Naš stik, št. 4, avgust 2023

V tej številki lahko preberete...

Ključ uspeha so motivirani zaposleni in odgovorno obratovanje

Nuklearna elektrarna Krško je 11. aprila dobila novo vodstvo. Po 34 letih se je z mesta predsednika uprave poslovil Stanislav Rožman, nasledil pa ga je Gorazd Pfeifer, ki je bil pred tem vodja proizvodnje nuklearke. Gorazd Pfeifer danes vodi Nuklearno elektrarno Krško skupaj s hrvaškim članom uprave Sašem Medakovićem. 

Predlagani ukrepi za obvladovanje energetske krize so bili učinkoviti

Evropska komisija je kot odziv na energetsko krizo pripravila načrt REPowerEU, v katerem je kot tri ključne ukrepe izpostavila pospešen prehod na čisto energijo, večjo diverzifikacijo virov in varčevanje z energijo. Po ocenah Evropske komisije so bili predlagani ukrepi učinkoviti, uspešno pa jim je po ocenah Agencije za energijo sledila tudi Slovenija, ki je s sprejemom vrste ukrepov vplivala na blažitev pritiska naraščajočih cen energentov. 

Renesansa jedrske energije

Po podatkih Eurostata se delež jedrske energije v energetski mešanici EU sicer postopoma zmanjšuje, a jedrske elektrarne kljub temu z 21,8-odstotnim deležem ostajajo najpomembnejši proizvajalec evropske električne energije. Še več, 
z razvojem tehnologij se odpirajo tudi možnosti za njihovo širšo uporabo, vse več držav pa jedrske elektrarne prepoznava tudi kot enega ključnih elementov v prizadevanjih za dosego ogljične nevtralnosti.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Kaj moramo in zmoremo Brane Janjic gradnja,energetika,energetska ucinkovitost,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,projekti,promet,elektricna energija,ekologija,energija,stroški,infrastruktura,trajnost
Pogovor Ključ uspeha so motivirani zaposleni in odgovorno obratovanje Katarina Prelesnik Nuklearna elektrarna Krško Gorazd Pfeifer jedrska energija,proizvodnja,obratovanje,gradnja,remont,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,energetika,varstvo okolja,obnovljivi viri energije, OVE,komuniciranje ,varnostni standardi,vodenje,projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,standardi,varnost,tehnicne izboljšave,elektrarne,zanesljivost obratovanja,tehnologija,jedrska varnost,NSRAO,elektroenergetski sistem,sodelovanje
Aktualno Predlagani ukrepi za obvladovanje energetske krize so bili učinkoviti Brane Janjic Agencija za energijo Duška Godina jedrska energija,prenos,distribucija,zakonodaja,hidroelektrarne,raziskave,energetika,termo proizvodnja,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,energetska varnost,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,projekti,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,politika,kriza,konkurencnost,energija,podnebje,vrednost energije,elektrarne,podpore,stroški,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,hranilnik,NEPN,uvoz,trajnost
Aktualno Gospodarstvo potrebuje hitre in jasne odgovore Polona Bahun GZS jedrska energija,premog,zakonodaja,jedrske elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,kriza,konkurencnost,izpusti,podnebje,denar,ekonomija,stroški,odjemalci,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,NEPN,elektroenergetika ,uvoz
Aktualno Skupina HSE želi na poti zelenega prehoda odigrati ključno vlogo Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Tomaž Štokelj,Bojan Kumer proizvodnja,poslovanje,investicije,zakonodaja,gradnja,državni prostorski nacrt,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,projekti,razvoj,crpalna elektrarna,SENG,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,zelena energija,odjemalci,hranilnik,NEPN,sodelovanje,samooskrba
Aktualno V teku nadgradnja ene najstarejših povezav v Sloveniji Polona Bahun ELES prenos,obratovanje,rekonstrukcija,gradnja daljnovoda,obnova,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,varnost,tehnicne izboljšave,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,vrednost projekta
Aktualno Hrvaška pospešeno razvija vetrno energijo Katarina Prelesnik investicije,obratovanje,gradnja,energetika,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,oskrba,razvoj,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,vetrna energija,odjemalci,elektroenergetski sistem,uvoz
Fokus Renesansa jedrske energije Brane Janjic,Polona Bahun,dopisniki,Mare Bacnar,Katarina Prelesnik Nuklearna elektrarna Krško,GEN energija,Agencija za radioaktivne odpadke,Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije,IJS Leon Cizelj,Tomaž Žagar,Danijel Levicar jedrska energija,okolje,investicije,obratovanje,zakonodaja,izobraževanje,vzdrževanje,gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,nizkoogljicne tehnologije,umešcanje v prostor,projekti,lokalne skupnosti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,kadri,proizvodnja elektricne energije,politika,kriza,konkurencnost,denar,tuje izkušnje,stroški,NSRAO,elektroenergetski sistem,infrastruktura,NEPN,znanje
