložbe,skupšcina,odjemalci,infrastruktura
Iz energetskih okolij Pridobljeno uporabno dovoljenje za plinski blok PB7 Mare Bacnar Termoelektrarna Brestanica obratovanje,gradnja elektrarne,plinske elektrarne,projekti
Iz energetskih okolij V Radečah priklopili prvo samooskrbno mestno jedro v Sloveniji Brane Janjic SONCE ENERGIJA racuni,soncne elektrarne,cene elektricne energije,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,odjemalci,samooskrba
Iz energetskih okolij Že enajstič podelili priznanja najboljšim dijakom Brane Janjic Elektro Maribor Jožef Hebar izobraževanje,priznanja,nagrade,sodelovanje,znanje
Iz energetskih okolij Lani izpeljali za 5,5 milijona evrov investicij Brane Janjic SODO poslovanje,investicije,letni nacrt,elektroenergetski projekti,posojilo,infrastruktura
Iz energetskih okolij Inovatorjem iz Soških elektrarn srebrno in bronasto priznanje Mare Bacnar Soške elektrarne Nova Gorica Radovan Jereb poslovanje,priznanja,nagrade,inovativnost,znanje
Iz energetskih okolij Z avgustom višje, a še vedno najugodnejše cene elektrike za gospodinjstva Vladimir Habjan GEN-I cene elektricne energije,elektricna energija,novi ceniki,zemeljski plin,odjemalci,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Zagnana poletna šola Transformator Mare Bacnar Elektro Gorenjska distribucija,izobraževanje,energetika,inovativnost,nizkoogljicna družba,digitalizacija,ozavešcanje
Iz energetskih okolij EIMV z novo celostno podobo prestopa okvire sedanjosti Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) raziskave,projekti,razvoj,elektricna energija,elektroenergetika ,graficna podoba
Iz energetskih okolij Dosežen dogovor o 15-odstotnem zmanjšanju porabe plina Brane Janjic Evropska unija obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,oskrba,razvoj,poraba,zemeljski plin,sodelovanje
Iz energetskih okolij Mladi o nizkoogljični prihodnosti Vladimir Habjan GEN energija Blaž Košorok okolje,izobraževanje,energetika,sodobne tehnologije,oskrba,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,natecaj,varovanje narave,podnebje,ekošola,ozavešcanje
Iz energetskih okolij 18,3 milijona evrov Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo gradnja,soncne elektrarne,proizvodnja elektricne energije,denar,razpis,hranilnik,samooskrba
V številkah Proizvodnja in oskrba Brane Janjic,Borzen distribucija,proizvodnja,hidroelektrarne,termoelektrarne,soncne elektrarne,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,TEŠ,TE-TOL,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,crpalna elektrarna,elektricna energija,Nuklearna elektrarna Krško,elektrarne,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem
Trenutek Obratujemo Polona Bahun ELES obratovanje,gradnja,omrežje,prenosno omrežje,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,daljnovodi,elektroenergetski sistem
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Mare Bacnar gradnja,soncne elektrarne,elektricna vozila,elektricne polnilnice,oskrba,projekti,elektricna energija,varnost,denar,podpore,e-mobilnost,hranilnik
Iz energetskih okolij Skupaj z mestno občino Velenje do preobrazbe daljinskega ogrevanja Polona Bahun ELES Aleksander Mervar,Peter Dermol premog,omrežje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,srecanje,energija,denar,zelena energija,prenova,stroški,elektrifikacija,toplotna energija,elektroenergetika