Trenutek Odpiramo Mare Bacnar Hidroelektrarne na spodnji Savi odprtje,varstvo okolja,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,hranilnik
Pogledi Izzivi, cilji, obveze, zahteve in še kaj za poletno branje Rudi Voncina prenos,proizvodnja,mednarodno sodelovanje,omrežje,energetika,varstvo okolja,obnovljivi viri energije, OVE,komuniciranje ,energetska ucinkovitost,zmanjševanje emisij,lokalne skupnosti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,elektrika,spremembe,elektroenergetski sistem,infrastruktura,NEPN
Pogledi Legalnost in legitimnost Aleš Kregar okolje,zakonodaja,gradnja,energetika,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,projekti,elektricna energija,nizkoogljicna družba,evropska zakonodaja,spremembe,infrastruktura,sodelovanje,samooskrba
Sodobne tehnologije Teslin Y spreminja pravila igre Željko Purgar omrežje,elektricna vozila,elektricna energija,poraba,prodaja,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,infrastruktura,vozilo,baterija
Družbena odgovornost Vzpostavljanje nadomestnih habitatov Katja Krasko Štebljaj ELES okolje,investicije,obratovanje,zakonodaja,gradnja,narava,varstvo okolja,gradnja daljnovoda,okoljske vrednote,umešcanje v prostor,projekti,lokalne skupnosti,ekologija,varovanje narave,vodni viri,hrup,varovanje,spremembe,zavarovanje,sanacija,Natura 2000,infrastruktura,trajnost
Ucinkovita raba energije Zlato pravilo varčevanja - ugasni me, če me ne potrebuješ Brane Janjic okolje,ucinkovita raba energije, URE,razsvetljava,energetska ucinkovitost,elektricna energija,poraba,energija,vozilo
Iz energetskih okolij Julijska neurja povzročala velike motnje v oskrbi Brane Janjic Distribucijska podjetja vzdrževanje,narava,poškodbe omrežja,distribucijsko omrežje,oskrba,elektricna energija,daljnovodi,naravne nesrece,odjemalci
Iz energetskih okolij Učinkovita raba omrežij - portal z informacijami o novem obračunu omrežnina Katarina Prelesnik Agencija za energijo distribucija,racuni,omrežje,energetika,omrežnina,elektricna energija,internet,odjemalci,elektroenergetski sistem,informacije
Iz energetskih okolij Aplikacija moj GEN-I charge Mare Bacnar GEN-I racuni,elektricna vozila,elektricne polnilnice,cene elektricne energije,nova ponudba,stroški,polnilne postaje,mobilna aplikacija,e-mobilnost,odjemalci,informacije
Iz energetskih okolij Priložnosti za poglobljeno sodelovanje s Hrvaško tudi na energetskem področju Brane Janjic Vlada RS jedrska energija,energetika,projekti,zanesljiva in kakovostna oskrba,zemeljski plin,NSRAO,odjemalci,sodelovanje
Iz energetskih okolij Mladi v poletni šoli spoznavajo elektroenergetiko Mare Bacnar,Katarina Prelesnik Elektro Gorenjska distribucija,obratovanje,vzdrževanje,gradnja,energetika,inovativnost,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,nizkoogljicna družba,raziskovanje,zelena energija,elektroenergetski sistem,digitalizacija,ozavešcanje,sodelovanje,znanje
Iz energetskih okolij Uradni začetek projekta vzpostavitve Severnojadranske vodikove doline Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Tomaž Štokelj distribucija,proizvodnja,mednarodno sodelovanje,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,nizkoogljicne tehnologije,projekti,razvoj,vodikove tehnologije,partnerji,denar,infrastruktura,sodelovanje,znanje,vodik
Iz energetskih okolij Družba HSE uspešna v arbitražnem postopku v zadevi Ugljevik Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn premog,omrežje,termoelektrarne,energetika,elektricna energija,denar,elektrogospodarstvo,pravo
Iz energetskih okolij ELES išče rešitve za zmanjševanje izgub v omrežju Polona Bahun ELES obratovanje,vzdrževanje,omrežje,inovativnost,prenosno omrežje,energetska ucinkovitost,projekti,razvoj,natecaj,raziskovanje,naložbe
Iz energetskih okolij Storjen eden ključnih korakov k povečanju deleža OVE Polona Bahun zakonodaja,gradnja,obnovljivi viri energije, OVE,umešcanje v prostor,soncna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,energija,vetrna energija,geotermalna energija,prenova,NEPN
Iz energetskih okolij 70.162 Brane Janjic Agencija za energijo cene elektricne energije,elektricna energija,odjemalci,trg elektricne energije,dobavitelj
V številkah Proizvodnja in oskrba Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,hidroelektrarne,izvoz elektricne energije,termo proizvodnja,bilancne skupine,soncne elektrarne,prenosno omrežje,TEŠ,cene elektricne energije,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,biomasa,elektrarne,podpore,odjemalci,uvoz
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Brane Janjic,Katarina Prelesnik gradnja,jedrske elektrarne,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,zmanjševanje emisij,oskrba,projekti,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,denar,podmorski kabli,infrastruktura,kablovod